انجام پروژه

تعداد بازديد : 5456
* شرکت الکتروپارس پروژه هاي دانشگاهي و صنعتي شما را در کوتاهترين زمان و با . . نازلترين قيمت ممکن اجرا مي نمايد.اعم عناوين پروژه ها ي دانشگاهي يصورت زير مي . . باشد:* . . * * . . انجام پروژه هاي مهندسي و هنر( بروشور-کارت ويزيت- معماري -عمران . . *کليه پروژه هاي رشته برق (الکترونيک،مخابرات،قدرت،کنترل،مهندسي پزشکي)،مکانيک . . . . . . (ساخت و توليد،جامدات،طراحي کاربردي،تبديل انرژي،سيالات)* . . * *http://proje20.vcp.irبزودي راه اندازي مي شود. . . . *Ansys** * . . *FEM** * . . *Catia** * . . *َ**Auto Cad** * . . *Abaqus*** . . *Adams** * . . *Solid Work** * . . *CFD** * . . *استاتيک* . . *ديناميک* . . *مقاومت مصالح* . . *سيالات* . . کنترل . . رباتيک . . برنامه نويسي . . spss . . programing . . پايان نامه . . ترجمه . . آموزش متلب *اعم عناوين :* . . *ميکروکنترلرهاي 8051 ، **AVR **، **PIC** * . . *تراشه هاي **FPGA** * . . *برنامه نويسي **VB,VC,VC,fortran,pascal,c*** . . *نرم افزار **Matlab*** . . *پردازش تصوير * . . *پردازش سيگنال* . . *پردازش صوت* . . *الگوريتم هاي هوش مصنوعي ( ژنتيک،**SA **، **PSO **،**ACO** و**GO** و...) * . . *شبکه هاي عصبي * . . *فيلترهاي ديجيتال* . . *طراحي **PCB** با پروتل **DXP** و..* . . *Ansys** * . . *FEM** * . . *Catia** * . . *َ**Auto Cad** * . . *Abaqus*** . . *Adams** * . . *Solid Work** * . . *CFD** * . . *استاتيک* . . *ديناميک* . . *مقاومت مصالح* . . *سيالات* . . کنترل . . رباتيک . . برنامه نويسي . . spss . . programing . . پايان نامه . . ترجمه . . آموزش متلب . . آموزش مطلب . . آموزش MATLAB . . آموزش برنامه نويسي متلب . . آموزش برنامه نويسي مطلب . . آموزش برنامه نويسي MATLAB . . آموزش پيشرفته متلب . . آموزش پيشرفته مطلب . . آموزش پيشرفته MATLAB . . آموزش برنامه نويسي پيشرفته متلب . . آموزش برنامه نويسي پيشرفته مطلب . . آموزش برنامه نويسي پيشرفته MATLAB . . هوش مصنوعي در متلب . . هوش مصنوعي در مطلب . . هوش مصنوعي در MATLAB . . الگوريتم ژنتيک در متلب . . الگوريتم ژنتيک در مطلب . . الگوريتم ژنتيک در MATLAB . . بهينه سازي در متلب . . بهينه سازي در مطلب . . بهينه سازي در MATLAB . . شبکه عصبي در متلب . . شبکه عصبي در مطلب . . شبکه عصبي در MATLAB . . آموزش سيميولينک . . آموزش سيمولينک . . آموزش Simulink . . GA . . Genetic Algorithm . . الگوريتم ژنتيک . . Ant Algorithm . . الگوريتم مورچه ها . . ACO . . Ant Colony Optimization . . بهينه سازي کلوني مورچه ها . . Ant System . . سيستم مورچه ها . . MMAS . . Max-Min Ant System . . سيستم مورچه ها کمينه بيشينه . . EA . . Evolutionary Algorithm . . الگوريتم تکاملي . . PSO . . Particle Swarm Optimization . . بهينه سازي گروه ذرات . . بهينه سازي ازدحام ذرات . . الگوريتم پرندگان . . RL . . Reinforcement Learning . . يادگيري تقويتي . . ANN . . Artificial Neaural Networks . . شبکه عصبي . . شبکه هاي عصبي مصنوعي . . AI . . Artificial Intelligence . . هوش مصنوعي . . Computational Intelligence . . هوش محاسباتي . . Multi-agent Systems . . سيستمهاي چند عاملي . . Fuzzy Systems . . سيستمهاي فازي . . FLC . . Fuzzy Logic Control . . کنترل منطق فازي . . Fuzzy Logic . . منطق فازي . . Fuzzy Control . . کنترل فازي . . FIS . . Fuzzy Inference System . . سيستم استنتاج فازي . . ANFIS . . Adaptive Neural Fuzzy Inference System . . سيستم استنتاج تطبيقي فازي عصبي . . NSGA . . Non-dominated Sorting Genetic Algorithm . . الگوريتم ژنتيک چند هدفي . . بهينه سازي چند هدفي . . الگوريتم ژنتيک مرتب سازي نامغلوب . . PSEA . . Pareto Strength Evolutionary Algorithm . . الگوريتم تکاملي چند هدفي . . جبهه پارتو . . Swarm Intelligence . . هوش جمعي . . هوش ازدحامي . . AIS . . Artificial Immune Systems . . سيستم ايمني مصنوعي . . Linear Programming . . LinProg . . برنامه ريزي خطي . . لينپروگ . . لين-پروگ . . TSP . . Traveling Salesman Problem . . مسأله فروشنده دوره گرد . . Job-Shop Scheduling . . Scheduling Problem . . مسأله برنامه ريزي زماني . . مسأله زمانبندي . . مسأله زمان بندي . . Resource Allocation . . تخصيص منابع . . MATLAB Control System Toolbox . . جعبه ابزار کنترل خطي متلب . . جعبه ابزار کنترل خطي مطلب . . جعبه ابزار کنترل خطي MATLAB . . MATLAB Robust Control Toolbox . . جعبه ابزار کنترل مقاوم متلب . . جعبه ابزار کنترل مقاوم مطلب . . جعبه ابزار کنترل مقاوم MATLAB . . MATLAB Fuzzy Logic Toolbox . . جعبه ابزار فازي متلب . . جعبه ابزار فازي مطلب . . جعبه ابزار فازي MATLAB . . جعبه ابزار منطق فازي متلب . . جعبه ابزار منطق فازي مطلب . . جعبه ابزار منطق فازي MATLAB . . MATLAB Fuzzy Control Toolbox . . جعبه ابزار کنترل فازي متلب . . جعبه ابزار کنترل فازي مطلب . . جعبه ابزار کنترل فازي MATLAB . . MATLAB Symbolic Toolbox . . جعبه ابزار سيمبوليک متلب . . جعبه ابزار سيمبوليک مطلب . . جعبه ابزار سيمبوليک MATLAB . . جعبه ابزار Symbolic متلب . . جعبه ابزار Symbolic مطلب . . جعبه ابزار Symbolic MATLAB . . MATLAB Optimization Toolbox . . جعبه ابزار بهينه سازي متلب . . جعبه ابزار بهينه سازي مطلب . . جعبه ابزار بهينه سازي MATLAB . . MATLAB Neural Networks Toolbox . . جعبه ابزار شبکه عصبي متلب . . جعبه ابزار شبکه عصبي مطلب . . جعبه ابزار شبکه عصبي MATLAB . . MATLAB LinProg . . برنامه ريزي خطي در متلب . . برنامه ريزي خطي در مطلب . . برنامه ريزي خطي در MATLAB . . GUI . . Graphical User Interface . . واسط گرافيکي کاربر . . رابط گرافيکي کاربر . . GUIDE . . Graphical User Interface Design Environment . . محيط جامع طراحي واسط گرافيکي کاربر . . محيط جامع طراحي رابط گرافيکي کاربر . . Linear Control Systems . . سيستمهاي کنترل خطي . . Bode Diagram . . نمودار بود . . دياگرام بود . . Nyquist Diagram . . نمودار نايکوئيست . . دياگرام نايکوئيست . . Nichols Chart . . نمودار نيکولز . . چارت نيکولز . . Root Lucas . . مکان هندسي ريشه ها . . Digital Control Systems . . سيستمهاي کنترل ديجيتال . . Modern Control Systems . . سيستمهاي کنترل مدرن . . سيستمهاي کنترل نوين . . سيستمهاي کنترل پيشرفته . . Generalized Eigenvalue Problem . . مسأله مقدار ويژه تعميم يافته . . Eigenvalue and Eigenvector . . مقدار ويژه و بردار ويژه . . ويژه مقدار و ويژه بردار . . Jordan Form . . فرم جردن . . فرم کانوني جردن . . فرم استاندارد جردن . . Canonical Form . . فرم کانوني . . فرم استاندارد . . Observer . . رويتگر . . رويت گر . . Observable . . رويت پذير . . Observability . . رويت پذيري . . State Feedback . . فيدبک حالت . . Controller . . کنترلر . . کنترل کننده . . Controllable . . کنترل پذير . . Controllability . . کنترل پذيري . . Optimal Control Systems . . سيستمهاي کنترل بهينه . . LQR . . Linear Quadratic Regulator . . رگولاتور خطي مرتبه 2 . . رگولاتور خطي مزتبه دو . . کنترل بهينه درجه 2 . . کنترل بهينه درجه دو . . LQG . . Linear Quadratic Gaussian . . KF . . Kalman Filter . . فيلتر کالمن . . تخمين حالت . . تخمينگر بهينه . . تخمين گير بهينه . . EKF . . Extended Kalman Filter . . فيلتر کالمن تعميم يافته . . Nonlinear Control Systems . . سيستمهاي کنترل غير خطي . . Chaos . . آشوب . . کنترل آشوب . . Bifurcation . . دو شاخه شدگي . . Model Predictive Control . . کنترل مدل پيش بين . . Multivariable Control Systems . . سيستمهاي کنترل چندمتغيره . . Robust Control Systems . . سيستمهاي کنترل مقاوم . . Adaptive Control Systems . . سيستمهاي کنترل تطبيقي . . Stochastic Control . . کنترل تصادفي . . کنترل اتفاقي . . کنترل فرايندهاي تصادفي . . کنترل فرايندهاي اتفاقي . . Dynamic Programming . . برنامه ريزي پويا . . Suspension System Control . . کنترل سيستم تعليق خودرو . . کنترل سيستم تعليق فعال خودرو . . Image Processing . . پردازش تصوير ديجيتال . . DSP . . Digital Signal Processing . . پردازش سيگنال ديجيتال . . Numerical Methods . . روشهاي عددي . . محاسبات عددي . . Gauss-Jordan Elimination . . حذف گوس جردن . . Gauss-Seidel Elimination . . حذف گوس سايدل . . Newton Method . . روش نيوتن براي حل معادلات . . روش نيوتون براي حل معادلات . . روش نيوتن براي حل عددي معادلات . . روش نيوتون براي حل عددي معادلات . . Newton-Raphson Method . . روش نيوتن رافسون بري حل معادلات . . روش نيوتون رافسون بري حل معادلات . . روش نيوتن رافسون براي حل عددي معادلات . . روش نيوتون رافسون براي حل عددي معادلات . . Bisection Method . . Bi-section Method . . روش تنصيف . . روش دو بخشي کردن . . RK4 . . Runge-Kutta 4 . . رانگ کوتا 4 . . رانگ کوتا مرتبه 4 . . رانگ کوتا چهار . . رانگ کوتا مرتبه چهار . . Linear Differential Equation . . معادلات ديفرانسيل خطي . . Partial Differential Equation . . معادلات ديفرانسيل جزئي . . Nonlinear Differential Equation . . معادلات ديفرانسيل غير خطي . . Simpson Rule . . قاعده سيمپسون براي انتگرال گيري عددي . . Interpolation . . درون يابي . . درونيابي . . Extrapolation . . برون يابي . . برونيابي . . Curve Fitting . . برازش منحني . . Advanced Engineering Mathematics . . رياضيات مهندسي پيشرفته . . Fourier Transform . . تبديل فوريه . . انتگرال فوريه . . سري فوريه . . Laplace Transform . . تبديل لاپلاس . . z-transform . . تبديل z . . PDF . . Probablity Density Function . . تابع چگالي احتمال . . CDF . . Cumulative Density Function . . تابع تجمعي چگالي احتمال . . * * . . *براي تماس و دريافت پروژه ها با شماره ها و ايميل زير تماس حاصل فرماييد:* . . * * . . * 09373847921 * . . انجام پروژه و تدريس دروس و نرم افزار هاي مهندسي و ساير رشته ها در اسرع زمان با تازلترين قيمت *proje20@yahoo.com* . . ashokohiniya@yahoo.com . . پروژه-برق-مکانيک-حسابداري -مهندسي-مکانيک-شيمي-صنايع-عمران-abaqus-ansys-matlab-autocad-catia-solidworks...A
تهران
09373847921

