انجام پروژه

تعداد بازديد : 5491
* شرکت الکتروپارس پروژه هاي دانشگاهي و صنعتي شما را در کوتاهترين زمان و با . . نازلترين قيمت ممکن اجرا مي نمايد.اعم عناوين پروژه ها ي دانشگاهي يصورت زير مي . . باشد:* . . * * . . انجام پروژه هاي مهندسي و هنر( بروشور-کارت ويزيت- معماري -عمران . . *کليه پروژه هاي رشته برق (الکترونيک،مخابرات،قدرت،کنترل،مهندسي پزشکي)،مکانيک . . . . . . (ساخت و توليد،جامدات،طراحي کاربردي،تبديل انرژي،سيالات)* . . * *http://proje20.vcp.irبزودي راه اندازي مي شود. . . . *Ansys** * . . *FEM** * . . *Catia** * . . *َ**Auto Cad** * . . *Abaqus*** . . *Adams** * . . *Solid Work** * . . *CFD** * . . *استاتيک* . . *ديناميک* . . *مقاومت مصالح* . . *سيالات* . . کنترل . . رباتيک . . برنامه نويسي . . spss . . programing . . پايان نامه . . ترجمه . . آموزش متلب *اعم عناوين :* . . *ميکروکنترلرهاي 8051 ، **AVR **، **PIC** * . . *تراشه هاي **FPGA** * . . *برنامه نويسي **VB,VC,VC,fortran,pascal,c*** . . *نرم افزار **Matlab*** . . *پردازش تصوير * . . *پردازش سيگنال* . . *پردازش صوت* . . *الگوريتم هاي هوش مصنوعي ( ژنتيک،**SA **، **PSO **،**ACO** و**GO** و...) * . . *شبکه هاي عصبي * . . *فيلترهاي ديجيتال* . . *طراحي **PCB** با پروتل **DXP** و..* . . *Ansys** * . . *FEM** * . . *Catia** * . . *َ**Auto Cad** * . . *Abaqus*** . . *Adams** * . . *Solid Work** * . . *CFD** * . . *استاتيک* . . *ديناميک* . . *مقاومت مصالح* . . *سيالات* . . کنترل . . رباتيک . . برنامه نويسي . . spss . . programing . . پايان نامه . . ترجمه . . آموزش متلب . . آموزش مطلب . . آموزش MATLAB . . آموزش برنامه نويسي متلب . . آموزش برنامه نويسي مطلب . . آموزش برنامه نويسي MATLAB . . آموزش پيشرفته متلب . . آموزش پيشرفته مطلب . . آموزش پيشرفته MATLAB . . آموزش برنامه نويسي پيشرفته متلب . . آموزش برنامه نويسي پيشرفته مطلب . . آموزش برنامه نويسي پيشرفته MATLAB . . هوش مصنوعي در متلب . . هوش مصنوعي در مطلب . . هوش مصنوعي در MATLAB . . الگوريتم ژنتيک در متلب . . الگوريتم ژنتيک در مطلب . . الگوريتم ژنتيک در MATLAB . . بهينه سازي در متلب . . بهينه سازي در مطلب . . بهينه سازي در MATLAB . . شبکه عصبي در متلب . . شبکه عصبي در مطلب . . شبکه عصبي در MATLAB . . آموزش سيميولينک . . آموزش سيمولينک . . آموزش Simulink . . GA . . Genetic Algorithm . . الگوريتم ژنتيک . . Ant Algorithm . . الگوريتم مورچه ها . . ACO . . Ant Colony Optimization . . بهينه سازي کلوني مورچه ها . . Ant System . . سيستم مورچه ها . . MMAS . . Max-Min Ant System . . سيستم مورچه ها کمينه بيشينه . . EA . . Evolutionary Algorithm . . الگوريتم تکاملي . . PSO . . Particle Swarm Optimization . . بهينه سازي گروه ذرات . . بهينه سازي ازدحام ذرات . . الگوريتم پرندگان . . RL . . Reinforcement Learning . . يادگيري تقويتي . . ANN . . Artificial Neaural Networks . . شبکه عصبي . . شبکه هاي عصبي مصنوعي . . AI . . Artificial Intelligence . . هوش مصنوعي . . Computational Intelligence . . هوش محاسباتي . . Multi-agent Systems . . سيستمهاي چند عاملي . . Fuzzy Systems . . سيستمهاي فازي . . FLC . . Fuzzy Logic Control . . کنترل منطق فازي . . Fuzzy Logic . . منطق فازي . . Fuzzy Control . . کنترل فازي . . FIS . . Fuzzy