کلید مینیاتوری FGنماینده اف و جی نمایندهFG قی
برق و صنعت بین الملل نماینده محصولات اف جی (F&G) است . کلید های مینیاتوری شرکت F&G در دو حالت AC و DC و با قدرت قطع 15 الی 25KA در سه تیپ A,B,C موجود می باشد. . کلید های مینیاتوری AC در مدل های تکفاز و تکفاز با نول ، 2فاز و 2 فاز ، 3 فاز و 3 فاز با نول و 4 فاز می باشد. . کلیدهای مینیاتوری DC در مدل های تکفاز و 2 فاز در آمپر های 2 ، 4 ، 46-40 ، 50 می باشد. . همچنین کلید های مینیاتوری AC طبق جدول زیر موجود می باشد . . AMP/POLE 2,3 4 40-6 50 63 . 1P √ √ √ √ √ . 1+NP √ √ √ √ √ . 2P √ √ √ √ √ . . 3P √ √ √ √ √ . 3+NP √ √ √ √ √ . 4P √ √ √ √ √ . کلیه محصولات دارای ضمانت 5 ساله بدون قید و شرط می باشد. . کلیدهای مینیاتوری جریان مستقیم ( MCB-DC) . کلیدهای مینیاتوری جریان مستقیم (MCB-DC) شرکت اف اند جی در دو تیپروشنایی (B) ، موتوری (C) در انواع تک پل و دو پل تولید می شوندو قادرند تا ولتاژ 250 ولت DC ( برای هر پل )را تحمل کنند. ساختار این کلید طوری طراحی شده است که ضمن قطع مدار با ایجاد میدانمغناطیسی مناسب از آسیب دیدن کنتاکتها جلوگیری کند . . . کلیدهای مینیاتوری جریان مستقیم ( MCB-DC ) علاوه بر داشتن مگنت طبیعی دارای رلهمگنتیک مخصوص جهت کار در جریان مستقیم می باشد ، بنابراین می توان از کلیدهای DC در مدار AC نیز استفاده کرد . اما از کلیدهای AC در مدار DC تحت هیچ شرایطی نمی توان استفاده کرد و خطراتی همچون عدم قطع در زمان اتصال کوتاه ( ناشی از جوش خوردنکنتاکتها ) را دربردارد همچنین این امر در اضافه بارها باعث سوختن تدریجیکنتاکت و در نتیجه اتصال نامناسب کنتاکت ثابت و متحرک و ایجاد حرارت می شود .علاوه بر دلایل فوق به علت عدم ایجاد محدود شوندگی در جریانهای اتصال کوتاه درکلید ACاستفادهشده در مدار DC عمر دستگاهها ،تجهیزات و سیم کشی ها کوتاهتر می شود. . کلیدهای مینیاتوری جریان متناوب ( MCB-AC) . استفاده از وسایل حفاظتی در یک مدار جهت جلوگیری از خطراتی نظیر آتش سوزی ،اضافه بار و اتصال کوتاه ناشی از خطای اتفاق افتاده در سیستم الزامی است یکی از این وسایل که بواسطه خصوصیات منحصر بفردیهمچون قابل استفاده بودن بعد از هر بار قطع، قطع همزمان سه فاز و غیره امروزه مورداستفاده زیادی دارد کلیدهای قطع خودکار ، یا مینیاتوری می باشد که معمولاً در دو نوع AC و DC تولید میگردد. . کلیدهای مینیاتوری جریان متناوب (MCB-AC) شرکت اف اند جی در سه تیپ روشنایی (B) ، موتوری (C) و موتوری سخت(D)در انواع تک پل ، تک پل با نول (1P+N) ، دو پل ، سه پل ، سه پل با نول (3P+N) وچهار پل تولید می شوند. . درحال حاضر دو استاندارد جهانی IEC/EN 60898 و IEC/EN 60947-2 در کارخانه هایمعتبر و سازنده کلیدهای مینیاتوری مورد استفاده قرار می گیرد . در کشور ما نیزبرای کلیدهای مینیاتوری استاندارد ملی به شماره 2611 تدوین شده که شالوده استاندارد IEC/EN60898 می باشد. . باید توجه داشت که از کلیدهای AC در مدار DC تحت هیچ شرایطینمی توان استفاده کرد و خطراتی همچون عدم قطع در زمان اتصال کوتاه ( ناشی از جوشخوردن کنتاکتها ) را دربردارد ، همچنین این امر در اضافه بارها باعث سوختن تدریجیکنتاکت و در نتیجه اتصال نامناسب کنتاکت ثابت و متحرک و ایجاد حرارت می شود .