فروش انواع مواد شیمیایی

فروش انواع مواد شیمیایی

تعداد بازديد : 282
فروش انواع مواد شیمیایی : . . سیدپرکلریک- اسیدفرمیک,اسیدنیتریک- اسیدسیتریک - اسیداستئاریک-اسید5سولفوسالسیلیک- اسید نیکوتینیک- آب کروماتوگرافی 115333 مرک -آب دوتره (دوتریوم اکساید) 103428- آگاروز 116801-آگار 101615 مرک - آلفا نفتول مرک آلمان 822289 - آلفا نفتیل امین مرک آلمان 822291 - آب اکسیژنه مرک- آلومینیوم نیترات- آلومینیوم سولفات- آلومینیوم بوتیلات 820054 - آلومینیوم هیدرواکساید- آمونیاک 25%- آلومینیوم پتاسیم سولفات- آمونیوم استات- دی آمونیوم اگزالات - II سولفات آمونیوم آیرون- آمونیوم کربنات- آمونیوم فلوراید 101164- آمونیوم بی کربنات 101131- آمونیوم کلراید- آمونیوم مونو وانادات- آمونیوم سریم نیترات 102276- آمونیوم نیترات- آمونیوم هپتا مولیبدات- دی آمونیوم هیدروژن فسفات- آمونیوم دی هیدروژن فسفات, آمینو آنتی پیرین- آمینو نفتول سولفونیک اسید- آلیزارین- آنیلین- آیرون (پودر آهن )- اتیل آکریلات 800836-اتیل استات- اتیلن گلیکول- تری اتیل آمین هیدروکلراید- اتیل متیل کتون- استارچ- استیل استون- استوفنون- استون- استونیتریل- استرانسیوم کربنات- اسید اولئیک مرک- اسید اسپارتیک- اسید اگزالیک- اسید اوریک- اسید پریودیک- اسید باربیتوریک- اسید بنزوئیک- اسید بوریک- اسید تارتاریک- اسید تیوگلیکولیک- اسید پیکریک- اسید سالسیلیک-اسید سولفانیلیک- اسید فسفریک اسید فلوریدریک- اسید گلوتامیک- اسید لاکتیک- اسید متا اکریلیک- اسید مالئیک- اسید مولیبدیک- اسمیوم تترا اکساید- استایرن- استامید- اکسیداز -اریوکروم بلک تی- اکسید مس- ال سیستئین هیدرو کلراید- هگزامید- ال پرولین -ال آلانین- ال آرژنین- آرابینوز- آسپارژین- ارسنیک اکساید- اکریل آمید- ان آمیل الکل- انتلان- ان پنتان- ان هپتان- ان نفتیل آمین-ان هگزان-آنتراسین- اورنج جی- اورتو فنانترولین-ائوزین بلو- ایزوبوتیل متیل کتون- ایزو آمیل الکل- ایزو بوتانل- ایزو پروپیل مریستات - ایزو پنتیل الکل- ایندول- ایندول استیک اسید- ایندیوم- ایندیم کلراید- ایریدیوم کلراید- EDTA Na- EDTA-ید- هیدرازین سولفات- هیستیدین- هگزا کلرو پلاتینیک اسید-هایامین-هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز- هیدرواکسی کینولین- هیدرواکسی اتیل سلولز- هیدروکسیل امین هیدروکلراید, هیدرازین هیدرواکساید, هماتوکسیلین, هگزا متیل تترامین, هپارین, وانادیوم اکسی استیل استانات- نونیل فنل- نین هیدرین-نیتروبنزن- نیکل, نیترات بیسموت- نفتالین-نسلر A- موراکسید- منگنز نیترات-منیزیم نیترات- منگنز سولفات, منیزیم اکساید, منیزیم, منیزیم سولفات, مرکاپتو اتانول, جیوه, جیوه نیترات, جیوه کلراید, جیوه سولفات, جیوه اکسید- متیونین- متیل آنیلین- متیل بنزوات- متیل بلو- متیل رد- متیل اورنج- متانل خشک-مالاشیت گرین- مالتوز, لوسین- لیتیوم