انجام پروژه solidworks abaqus ansys catia

انجام پروژه abaqus ansys catia solidworks

تحقیق پایان نامه پروژه و حل تمرین دروس دانشگاهی

مشاوره پروژه مهندسی مکانیک با قیمت عالی

آموزش کلیه نرم افزارها و طراحی صفحات وب

مكانيك و متالوژي

تدریس خصوصی کلیه نرم افزار های عمومی وتخصصی

انجام پروژه

راه اندازی تهويه مطبوع

قالب های صنعتی

انجام پروژه درسی رشته مکانیک

مشاوره پروژه مهندسی مکانیک پارس پژوهان

مرکز جامع خدمات دانشجویی و دانشگاهی

پایان نامه فنی و مهندسی مکانیک

مدلسازي سه بعدي قطعات

نقشه کشی و طراحی قطعات صنعتی

دفتر طراحی و مهندسی رسام

انجام پروژه های دانشجویی

طراحی و ساخت قطعات cnc و ورقکاری

تیم طراحی مهندسی ITM

خدمات صنعتی مهندس خسروی

خدمات صنعتی

نقشه کشی صنعتی

نرم افزارهای تخصصی رایانه

تدريس دروس دبيرستان كارداني دانشگاه كارشناسي ارشد

انجام کلیه پروژه های درسی دانشجویی پایان نامه های

طراحی,نقشه کشی صنعتی,ساخت قطعه

قالبسازی CNC پلاستیک

آموزش خصوصی کلیه نرم افزارها

طراحی و ساخت قطعات مکانیکی

30


#انجام پروژه