علاوه بر دلایل فوق به علت عدم ایجاد محدود شوندگی در جریانهای اتصال کوتاه درکلید ACاستفاده شده در مدار DC دستگاهها ،تجهیزات و سیم کشی ها کوتاهتر می شود . . کلیدهای ترکیبی مینیاتوری و جریان نشتی RCBO . (Devices Combined RCD/MCB) . این نوع کلیدها, ترکیبی از کلیدهای جریان نشتی و مینیاتوری تک فاز با نول می‌باشند که علاوه بر قطع مدار در اثر نشت جریان با قطع مدار در زمان اتصال کوتاه و اضافه بار ، ازبروزخطرات احتمالی جلوگیری می‌نماید ، بدین ترتیب این وسیله دارای عملکرد مشترک کلیدهای جریان نشتی و مینیاتوری بوده و نیازی به استفاده از کلیدهای مینیاتوری و کلیدهای جریان نشتیبصورت جداگانه نمی باشد. . کلیدهای ترکیبی مینیاتوری و جریان نشتی شرکت اف اند جی از جریان 2 الی 40 آمپر در نوع تکفازو نول در دو تیپ روشنائی و موتوری با حساسیتهای 10 الی 300 میلی آمپر تولید و عرضه می گردد. . . . کلیدهای جریان نشتی )پسماند جریان( . Residual Current Devices . . شرکت F&G ایران بزرگترین و اولین تولید کننده کلیدهای جریان نشتی (RCD)درخاورمیانه ، برای جلوگیری از آتش سوزیها و خطرات ناشی از نشت جریان برق، استفاده ازکلیدهای پسماند جریان ( RCD ) را به شما پیشنهاد مینماید. . این وسیله وظیفه قطع مدار درزمان نشت جریان ناشی از نقص عایق در وسایل الکتریکی یا سیستم سیم کشیساختمان و تماسمستقیم یا غیر مستقیم فرد با سیم فاز و بدنه لوازم برقی که دارایولتاژ می باشند را برعهده دارد. . اساس کارکلیدهایجریاننشتی ، ‌مقایسه جریان ورودی با جریان خروجی کلید می باشد به طوری که اگرجریان نشتی در مداریکه کلید در آن واقع شده است بیشتر از80درصد حسـاسیت کلیـد باشدکلید عمل کـرده و جـریان ورودی و در نتیـجه مـدار را قـطع می کند از این رو علاوهبر جلوگیری از بروز حادثه عامل موثری برای جلوگیریاز اتلاف انرژی می باشد. . کلیدهای . جریان نشتی )پسماندجریان) شرکت اف اند جی جهت مصارف خانگی و صنعتی ازجریان16الی 125آمپردرانواع . دوپل وچهارپل با حساسیتهای 10 ،30، 100،300، 500و1000میلی آمپرتولید و عرضه می شود، کلیدهای جریان نشتی که در واحدهای مسکونی مورد استفاده قرارمی گیرند باید دارای قابلیت قطع جریان نشتی کمتر یا مساوی 30 میلی آمپر را داشتهباشند و از کلیدهایی با قابلیت قطع جریان نشتی بالاتر (100 میلی آمپرتا 1آمپر) جهت مصارف صنعتی( استفاده می شود. . . فیوز . وسیله ای برای محافظت از مدار در برابر اضافه جریان است.