نیترات- لیتیم تترا بورات- لیتموس-لسیتین- لانتانیوم نیترات- گیمسا- گزیلن اورنج- گزیلن- سیلیکون- گلیسیرین-گلایسین- گلوکز-کنگو رد- کوماسی بریلیانت بلو- مس نیترات- مس سولفات- کرومیوم نیترات- کربن دی سولفید- کریستال ویولت-کربن اکتیو- کربنات کلسیم, کلرید قلع, کلرید منیزیم, کلرید نیکل, کلرید کبالت- کلرید لیتیوم- کلرید کلسیم- کلرید طلا- کلرید مس- کلرید سرب- کلرید سدیم- کلرید زیرکونیوم- کلرید روی- کلرید باریم- کلرید آلومینیوم, کلرید استرانسیوم 6 آبه, کلرو بنزوئیل کلراید, کلرو بنزن-کلرید فریک 6 ابه- کینولین- کلسترول- کلروفرم دوتره- کلروفرم- کلسیم فلوراید- کلسیم اکساید- کلسیم هیدرواکساید- کلسیم هیدروژن فسفات- کلسیم استات- کواکس- کارل فیشر- کادمیوم نیترات- کادمیوم استات 2 ابه- کادمیوم سولفات- -فورفورال- فوشین اسیدی- فوشین بازیک- فنل فتالین- فروکتوز- فرمامید- فرمالین- فایکول- فنل- سودان بلک بی- سیلیکاژل- سیکلو هگزامید- سیکلو هگزانون- نیترات نقره- نقره سولفات- سریم فلوراید- سرب نیترات- سدیم یدید- سرب استات-سدیم هیدروکسید- سدیم نیتریت- تری سدیم سیترات- سدیم سولفات- سدیم دودسیل بنزن سولفونات- دی سدیم هیدروژن فسفات- سیلیسیوم- سدیم تیو سولفات- سدیم پراکسید- سدیم تترابورات- سدیم پیرو فسفات- سدیم پرسولفات- سدیم دی کرومات- سدیم بنزوات- سدیم برماید- سدیم ارسنیت- سدیم ازاید- ستاولن- سافرانین- ساکاروز- ژلاتین- زیر کونیوم دی اکساید- زایلن سیانول- رزورسینول- رایت- دی فنیل آمین- دی سیکلو سرین- دی سولفین بلو- دی متیل گلی اکسیم- دی مدیوم بروماید- دی کلرومتان- دی کرومات امونیوم- دی اکسید سلنیوم- 1,4 دی اکسان-دی استیل منوکسیم- دی اتانل امین- جیوه نیترات-پلی اتیلن گلایکول, پتاسیم یدید, پتاسیم هگزاسیانوفرات, پتاسیم نیتریت, پتاسیم سیانید, پتاسیم سولفات, پتاسیم اگزالات, پتاسیم کلراید, پتاسیم پرسولفات, پتاسیم تیوسیانات, پروپانل, پترولیوم بنزن, پتاسیم هیدرواکساید, پنتا اکسید فسفر, پیریدین, پالادیوم نیترات- پالادیوم کلراید- پارافین- تیونیل کلراید- تیومرسال-تیوسیانات جیوه- تیو استامید- تیمول بلو-دی اتیل اتر-اتر-یدید جیوه-سیلور وول-پشم نقره-1و10فناترولین-نیترات دارژان-هیدروکسید مس-کارل فیشر-گزیلول- . . Agarose Ultra Pure, RPMI, DMEM Hi Glucose, DMEM Low Glucose, IPTG, MEM , PBS, . Hams / F12 , FBS ( Fetal Bovine Serum ), PenStrep , L-Glu, HEPES, Sodium Acetate , Ethidium Bromide, EDTA , Galic Acid, BSA ,Bovine Serum Albumine, IPTG, Ampicillin , Penicillin, Streptomycin , Kanamycin, Choloramphenicol, DEPC, AB (Di Amino Benzidine ) . 