آب بندی

چسب درزگیرنانو پوش

چسب درزگیرنانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

درزگیر پنجرهنانو پوش

درزگیر پنجرهنانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب نانونانو پوش

چسب نانونانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

نانو ماستیک بی رنگنانو پوش

نانو ماستیک بی رنگنانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب سیلیکوننانو پوش

چسب سیلیکوننانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب رازینانو پوش

چسب رازینانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب کاسپیننانو پوش

چسب کاسپیننانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب مایعنانو پوش

چسب مایعنانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب شمالنانو پوش

چسب شمالنانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب هلنانو پوش

چسب هلنانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب ام دی اف نانو پوش

چسب ام دی اف نانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

نانو چسب اسپری نانو پوش

نانو چسب اسپری نانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب بل نانو پوش

چسب بل نانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب 123 نانو پوش

چسب 123 نانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب کاشی نانو پوش

چسب کاشی نانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

واتر پروف نما نانو پوش

واتر پروف نما نانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

آبندی نما نانوپوش

آبندی نما نانوپوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

عایق رنگ نانو پوش

عایق رنگ نانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

نانو درزگیر کامپوزیت نانو پوش

نانو درزگیر کامپوزیت نانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

ضد رطوبت سطوح نانو پوش

ضد رطوبت سطوح نانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

ترمیم کننده بتن ویژه مواد مهندسی ایمن بتن

ترمیم کننده بتن ویژه مواد مهندسی ایمن بتن

الح . قابل ارائه در رنگ های مختلف . بدون انقباض . مقاوم در مقابل سیکل های یخبندان و ذوب . قابلیت آب بندی   و نفوذ ناپذیر سازی سطوح . سهولت اجراء . مقاومت مکانيکي مناسب . حصول مقاومت سريع . مقاوم در برابر ...

واتر پروف بتن

واتر پروف بتن

اتر پروف بتن . این ماده در دو حالت فیزیکی مایع و پودری عرضه می گردد . نوع مایع آن افزودنی مناسب برای آب بندی   و نفوذ ناپذیر ساختن انواع ملات های بنایی و دوغاب کاری است و نوع پودری آن هم بدلیل اندازه میکرونیزه ...

واتر پروف بتن

واتر پروف بتن

اتر پروف بتن . این ماده در دو حالت فیزیکی مایع و پودری عرضه می گردد . نوع مایع آن افزودنی مناسب برای آب بندی   و نفوذ ناپذیر ساختن انواع ملات های بنایی و دوغاب کاری است و نوع پودری آن هم بدلیل اندازه میکرونیزه ...

ترمیم کننده ویژه

ترمیم کننده ویژه

الح . قابل ارائه در رنگ های مختلف . بدون انقباض . مقاوم در مقابل سیکل های یخبندان و ذوب . قابلیت آب بندی   و نفوذ ناپذیر سازی سطوح . سهولت اجراء . مقاومت مکانيکي مناسب . حصول مقاومت سريع . مقاوم در برابر ...

روان کننده بتن

روان کننده بتن

که کاهش لرزاندن موجب جلوگیری از بروز درز اجرایی می شود. . . فواید: . تاثیری در گیرش بتن ندارد. . آب بندی   را افزایش می دهد. . برای بتن ریزی در دما های بالا بسیار مناسب است. . پس از گیرش بتن بر سرعت سخت ش...

چسب بتن

چسب بتن

کاهش انقباض با امکان کاهش نسبت آب مصرفی . موارد کاربرد . ترمیم آسیب دیدگی های سطحی . تقویت چسبندگی . آب بندی   ملات های ترمیمی . نماسازی و اجرای سطوح اکسپوز . . کاربرد اصلی چسب بتن . چسب بتن در پروژه های تعمیر...

ترمیم کننده بتن ویژه مواد مهندسی ایمن بتن

ترمیم کننده بتن ویژه مواد مهندسی ایمن بتن

الح . قابل ارائه در رنگ های مختلف . بدون انقباض . مقاوم در مقابل سیکل های یخبندان و ذوب . قابلیت آب بندی   و نفوذ ناپذیر سازی سطوح . سهولت اجراء . مقاومت مکانيکي مناسب . حصول مقاومت سريع . مقاوم در برابر ...

پوشش سطوح نانو پوش

پوشش سطوح نانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

ضد گرد و غبار نانو پوش

ضد گرد و غبار نانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

تهیه و نصب پانل ساندویچی سقفی و دیواری ، سوله ، شی

تهیه و نصب پانل ساندویچی سقفی و دیواری ، سوله ، شی

ی - پشم شیشه، . . مجری ساخت ونصب آبرولندنی وجعبه ای . . مجری تهیه و نصب فلاشینگ . . تعمیرو تعویض، آب بندی  ، کلیه سقفهای شیروانی . . زیرسازی ، جوشکاری، قوطی کشی . . با تجهیزات کامل و چند گروه پرسنل فوق فنی...

عایق کاری کامل ساختمان

عایق کاری کامل ساختمان

ترمیمی، سخت کننده سطح بتن، ملات آب بند، کفپوش اپوکسی ... . انواع عایق های رطوبتی، حرارتی و صوتی جهت آب بندی   انواع استخر، سرویس بهداشتی، حمام، آشپزخانه، پشت بام، دیوارهای رو به باران، پی ساختمان و ... . انوا...