این وسیله دارای یک رشته فلزی است کهدرصورت عبور جریان معین از آن گرم شده وقطع می شود. انتخاب فیوز مناسب یکی ازمهمترین قسمتها در طراحی سیستم توزیع برق می باشد. که این . انتخاب باید با توجه به سیم کشی و دستگاههای موجود در سیستم باشد. . مشخصات فیوز: . هر نوع فیوز دارای مشخصاتجریان - زمان است که مدت زمان لازم برای قطع فیوز را تعیین می کند و معمولاًفیوزها به دو دسته . تندکار(B) و کندکار (C) تقسیم می شوند. . فیوزهای . کندکار میتواننداضافه جریانهای گذرا را در زمان راه اندازی تحمل کنند ولی در صورت ادامهاضافه جریان مدار رقطع می کنند ولیکن فیوزهای تندکار به محض رسیدن جریان به مقداربالاتر از جریاننامی، مدار را قطع می کند. . یکی دیگراز مشخصات فیوز ،قدرت قطع آن است که حداکثر جریانی است که فیوز می تواند آن را با امنیت کاملو در زمان معین تحمل . نماید. این جریان باید بیشتر از حداکثر جریان اتصال کوتاه نامیآن نباشد. . تفاوت فیوز مینیاتوری با کلیدمینیاتوری: . فیوزهامعمولاً سادهتر از کلید های مینیاتوری می باشند ولی باید بعد از هر بار قطع فشنگ آن تعویض شود.فیوزهای محدودکننده جریان به شکل سریع از خود عکس العمل نشان می دهند و از آنهابرای پشتیبانی و حفاظت از کلید های اتوماتیک و مینیاتوری استفاده میشود. . کلید مینیاتوری . از آنجا که کلید فیوزهای مینیاتوری به عنوان یکی از قطع کننده های مدار امروزه در بیشتر خانه ها و دستگاههای حساس جهت محا فظت و ایمنی افراد و دستگاهها درمقابل جریانها ی اضافه بار و اتصال کوتاه به کار می روند . . ساختارکلی کلید مینیاتوری به شرح ذیل می باشد : . 1- پوسته : . کلیه قسمتهای کلید مینیاتوری درون آن قرار می گیرند و باید از مواد عایق با حداقل ولتاژ 2500 ولت و غیر قابل شعله ور شدن با مقاومت حرارتی 960 درجه سانتیگراد باشد. به طور معمول از با کالیت،ملامین یا نوع خاصی از پلی آمید الیافدار می باشد . در نوع غیر استاندارد آن از مواد پلاستیک ساده و یا آسیابی تهیه می شود که مقاومت مناسب در مقابل حرارت ناشی از عبور جریان و جرقه ناشی از قطع و وصل را ندارد و عمدتاً دارای بوی خاصی هستند که میتوان آن را از انواع دیگر تفکیک نمود. . 2 – مگنت : . از سیم پیچ مسی ، هسته مرکزی ثابت و متحرک از جنس مواد فرومغناطیس ، فنر، اتصالات و ... تشکیل شده است که در برابر جریان های چند برابر جریان نامی کلید ( با توجه به تیپ کلید که روشنایی یا موتوری یا موتوری سخت باشد از 3 برابر تا 20 برابر جریان نامی می باشد ) و یا اتصال کوتاه واکنش نشان می دهد و باعث قطع فوری و آنی کلید میگردد . در کلید مینیاتوری های استاندارد برای هر جریان نامی ، مگنت خاص خود را دارد . . 3 - دستگیره کلید : . وسیله ای برای قرار دادن کلید مینیاتوری در حالت قطع و یا وصل می باشد . . 