8-Hydroxy quinolin, Colchicine, Cyclo Hexemide, Amonium Persulfat (APS), Tris Hcl, Tris Base . Agarose Electrophoresis Grade , Acrylamid Electrophoresis Grade, Bis Acrylamid, TEMED, Boric Acid , Tween 20, Triton 100 x , Naicol, Phenol, Trypsin, Paromomycin Sulfate Salt, . proteinase K , FSH, B-Glycerol Phosphate, Anthracen , Naphthalen, Sodium Bicarbonate, . Di Methyl Sulfoxide , Retinoic acid , DMSO, Trypan Blue, Sodium Orthovanadate, Gentamycin Solution, Ficoll, Tridecanoic acid, Chitine, DNS ( Di nitro salicilic Acid ), Chitinase, TAE ( Trypsin EDTA Acetate ), Folin , Gentamycin Powder, Phosphate Buffer, Biotin, Histidin, Gelatin, Palmitic Acid, Ethyl Cellulose, PVP, TMB, Potasium iodat, Glycerol, Thiamine –HCL, Cellulase, NaCl, Ascorbic Acid, Vancomycin, Cefotaxime, Carbenicillin, Na2HPO4, Bromo Phenol Blue, Agar , . Potassium hydroxide , Yeast Mannitol agar, Mannitol , Potassium Chloride, Sodium Molybdate . Potassium nitrate, Manganese II Sulfate, Cobalt II Chloride, Rifampicin, Silver Nitrate, Sodium Borohydride, Sacharose, Oxalic Acid, Sodium Azide, Titriplex III, CTAB, Mercury, Formamide, Cyanuric Acid, Saponin, THF,combititrant……………. . . اتانول.متانول.اسیدکلریدریک.اسیدسولفوریک. اسیدفرمیک.اسیدفلوریدریک.اسیدنیتریک.اسیدس یتریک.فرمالین.آلمینیوم کلراید.بنزوفنون.بنزن.ان آمیل الکل.آرسنازو3.اسیدبنزوئیک.برموکروزول پرپل.برموفنول بلو .بروموکروزول گرین .بافر4و7و10.بوتانول .کامفر .کانادابالزام .سولفات مس .دی اتانول آمین. اتیل استات .اتیلن گلیکول.اتیل متیل کتون.فلورسین .گالاکتوز.گلوکز.گلایسین.ید.سولفات آهن.آمونیوم ایرون 3سولفات. لیتیم فلوراید.لیتیم نیترات.منیزیم فلوراید.منیزیم اکساید.منیزیم نیترات. منیزیم سولفات.کلریدمنگنز. اکسیدمنگنز.سولفات منگنز.مانیتول.استونیتریل.تتراهیدروفوران. متیل رد.مورکساید.سولفات نیکل.پالادیوم.استات پالادیوم.اسیدفسفریک.پتاسیم کلراید.پتاسیم یدید.پتاسیم دی کرومات.پتاسیم فلوراید.پتاسیم هگزاسیانوفرات. پتاسیم هیدروکساید.پتاسیم نیترات.یدورپتاسیم.پتاسیم پرمنگنات.سولفات پتاسیم. پتاسیم تتراتیونات.پتاسیم تتراکلروپلاتینات.2پروپانول. پیریدین.استات سدیم.سدیم آزاید.سدیم برماید.سدیم کلراید. سدیم دی سولفیت.سدیم فلوراید.سدیم هیدروژن کربنات. دی سدیم هیدروژن فسفات.سدیم نیتریت.سدیم پراکساید.کلریدقلع.کلریدتیتانیوم. تیتان یلو.اکسید تیتانیوم.تولوئن.تری کلرواستیک اسید.توئئین 80.اوره.پیریدین.پترولیوم بنزن,پتاسیم سیانید,آمونیوم دی هیدروژن فسفات,نیتریک اسیدسیلورسالت,استات آمونیوم,مولیبدیک اسید,بنزن,زایلن-یدورپتاسیم . تمام موارد فوق ازکمپانی های مرک فلوکا سیگما آلدریچ گیبکو دیفکو و.....می باشند. . MERCK -SIGMAALDRICH -FLUKA -RIEDEL -SAFC . . . . . .
تهران
09352818118
تهران - خیابان مفتح خیابان سمیه
http://labrepair.blogfa.com