Inference System . . سيستم استنتاج فازي . . ANFIS . . Adaptive Neural Fuzzy Inference System . . سيستم استنتاج تطبيقي فازي عصبي . . NSGA . . Non-dominated Sorting Genetic Algorithm . . الگوريتم ژنتيک چند هدفي . . بهينه سازي چند هدفي . . الگوريتم ژنتيک مرتب سازي نامغلوب . . PSEA . . Pareto Strength Evolutionary Algorithm . . الگوريتم تکاملي چند هدفي . . جبهه پارتو . . Swarm Intelligence . . هوش جمعي . . هوش ازدحامي . . AIS . . Artificial Immune Systems . . سيستم ايمني مصنوعي . . Linear Programming . . LinProg . . برنامه ريزي خطي . . لينپروگ . . لين-پروگ . . TSP . . Traveling Salesman Problem . . مسأله فروشنده دوره گرد . . Job-Shop Scheduling . . Scheduling Problem . . مسأله برنامه ريزي زماني . . مسأله زمانبندي . . مسأله زمان بندي . . Resource Allocation . . تخصيص منابع . . MATLAB Control System Toolbox . . جعبه ابزار کنترل خطي متلب . . جعبه ابزار کنترل خطي مطلب . . جعبه ابزار کنترل خطي MATLAB . . MATLAB Robust Control Toolbox . . جعبه ابزار کنترل مقاوم متلب . . جعبه ابزار کنترل مقاوم مطلب . . جعبه ابزار کنترل مقاوم MATLAB . . MATLAB Fuzzy Logic Toolbox . . جعبه ابزار فازي متلب . . جعبه ابزار فازي مطلب . . جعبه ابزار فازي MATLAB . . جعبه ابزار منطق فازي متلب . . جعبه ابزار منطق فازي مطلب . . جعبه ابزار منطق فازي MATLAB . . MATLAB Fuzzy Control Toolbox . . جعبه ابزار کنترل فازي متلب . . جعبه ابزار کنترل فازي مطلب . . جعبه ابزار کنترل فازي MATLAB . . MATLAB Symbolic Toolbox . . جعبه ابزار سيمبوليک متلب . . جعبه ابزار سيمبوليک مطلب . . جعبه ابزار سيمبوليک MATLAB . . جعبه ابزار Symbolic متلب . . جعبه ابزار Symbolic مطلب . . جعبه ابزار Symbolic MATLAB . . MATLAB Optimization Toolbox . . جعبه ابزار بهينه سازي متلب . . جعبه ابزار بهينه سازي مطلب . . جعبه ابزار بهينه سازي MATLAB . . MATLAB Neural Networks Toolbox . . جعبه ابزار شبکه عصبي متلب . . جعبه ابزار شبکه عصبي مطلب . . جعبه ابزار شبکه عصبي MATLAB . . MATLAB LinProg . . برنامه ريزي خطي در متلب . . برنامه ريزي خطي در مطلب . . برنامه ريزي خطي در MATLAB . . GUI . . Graphical User Interface . . واسط گرافيکي کاربر . . رابط گرافيکي کاربر . . GUIDE . . Graphical User Interface Design Environment . . محيط جامع طراحي واسط گرافيکي کاربر . . محيط جامع طراحي رابط گرافيکي کاربر . . Linear Control Systems . . سيستمهاي کنترل خطي . . Bode Diagram . . نمودار بود . . دياگرام بود . . Nyquist Diagram . . نمودار نايکوئيست . . دياگرام نايکوئيست . . Nichols Chart . . نمودار نيکولز . . چارت نيکولز . . Root Lucas . . مکان هندسي ريشه ها . . Digital Control Systems . . سيستمهاي کنترل ديجيتال . . Modern Control Systems . . سيستمهاي کنترل مدرن . . سيستمهاي کنترل نوين . . سيستمهاي کنترل پيشرفته . . Generalized Eigenvalue Problem . . مسأله مقدار ويژه تعميم يافته . . Eigenvalue and Eigenvector . . مقدار ويژه و بردار ويژه . . ويژه مقدار و ويژه بردار . . Jordan Form . . فرم جردن . . فرم کانوني جردن . . فرم استاندارد جردن . . Canonical Form . . فرم کانوني . . فرم استاندارد . . Observer . . رويتگر . . رويت گر . . Observable . . رويت پذير . . Observability . . رويت پذيري . . State Feedback . . فيدبک