4 - بی متال : . رله اضافه بار به کار رفته در کلیدهای مینیاتوری یک نوع بی متال است که در زمان تولید کلید مینیاتوری بوسیله یک پیچ ، جریان نامی دقیق کلید تنظیم و توسط کارخانه لاک می شود. این رله کار قطع مدار را در برابر اضافه بار بر عهده دارد . . 5 - جرقه گیر : . از صفحات فلزی موازی هم تشکیل شده است که توسط لایه ای عایق از هم جدا شده اند و در زمان قطع با تقسیم جرقه به جرقه های کو چک از جرقه های خطرناک و ایجاد صدا و گرمای زیاد جلوگیری می کند . معمولاً در کلیدهای بی کیفیت و ارزان قیمت ، این قطعه وجود ندارد که شاید ساده ترین یا ابتدایی ترین راه شناسایی این موضوع ، وزن کم کلید می باشد . . 6 - فنرها و اتصالات : . این اجزا باید از توان مکانیکی و ساختار ویژهای بر خور دار باشند و در برابر زنگ زدگی مقاوم باشند . 7 - ترمینال ها : . باید ضد زنگ و طوری طراحی شوند که هادی ها به راحتی در آن قرار گیرند. . کلیدهای مینیاتوریجریان متناوب استفاده از وسایل حفاظتی در یک مدار جهت جلوگیری از خطراتی نظیر آتش سوزی ،اضافه بار و اتصال کوتاه ناشی از خطای اتفاق افتاده در سیستم الزامی است . یکی از این وسایل که به واسطه خصوصیات منحصر بفردی همچون قابل استفاده بودن بعد از هر بار قطع، قطع همزمان سه فاز و غیره امروزه مورد استفاده زیادی دارد کلیدهای قطع خودکار ، یا مینیاتوری می باشد که معمولاً در دو نوع AC و DC تولید میگردد. . کلیدهای مینیاتوری جریان متناوب کاوه در دو تیپ روشنایی (B) و موتوری (C) در انواع تک پل ، تک پل با نول (1P+N) ، دو پل ، سه پل ، سه پل با نول (3P+N) و چهار پل تولید می شوند. . درحال حاضر دو استاندارد جهانی IEC/EN 60898 و IEC/EN 60947-2 در کارخانه های معتبر و سازنده کلیدهای مینیاتوری مورد استفاده قرار می گیرد . در کشور ما نیز برای کلیدهای مینیاتوری استاندارد ملی به شماره 2611 تدوین شده که شالوده استاندارد IEC/EN 60898 می باشد. . باید توجه داشت که از کلیدهای AC در مدار DC تحت هیچ شرایطی نمی توان استفاده کرد که خطراتی همچون عدم قطع در زمان اتصال کوتاه ( ناشی از جوش خوردن کنتاکتها ) را دربردارد ، همچنین این امر در اضافه بارها باعث سوختن تدریجی . کنتاکت و در نتیجه اتصال نامناسب کنتاکت ثابت و متحرک و ایجاد حرارت می شود . . کلیدهای مینیاتوری جریان مستقیم ، علاوه بر داشتن مگنت طبیعی دارای رله مگنتیک مخصوص جهت کار در جریان مستقیم می باشد ، بنابراین می توان از کلیدهای DC در مدار AC نیز استفاده کرد . . . . آدرس : تهران-میدان امام خمینی-لاله زار جنوبی – پاساژ جهان الکتریک – پلاک 10 . . تلفن: 33945221 و 33945217 . مدیر فروش : ایمان مسیح . همراه: 09124800837 . آدرس پست الکترونیک : EMAIL:Imanmasih526@yahoo.com . آدرس وب سایت: http://www.barghemelal.com . .
تهران
02133945221
تهران-میدان امام خمینی-لاله زار جنوبی –بالتر از کوچه مجمر- پاساژ جهان الکتریک – پلاک 10
http://www.barghemelal.com