کلر


کلر . گوگرد . پارافین . سود پرک . سود سوز آور . اسید بوریک . اسید فرمیک . اسید استیک . کربنات سدیم . اسیدسیتریک   . اسید هیومیک . اسید نیتریک . اسیدکلریدریک . سولفات سدیم . اسید فسفریک . اسید سولفوزیک . سولفات آمو...

فروش انواع مواد شیمیایی


فروش انواع مواد شیمیایی : . . سیدپرکلریک- اسیدفرمیک,اسیدنیتریک-  اسیدسیتریک   - اسیداستئاریک-اسید5سولفوسالسیلیک- اسید نیکوتینیک- آب کروماتوگرافی 115333 مرک -آب دوتره (دوتریوم ا...

استفاده از پرلیت در تولید کنسانتره


و کنترل آسانتر و اقتصادی و به صرفه . مصارف فیلتر پرلیت: . شربت ذرت، آب میوه، قند وشکر، ژلاتین گیاهی، اسیدسیتریک  ، روغن های گیاهی، مولاس، کازنین، نوشیدنیهای ملایم، پکتین، روغن سبزیجات، آب سبزیجات، آب گیاهان، شیره ...

موادشیمیایی آزمایشگاهی


که درنهایت با تماس با شرکت وبررسی لیست موجودی قابل ارائه خواهندبود. اسیدپرکلریک,اسیدفرمیک,اسیدنیتریک اسیدسیتریک   ,اسیداستئاریک,اسید5سولفوسالسیلیک,اسید نیکوتینیک, آب کروماتوگرافی 115333 مرک , آب دوتره (دوتریوم اکس...

فروش انواع مواد شیمیایی


مینی و قیمت رقابتی به همکاران و مصرف کنندگان تقدیم نماید. . . تگزاپون -سیدسولفونیک- لورامید- بتائین اسیدسیتریک  -اوره-سودپرک-تری اتانول امین-دی اتانول امید-مونواتانول امید-اب ژاول-اسید کلریدریک-نمک بدون ید-رنگ-اس...

موادشیمیایی آزمایشگاهی


خواهندبود. . . . . اسیدپرکلریک مرک MERCK . . اسیدفرمیک مرک MERCK . . اسیدنیتریک مرک MERCK . . اسیدسیتریک   مرک MERCK . . اسیداستئاریک مرک MERCK . . آب کروماتوگرافی 115333 مرک MERCK . . آب دوتره مرک MERCK...

فروش اسید سیتریک


سيد سيتريک به عنوان طعم دهنده در غذاهاي کنسروي، انواع آبميوه، پنير، مارگارين و دسرها استفاده مي شود. اسیدسیتریک   ابدار و خشک با بسته بندی های 25 کیلو گرمی از کشور چین وارد می شود. اسیدسیتریک در بسته های 25 کیلو گ...

واردات مواد اولیه صنایع غذایی


اولیه شیرینی شکلات) . . . . واردات تهیه و توزیع مواد اولیه صنایع غذایی، شیرینی و شکلات شکر، روغن، اسیدسیتریک  ، لسیتین، پودرکاکائو، CBS، پودرنارگیل، اسانس، رنگ، کنجد، شیرخشک، سوربیتول، وانیل و... ...

فروش مواد اولیه قنادی ،بستنی و کافی شاپ


ع پودر نارگیل (چرب و خشک ) . انواع کنجد . اگاراگار . مالتودکسترین . لسیتین . گلسیرین . پودر ژلاتین . اسیدسیتریک   . شیرخشک . زانتان گام . پودر زنجبیل . پودر دارچین . بکینگ پودر . آرد نخودچی . مغز گردو . خلال پسته ...