حالت . . Controller . . کنترلر . . کنترل کننده . . Controllable . . کنترل پذير . . Controllability . . کنترل پذيري . . Optimal Control Systems . . سيستمهاي کنترل بهينه . . LQR . . Linear Quadratic Regulator . . رگولاتور خطي مرتبه 2 . . رگولاتور خطي مزتبه دو . . کنترل بهينه درجه 2 . . کنترل بهينه درجه دو . . LQG . . Linear Quadratic Gaussian . . KF . . Kalman Filter . . فيلتر کالمن . . تخمين حالت . . تخمينگر بهينه . . تخمين گير بهينه . . EKF . . Extended Kalman Filter . . فيلتر کالمن تعميم يافته . . Nonlinear Control Systems . . سيستمهاي کنترل غير خطي . . Chaos . . آشوب . . کنترل آشوب . . Bifurcation . . دو شاخه شدگي . . Model Predictive Control . . کنترل مدل پيش بين . . Multivariable Control Systems . . سيستمهاي کنترل چندمتغيره . . Robust Control Systems . . سيستمهاي کنترل مقاوم . . Adaptive Control Systems . . سيستمهاي کنترل تطبيقي . . Stochastic Control . . کنترل تصادفي . . کنترل اتفاقي . . کنترل فرايندهاي تصادفي . . کنترل فرايندهاي اتفاقي . . Dynamic Programming . . برنامه ريزي پويا . . Suspension System Control . . کنترل سيستم تعليق خودرو . . کنترل سيستم تعليق فعال خودرو . . Image Processing . . پردازش تصوير ديجيتال . . DSP . . Digital Signal Processing . . پردازش سيگنال ديجيتال . . Numerical Methods . . روشهاي عددي . . محاسبات عددي . . Gauss-Jordan Elimination . . حذف گوس جردن . . Gauss-Seidel Elimination . . حذف گوس سايدل . . Newton Method . . روش نيوتن براي حل معادلات . . روش نيوتون براي حل معادلات . . روش نيوتن براي حل عددي معادلات . . روش نيوتون براي حل عددي معادلات . . Newton-Raphson Method . . روش نيوتن رافسون بري حل معادلات . . روش نيوتون رافسون بري حل معادلات . . روش نيوتن رافسون براي حل عددي معادلات . . روش نيوتون رافسون براي حل عددي معادلات . . Bisection Method . . Bi-section Method . . روش تنصيف . . روش دو بخشي کردن . . RK4 . . Runge-Kutta 4 . . رانگ کوتا 4 . . رانگ کوتا مرتبه 4 . . رانگ کوتا چهار . . رانگ کوتا مرتبه چهار . . Linear Differential Equation . . معادلات ديفرانسيل خطي . . Partial Differential Equation . . معادلات ديفرانسيل جزئي . . Nonlinear Differential Equation . . معادلات ديفرانسيل غير خطي . . Simpson Rule . . قاعده سيمپسون براي انتگرال گيري عددي . . Interpolation . . درون يابي . . درونيابي . . Extrapolation . . برون يابي . . برونيابي . . Curve Fitting . . برازش منحني . . Advanced Engineering Mathematics . . رياضيات مهندسي پيشرفته . . Fourier Transform . . تبديل فوريه . . انتگرال فوريه . . سري فوريه . . Laplace Transform . . تبديل لاپلاس . . z-transform . . تبديل z . . PDF . . Probablity Density Function . . تابع چگالي احتمال . . CDF . . Cumulative Density Function . . تابع تجمعي چگالي احتمال . . * * . . *براي تماس و دريافت پروژه ها با شماره ها و ايميل زير تماس حاصل فرماييد:* . . * * . . * 09373847921 * . . انجام پروژه و تدريس دروس و نرم افزار هاي مهندسي و ساير رشته ها در اسرع زمان با تازلترين قيمت *proje20@yahoo.com* . . ashokohiniya@yahoo.com . . پروژه-برق-مکانيک-حسابداري -مهندسي-مکانيک-شيمي-صنايع-عمران-abaqus-ansys-matlab-autocad-catia-solidworks...A
تهران
09373847921