فیوزهای مینیاتوری دوپکه المان زاگرس کنترل


بیش از 50 سال سابقه در زمینه برق صنعتی (از 1956 تاکنون) ، یکی از تولیدکنندگان مطرح و پیشرو در زمینه کلید مینیاتوری   ( فیوز مینیاتوری ) MCB ، برکر های صنعتی و کلید محافظ جان ( کلید محافظ نشتی جریان ) RCCB می باشد. ای...

کلیدهای حفاظت جان دوپکه المان زاگرس کنترل


بیش از 50 سال سابقه در زمینه برق صنعتی (از 1956 تاکنون) ، یکی از تولیدکنندگان مطرح و پیشرو در زمینه کلید مینیاتوری   ( فیوز مینیاتوری ) MCB ، برکر های صنعتی و کلید محافظ جان ( کلید محافظ نشتی جریان ) RCCB می باشد. ای...

فروش لوازم برق صنعتی


LS ال اس . . فروش محصولات F&G . . فروش محصولات OMRON . . فروش لوازم برق صنعتی از قبیل : . . فروش کلید مینیاتوری   . . فروش کنتاکتور . . فروش کلید اتوماتیک . . فروش کلید مینیاتوری . . فروش کلید حرارتی مغناطیسی ...

فروش کنتاکتور و انواع کلیدهای اتوماتیک


LS ال اس . . فروش محصولات F&G . . فروش محصولات OMRON . . فروش لوازم برق صنعتی از قبیل : . . فروش کلید مینیاتوری   . . فروش کنتاکتور . . فروش کلید اتوماتیک . . فروش کلید مینیاتوری . . فروش کليد حرارتی مغناطيسی...

انواع کنتاکتور زیمنس آلمان


ور زیمنس . . کنتاکتور خلاء زیمنس . . کلید اتوماتیک کمپکت زیمنس . . کلید اتوماتیک هوایی زیمنس . . کلید مینیاتوری   زیمنس . . رله حفاظت موتور زیمنس . . اینورتر LS . . 3RT . . 3RH . . 3RP . . 3RT . . . . . ...

فروش محصولات هیوندایی Hyundai


ای . . کنتاکتور خلاء هیوندای . . کلید اتوماتیک کمپکت هیوندای . . کلید اتوماتیک هوایی هیوندای . . کلید مینیاتوری   هیوندای . . اینورتر هیوندای . . رله حفاظت موتور هیوندای . . . . 02136057081 . . -021-36057083...

فروش محصولات ls ال اس


S . . دژنکتور LS . . کنتاکتور خلاء LS . . کلید اتوماتیک کمپکت LS . . کلید اتوماتیک هوایی LS . . کلید مینیاتوری   LS . . رله حفاظت موتور LS . . اینورتر LS . . 02136057081 . . -09127926294...

پخش عمده فیوز مینیاتوری لگراند legrand


16 آمپر . . 20 آمپر . . 25 آمپر . . 32 آمپر . . کلید مینیاتوری   . . فروش انواع کلیدهای مینیاتوری . . تکفاز . . دو فاز . . سه فاز . . فاز و نول . . در تیپ های...

فروش کلید فیوز مینیاتوریmcbوانواع فیوزها


 کلید مینیاتوری  یدهای مینیاتوری . . تکفاز-دو فاز-سه فاز-فاز و نول . . در تیپ های B وC . . مارک های معروف و با کیف...

کنتاکتور کلید اتوماتیک بی متال فیوز


LS ال اس . . فروش محصولات F&G . . فروش محصولات OMRON . . فروش لوازم برق صنعتی از قبیل : . . فروش کلید مینیاتوری   . . فروش کنتاکتور . . فروش کلید اتوماتیک . . فروش کلید مینیاتوری . . فروش کلید حرارتی مغناطیسی ...

لیست قیمت فیوز مینیاتوری اشنایدر


 کلید مینیاتوری  یدهای مینیاتوری . . تکفاز-دو فاز-سه فاز-فاز و نول . . در تیپ های B وC . . ***********************...