شرکت شیمیایی ارکیده در خصوص تأمین و فروش مواد شیمی


ک – پرکلرین –فرمیک – سود مایع – اسید فسفریک – آب ژاول – آب اکسیژنه – فرمالین – هگزامین – اوره صنعتی– اسیدسیتریک   –زاج سفید– گوگردمیکرونیزه – آهک هیدراته – هیدروسولفیت – نشاسته – روغن کرچک – روغن بادام شیرین – CMC...

شیر خشک


بی(اسکیم) و پرچرب . . 2- انواع شیر خشک فرموله . . 3- پودر آب پنیر پرمیت و (وی) سفید و رنگی . . 4- اسیدسیتریک   . . 5- پودر کاکائو . . 6- وانیل . . 7-لیسیتین . . 8-شکر و....... . در صورت نیاز. درخواست خود ر...

واردات مواد شیمیـایــی


درس اینترنتی:www.kasel.at . . ضمنا بخشی از مواد شیمیائی قابل تامین توسط شرکت به شرح ذیل میباشد . . اسیدسیتریک   آبدار موجود در انبار . . اسیدسیتریک خشک موجود در انبار . . اسید فسفریک % 85 در بشکه های سفید موجو...

سرکه سیب


باشد . قرص سرکه سیب به طور کلی از 7 تا 8 درصد اسیداستیک ترکیب شده است ونیز دارای مقداری اسیدمالیک – اسیدسیتریک   – اسیدسولس ینیک و اسید تارتریک می باشد.اسید استیک در این قرص محرک و فعال کننده سلولهای کبدی می باشد...

مواد اولیه صنایع خوراکی


کننده کلیه مواد اولیه صنایع: غذایی، صنعتی، آرایشی، بهداشتی، خوراکی، آبکاری، آزمایشگاهی و سموم. . . اسیدسیتریک  (خشک و آبدار) . بنزوات سدیم . سانروز(cmc ) ....

شیمیایی پژوهش


عرضه کننده کلیه مواد اولیه : . . صنعتی،آزمایشگاهی . . اسیدسیتریک  (خشک و آبدار) . . اسید بوریک . . براکس(دکا....

بنزوات سدیم


ده کلیه مواد اولیه صنایع: غذایی ، صنعتی ، آرایشی ، بهداشتی ، خوراکی ، آبکاری ، آزمایشگاهی و سموم. . اسیدسیتریک  (خشک و آبدار) . . بنزوات سدیم . . سانروز(cmc ) . . گلسیرین . . بی کربنات امونیم . . گزانتانگام ...

فروش اولین سنگ نمای پرلیتی مشکی وخاورمیانه


لف : فیلتراسیون در فرآیند غذائی . . -شربت ذرت . . -آب میوه . . -قند وشکر . . -ژلاتین گیاهی . .  اسیدسیتریک   . . -روغن های گیاهی . . -مولاس . . -کازنین . . -نوشیدنیهای ملایم . . -پکتین . . -روغن سبزیجات...

فروش متريال شيميايي اسيد سيتريك خشك


. 403 ......وغیره تولیدات داخل کشور شرکت های خصوصی یا پتروشیمی به صورت تانکر موجود.اسید سیتریک خشک و اسیدسیتریک   آبدارچینی کیسه های 25 کیلوگرمی مارک bbca و rzbc موجود می باشد.اسید چرب تولیدات داخل کشور و مارک چین...

پرلیت منبسط و خام سلاکس


ه مایعات و پرکننده بی اثر صنایع غذایی (روغن های گیاهی ، شربت ذرت، آب میوه ، آب میوه ، ژلاتین گیاهی ، اسیدسیتریک   ، مولاس ، کازنین ، نوشیدنیهای ملایم ، پکتین ، روغن سبزیجات ، آب سبزیجات، آب گیاهان ، آشامیدنی های س...