واتر استاپ PVC

واتر استاپ  PVC

واتر استاپ . نوارهای واتر استاپ به دو نوع PVC و بنتونیتی عرضه می شوند و برای آب بندی   و جلوگیری از عبور آب از مقاطع درزهای انبساطی و اجرایی کاربرد دارد و کاملاً مطابق با نیازهای متقاضی ...

واتر استاپ

واتر استاپ

واتر استاپ . نوارهای واتر استاپ به دو نوع PVC و بنتونیتی عرضه می شوند و برای آب بندی   و جلوگیری از عبور آب از مقاطع درزهای انبساطی و اجرایی کاربرد دارد و کاملاً مطابق با نیازهای متقاضی ...

ترمیم کننده بتن ویژه مواد مهندسی ایمن بتن

ترمیم کننده بتن ویژه مواد مهندسی ایمن بتن

الح . قابل ارائه در رنگ های مختلف . بدون انقباض . مقاوم در مقابل سیکل های یخبندان و ذوب . قابلیت آب بندی   و نفوذ ناپذیر سازی سطوح . سهولت اجراء . مقاومت مکانيکي مناسب . حصول مقاومت سريع . مقاوم در برابر ...

واتر پروف بتن

واتر پروف بتن

اتر پروف بتن . این ماده در دو حالت فیزیکی مایع و پودری عرضه می گردد . نوع مایع آن افزودنی مناسب برای آب بندی   و نفوذ ناپذیر ساختن انواع ملات های بنایی و دوغاب کاری است و نوع پودری آن هم بدلیل اندازه میکرونیزه ...

عایق نانوپلیمر

عایق نانوپلیمر

عایق نانو پلیمر مناسب ترین و قوی ترین عایق رطوبتی برای آب بندی   استخر های نو ساز و همچنین قدیمی میباشد. . گزینه ای مناسب جهت عایق نمودن کلیه سطوح می باشد.قابل اجر...

عايق نانو پليمر

عايق نانو پليمر

عایق نانو پلیمر مناسب ترین و قوی ترین عایق رطوبتی برای آب بندی   استخر های نو ساز و قدیمی میباشد. . گزینه ای مناسب جهت عایق نمودن کلیه سطوح می باشد.قابل اجرا در کل...

طراحی و اجرای نمای کامپوزیت

طراحی و اجرای نمای کامپوزیت

ختی رنگ ۳- شکل پذیری ۴- تنوّع رنگ ۵- مقاومت در برابر آتش سوزی ۶- عملکرد غیریکپارچه در زلزله ۷- امکان آب بندی   نما ۸- بی نیازی به شستشو ۹- قابلیت تعویض پانل ها ۱۰- خواص آکوستیک . تفاوت نمای کامپوزیت با سایر نما...

عايق نانو پليمر

عايق نانو پليمر

عایق نانو پلیمر مناسب ترین و قوی ترین عایق رطوبتی برای آب بندی   استخر های نو ساز و قدیمی میباشد. . گزینه ای مناسب جهت عایق نمودن کلیه سطوح می باشد.قابل اجرا در کل...

روان کننده بتن و فوق روان کننده

روان کننده بتن و فوق روان کننده

که کاهش لرزاندن موجب جلوگیری از بروز درز اجرایی می شود. . . فواید: . تاثیری در گیرش بتن ندارد. . آب بندی   را افزایش می دهد. . برای بتن ریزی در دما های بالا بسیار مناسب است. . پس از گیرش بتن بر سرعت سخت ش...

نوارهای واتر استاپ به دو نوع PVC و بنتونیتی

نوارهای واتر استاپ به دو نوع PVC و بنتونیتی

واتر استاپ . نوارهای واتر استاپ به دو نوع PVC و بنتونیتی عرضه می شوند و برای آب بندی   و جلوگیری از عبور آب از مقاطع درزهای انبساطی و اجرایی کاربرد دارد و کاملاً مطابق با نیازهای متقاضی ...

ترمیم کننده بتن و ترمیم کننده ویژه بتن

ترمیم کننده بتن و ترمیم کننده  ویژه بتن

الح . قابل ارائه در رنگ های مختلف . بدون انقباض . مقاوم در مقابل سیکل های یخبندان و ذوب . قابلیت آب بندی   و نفوذ ناپذیر سازی سطوح . سهولت اجراء . مقاومت مکانيکي مناسب . حصول مقاومت سريع . مقاوم در برابر ...

بندکشی آساننانو پوش

بندکشی آساننانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

عايق نانو پليمر

عايق نانو پليمر

عایق نانو پلیمر مناسب ترین و قوی ترین عایق رطوبتی برای آب بندی   استخر های نو ساز و قدیمی میباشد. . گزینه ای مناسب جهت عایق نمودن کلیه سطوح می باشد.قابل اجرا در کل...

نانو درزگیر چندکارهنانو پوش

نانو درزگیر چندکارهنانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب آکواریوم

چسب آکواریوم

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب شیشهنانو پوش

چسب شیشهنانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب بی رنگنانو پوش

چسب بی رنگنانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

چسب زه خودرونانو پوش

چسب زه خودرونانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...

درزگیر سینک ظرفشویینانو پوش

درزگیر سینک ظرفشویینانو پوش

محفظه های کولر ، سطوح گنبدی شیب دار - محافظت و چسبندگی به ایزوگام ، قیر ، بتن ، آسفالت و سطوح آهنی- آب بندی   و عایق انواع سنگ های طبیعی و مصنوعی ،آب بندی و ضد گرد و غبار نمودن انواع نما ، درزگیری انواع بندکشی...