نمایندگی ABBفروش ABBمحصولات ABBکلید اتومانیک AB


ABB . • کلید هوایی ABB . • کلید قابل تنظیم ABB در آمپراژ 100 و 400 و... . • الکترو موتورهای ABB . • کلید مینیاتوری   تیپ B مارک ABB . • کلید مینیاتوری تیپ C مارک ABB . • درایو ( مبدل اینورتر کنترل دور موتور ) و سافت ...

کلید مینیاتوری FGنماینده اف و جی نمایندهFG قی


العمل نشان می دهند و از آنهابرای پشتیبانی و حفاظت از کلید های اتوماتیک و مینیاتوری استفاده میشود. . کلید مینیاتوری   . از آنجا که کلید فیوزهای مینیاتوری به عنوان یکی از قطع کننده های مدار امروزه در بیشتر خانه ها و دس...

کلید مینیاتوری شراکنماینده شراکنماینده شراکقیمت


العمل نشان می دهند و از آنهابرای پشتیبانی و حفاظت از کلید های اتوماتیک و مینیاتوری استفاده میشود. . کلید مینیاتوری   . از آنجا که کلید فیوزهای مینیاتوری به عنوان یکی از قطع کننده های مدار امروزه در بیشتر خانه ها و دس...

قیمت کلیدهای مینیاتوری تک پل، دو پل و سه پل


. تلگرام و واتس اپ: . 09120240781 . 09120240783 . . کلمات کلیدی: . بهترین مارک فیوز مینیاتوری,قیمت کلید مینیاتوری  ,قدرت قطع کلید مینیاتوری,استاندارد فیوز مینیاتوری,نحوه نصب فیوز مینیاتوری,جدول فیوز مینیاتوری,آمپر ف...

خرید و فروش انواع تجهیزات تابلویی


قطع 6KA در تیپ های B و C میباشد. برخی از انواع کلیدهای مینیاتوری موجود در سایت Instrucenter.com: . • کلید مینیاتوری   تک پل 10 آمپر ساخت دورمن اسمیت مدل MS1PB10 . • کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر ساخت دورمن اسمیت مدل MS...

فروش قطعات الکترونیک و ملزومات برق صنعتی و روشنایی


– کلید بیمتال -– شاسی ، استپ و استارت –- ترانس جریان– سنسور – اینکودر- میکروسوييچ - کابلشو-- گلند -- کلید مینیاتوری   -– ترمینالهای رعد و پارت و کلمسان – پرس کابشو ، دستی و هیدرولیک – کلید گردان – لیمیت سوییچ – چراغ س...

فروش قطعات الکترونیک


– کلید بیمتال -– شاسی ، استپ و استارت –- ترانس جریان– سنسور – اینکودر- میکروسوییچ - کابلشو-- گلند -- کلید مینیاتوری   -– ترمینالهای رعد و پارت و کلمسان – پرس کابشو ، دستی و هیدرولیک – کلید گردان – لیمیت سوییچ – چراغ س...

قیمت کلیدهای مینیاتوری تک پل، دو پل و سه پل


trucenter.com و یا www.100120.ir مراجعه فرمایید. . . کلمات کلیدی: . بهترین مارک فیوز مینیاتوری,قیمت کلید مینیاتوری  ,قدرت قطع کلید مینیاتوری,استاندارد فیوز مینیاتوری,نحوه نصب فیوز مینیاتوری,جدول فیوز مینیاتوری,آمپر ف...

خرید و فروش انواع تجهیزات تابلویی


قطع 6KA در تیپ های B و C میباشد. برخی از انواع کلیدهای مینیاتوری موجود در سایت Instrucenter.com: . • کلید مینیاتوری   تک پل 10 آمپر ساخت دورمن اسمیت مدل MS1PB10 . • کلید مینیاتوری دو پل 25 آمپر ساخت دورمن اسمیت مدل MS...