عرضه کننده موادشیمیایی صنعتی وغدایی وآزمایشگاهی


سوربات پتاسیم-سوربیتول- رنگ ها-اسانس -گلیسیرین-اسیدآسکوربیک اسیدسیتریک  -پروپیلن گلیکول-مونودی گلیسیرید-گوارگام-پروپیونات کلسیم-جوش شیرین-آمونیاک-آنتی اکسیدانت-ایزوله سویا-...

فروش پرلیت منبسط و خام


ه مایعات و پرکننده بی اثر صنایع غذایی (روغن های گیاهی ، شربت ذرت، آب میوه ، آب میوه ، ژلاتین گیاهی ، اسیدسیتریک   ، مولاس ، کازنین ، نوشیدنیهای ملایم ، پکتین ، روغن سبزیجات ، آب سبزیجات، آب گیاهان ، آشامیدنی های س...

اسید سیتریک و اسیدنیتریک


تیو استیک؛ اسید د هیدرو اسکوربیک (ویتامین c)؛ اسید دی کلرو ایزوسیانوریک؛ اسید پراستیک؛ اسید گلوسیک. اسیدسیتریک   خشک واسید سیتریک آبدار- اسید تارتاریک – اسیدنیتریک – اسید فسفریک – پراستیک اسید – اسید فرمیک – اسید...

کلیه مواد اولیه شیمیایی


کننده کلیه مواد اولیه صنایع: غذایی ، صنعتی ، آرایشی ، بهداشتی ، خوراکی ، آبکاری ، آزمایشگاهی و سموم. اسیدسیتریک  (خشک و آبدار) . بنزوات سدیم . سانروز(cmc ) . گلسیرین . بی کربنات امونیم . گزانتانگام . لیسیتن . اسید...

پروپیلن گلایکول و تگزاپون


اپون . 3- اسیدسولفونیک . 4-دی اتانول آمین . 5-منو اتانول آمین . 6-منو اتیلن گلایکول . 7-گلیسیرین . 8 اسیدسیتریک   . . در صورت تمایل با ما تماس بگیرید: . 03116294145 . با تشکر شرکت نوین سپهر سانیار...

مواد اولیه شیمیایی


تهیه و توزیع مواد شیمیایی صنعتی و . آزمایشگاهی . . اسیدسیتریک   . آب اکسیژنه . اسیداستیک . سودپرک چین و ایران . اسید فرمیک فنلاند و چین . سولفات آلومینیوم 17 % . ه...

واردات متریال شیمیایی


25kg . 14-اسید چرب (سویا)خوراک دام و طیور مارک ایران . 15-اسید فسفریک خوراکی و صنعتی مارک چین 86% . اسیدسیتریک   خشک واسید سیتریک آبدار- اسید تارتاریک – اسیدنیتریک – اسید فسفریک – پراستیک اسید – اسید فرمیک – اسید...

انواع مواد شیمیایی


 اسیدسیتریک   خشک وآبدار,اسیدفولفوریک,اسیدفوماریک,اسیدنیتر یک, . گلیسیرین,آنتی اکسیدان,دی کلسیم فسفات,سلیکون,کربن...

پارافین


پارافین . سود پرک . اسیدسیتریک   . اسید فسفریک . اسید استیک . اسید نیتریک . اسید هیومیک . اسید بوریک . اسید فرمیک . کربنات سدیم . سو...

آب لیموگیری دستی جادویی


ایی مثل لیموناد استفاده می شود. هچمچنین یکی از متداولترین چاشنی ها غذا به شمار می رود. آب لیمو از 5% اسیدسیتریک   تشکیل شده که همین مزه ترشی به آن می دهد. لیمو یک منبع بسیار خوب از ویتامین C است و ویتامین های دیگر...

آب لیموگیری دستی


ایی مثل لیموناد استفاده می شود. هچمچنین یکی از متداولترین چاشنی ها غذا به شمار می رود. آب لیمو از 5% اسیدسیتریک   تشکیل شده که همین مزه ترشی به آن می دهد. لیمو یک منبع بسیار خوب از ویتامین C است و ویتامین های دیگر...
30


#اسیدسیتریک#نیکوتینیک#آمونیوم بی کربنات#مواد شیمیایی