خدمات مشاوره مطالعه، طراحی و نظارت در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی، آبخیزداری و آبیاری و زهکشی . . - کارشناس رسمی از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (گرایش آبیاری و زهکشی) . . - مشاوره طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار و انتقال آب . .
تهران
09153221399
مشهد

#زمینه کشاورزی#خدمات مشاوره