انواع کلید مینیاتوری راه اندازی فارم ارز دیجیتال


. . کلمات کلیدی: . ابعاد فیوز مینیاتوری,برندهای فیوز مینیاتوری,بهترین مارک فیوز مینیاتوری,شمای فنی کلید مینیاتوری  ,کلاس انرژی فیوز مینیاتوری,خرابی فیوز مینیاتوری,نحوه انتخاب کلید مینیاتوری,قیمت کلید مینیاتوری,جدول ...

تابلوبرق کنتوری


رموپلاستیک و به سطح مقطع 6 میلیمترمربع باشد. . کلیه سرسیمها درهر نقطه اتصال از فیوز فشنگی تا کنتور و کلید مینیاتوری   و ترمینال باید قلع اندود یا مجهز به کابلشو بوده و دارای شماره باشند. . سوراخ روی شمش نول جهت بستن س...

فروش تابلوبرق کنتوری


پلاستیک و به سطح مقطع 6 میلیمترمربع باشد. . . کلیه سرسیمها درهر نقطه اتصال از فیوز فشنگی تا کنتور و کلید مینیاتوری   و ترمینال باید قلع اندود یا مجهز به کابلشو بوده و دارای شماره باشند. . . سوراخ روی شمش نول جهت بست...

ساخت انواع تابلو برق


اختار تابلوی برق از قطعاتی مانند ورق فلزی، فریم، یراق آلات، روبند یا درب، رنگ، چراغ سیگنال، ترمینال، کلید مینیاتوری   و سیم کشی داخلی تشکیل شده است. . . . پیشگامان امداد،متخصصین برق برای توزیع جریان الکتریکی بین تج...

فروش محصولات اتوماسیون صنعتی زیمنس، نمایشگر وکل


https://t.me/tk_siemens . اینستا tk_siemens . . کنتاکتور . PLC-HMI . کلید اتوماتیک . کلید حرارتی . کلید مینیاتوری   . کارت PLC . زیمنس . تعمیرات . اتوماسیون صنعتی . نرم افزارهای زیمنس . تکنو کلید . تکنوزیمنس . سی پی...

نمايندگي فروش مينياتوري AEG و محافظ جان توس فيوز


 کلید مینیاتوری   اصفهان کلیدهای مینیاتوری AEG شركت توس فيوز تحت ليسانس آلمان. . کلیدهای مینیاتوری AEG دارای مشخصات ذ...

فیوز مینیاتوری اشنایدر – اورجینال 66932635


مینیاتوری اشنایدر – اورجینال || 66932635 . شرکت آلما مفتخر است در راستای گسترش صنعت برق کشور انواع کلید مینیاتوری   اشنایدر را به شما مشتریان گرامی عرضه کند. این کالاها ساخت کشور آلمان بوده و جهت اطمینان خاطر شما عز...

فروش کلید مینیاتوری اشنایدر – اورجینال آلمان


فروش کلید مینیاتوری   اشنایدر – اورجینال آلمان || 66932635 . کلیه مینیاتوری های اشنایدر در دو کلاس B و C عرضه می گردد: S...

فیوز مینیاتوری اشنایدر – اورجینال 66932635


مینیاتوری اشنایدر – اورجینال || 66932635 . شرکت آلما مفتخر است در راستای گسترش صنعت برق کشور انواع کلید مینیاتوری   اشنایدر را به شما مشتریان گرامی عرضه کند. این کالاها ساخت کشور آلمان بوده و جهت اطمینان خاطر شما عز...

فروش کلید مینیاتوری اشنایدر – اورجینال آلمان


فروش کلید مینیاتوری   اشنایدر – اورجینال آلمان || 66932635 . کلیه مینیاتوری های اشنایدر در دو کلاس B و C عرضه می گردد: S...
30


#کلید مینیاتوری