تحقیق پایان نامه پروژه و حل تمرین دروس دانشگاهی


 Catia Solidworks  مه، پروژه و حل تمرین دروس دانشگاهی . . کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری . . انجام پروژه به کمک نرم ...

انجام پروژه abaqus ansys catia solidworks


 Catia Solidworks  ه های طراحی با نرم افزار . . . . abaqus ansys catia solidworks در مشهد و برای سراسر ایران . . ....

انجام پروژه solidworks abaqus ansys catia


 Catia Solidworks  ه مهندسی مکانیک ساخت و تولید . . تحلیل و انالیز و شبیه سازی abaqus ansys . . نقشه کشی مدلسازی ...

مشاوره پروژه مهندسی مکانیک با قیمت عالی


 Catia Solidworks  . . مشاوره ی پروژه های مهندسی مکانیک با نرم افزارهای: . . ABAQUS,ANSYS,ADAMS,NASTRAN,3D form . . ...

آموزش کلیه نرم افزارها و طراحی صفحات وب


 Catia Solidworks  رایه چیان ) پیشرو آموزش برگزار می کند : . . آموزش و تدریس خصوصی کلیه نرم افزار های عمومی وتخصصی ، ط...

مكانيك و متالوژي


 Catia Solidworks  ي . . برگزاري دوره هاي تخصصي مكانيك و متالوژي . . بصورت كاملا كاربردي همراه با پروژه عملي . . CAT...

تدریس خصوصی کلیه نرم افزار های عمومی وتخصصی


 Catia Solidworks  رایه چیان ) پیشرو آموزش برگزار می کند : . . آموزش و تدریس خصوصی کلیه نرم افزار های عمومی وتخصصی ،...

انجام پروژه


 Catia Solidworks  رس پروژه هاي دانشگاهي و صنعتي شما را در کوتاهترين زمان و با . . نازلترين قيمت ممکن اجرا مي نمايد.اع...

راه اندازی تهويه مطبوع


 Catia Solidworks  ستگاه آلات سرمايشی و گرمايشی به همراه نصب، راه اندازي و تعميرات . . شرکت آرارات تهويه البرز در زمين...

قالب های صنعتی


 Catia Solidworks  ب و تزریق قالب و مشاوره مهندسی . . طراحی قالب با نرم افزار های تخصصی . . catia - solidworks - ugs ...

انجام پروژه درسی رشته مکانیک


 Catia Solidworks   آماده کردن ارائه و حل مسائل درسی رشته مکانیک.شامل تمامی دروس از جمله: . . . . 1-تهویه مطبوع با ن...

مشاوره پروژه مهندسی مکانیک پارس پژوهان


 Catia Solidworks  های مهندسی مکانیک با نرم افزارهای: . . ABAQUS,ANSYS,ADAMS,NASTRAN,3D form . . MATLAB,MATHEMATICA ....

مرکز جامع خدمات دانشجویی و دانشگاهی


 Catia Solidworks  ارشناسی ارشد - دکترا»»» . . مشاوره پایان نامه پروپزال انتخاب موضوع دانشگاه داخل و خارج از کشور . ....

پایان نامه فنی و مهندسی مکانیک


 Catia Solidworks  های مهندسی مکانیک با نرم افزارهای: . . . . ABAQUS,ANSYS,ADAMS,NASTRAN,3D form . . MATLAB,MATHEMA...

