تور نگهدارنده لوازم تورنگهدارنده بارصندوق عقب(تولیدکننده) صندوق جهت ساماندهی و مرتب نمودن وضعیت قرار گرفتن لوازم و وسایل موجود در صندوق عقب خودرو و نیز به منظور ممانعت از حرکت آزادنه و نامطلوب این لوازم و وسایل دراثر عبور خودرو از دست اندازهای شدید و تکان های ناشی از آن، قطعه مذکوراستفاده می شود.
تهران
09192643960

#تور