مدلسازي سه بعدي قطعات


 Catia Solidworks   قطعات و مجموعه ها با استفاده از نرم افزار های CATIA ، SOLIDWORKS ، MECHANICAL DESKTOP و ... تهیه نق...

نقشه کشی و طراحی قطعات صنعتی


 Catia Solidworks  ندسی رسام با 8 سال سابقه ، آماده همکاری و خدمات به صورت پروژه ای در زمینه طراحی و مهندسی معکوس تمامی...

دفتر طراحی و مهندسی رسام


 Catia Solidworks  ی صنعتی و مهندسی معکوس با 8 سال سابقه ، آماده همکاری و خدمات به صورت پروژه ای در زمینه طراحی و تهیه ...

انجام پروژه های دانشجویی


 Catia Solidworks   دانشجویی مکانیک ساخت و تولید برق کامپیوتر تبریز . . این شرکت کارطراحی مدلسازی صنعتی -نقشه های ساخت...

طراحی و ساخت قطعات cnc و ورقکاری


 Catia Solidworks  ی ITM . بخش مکانیک: . طراحی ، تحلیل و ساخت انواع قطعات و قالبهای صنعتی... طراحی و ساخت انواع رک ، سا...

تیم طراحی مهندسی ITM


 Catia Solidworks  ی ITM . بخش مکانیک: . طراحی ، تحلیل و ساخت انواع قطعات و قالبهای صنعتی... طراحی و ساخت انواع رک ، سا...

خدمات صنعتی مهندس خسروی


 Catia Solidworks   ساخت و تعمیر قالب پلاستيک و فلزی ، ابزار، ماشين آلات ، محصولات و مکانيزمهاي پيچيده ومهندسي معکوس ....

خدمات صنعتی


 Catia Solidworks   ساخت قالب پلاستيک و فلزی ، ابزار، ماشين آلات ، محصولات و مکانيزمهاي پيچيده ومهندسي معکوس . . 2)م...

نقشه کشی صنعتی


 Catia Solidworks  صنعتی .آنالیز تبدیل 2D به 3D . مونتاژ. و............ در نرم افزارهای CATIA Solidworks پذیرفته می شود...

نرم افزارهای تخصصی رایانه


 Catia Solidworks  رایه چیان ) پیشرو آموزش برگزار می کند : . . آموزش و تدریس خصوصی کلیه نرم افزار های عمومی وتخصصی ، ط...

تدريس دروس دبيرستان كارداني دانشگاه كارشناسي ارشد


 Catia Solidworks  ستان كارداني دانشگاه كارشناسي ارشد دكتري و نرم افزار هاي رشته هاي مختلف با كيفيت عالي و قيمت مناسب ...

انجام کلیه پروژه های درسی دانشجویی پایان نامه های


 Catia Solidworks   دانشجویی برنامه نویسی به زبانهای فرترن و سی++(کارشناسی،کارشناسی ارشد) . . انجام کلیه پروژه های درس...

طراحی,نقشه کشی صنعتی,ساخت قطعه


 Catia Solidworks  o . گروه مهندسی طراحی . ساخت . تحلیل (CAD.CAM.CAE) . طراحی: انجام کلیه امور طراحی و نقشه کشی صنعتی ,...

قالبسازی CNC پلاستیک


 Catia Solidworks  ه محصول نو آوران . Email: NoAvaranMold@Gmail.com . +98 - 21 - 22116627 . با تیم حرفه ای نوآوران محصو...

آموزش خصوصی کلیه نرم افزارها


 Catia Solidworks  ه نرم افزارها . آموزش کلیه نرم افزارها و طراحی صفحات وب . گروه آموزشی علم پرور برگزار می کند: . . آ...

طراحی و ساخت قطعات مکانیکی


 Catia Solidworks  ر (مهندسی ، ساخت ، تولید) . . شرکت پرشان تجارت بصیر ، با اتکا به توان متخصصین خود در زمینه طراحی و ...
30


#انجام پروژه#پايان نامه