فروش انواع محصولات Pfannenberg فنن برگ آلمان wwwpf
انواع هيتر . انواع ترموستات . انواع فن . انواع فن تابلويي . انواع کولينگ يونيت . انواع کولر . انواع سيستم تهويه . 60011002001 . 60011003001 . 60013002001 . 60013005001 . 60013005002 . 60013006001 . 60013006002 . 60013003001 . 60021002001 . 60021003001 . 60031002001 . 60031003001 . 60042002001 . 60042002002 . 60042005001 . 60042005002 . 60042005003 . 60042006001 . 60042006002 . 60042006003 . 60042008001 . 60042003001 . 60042003002 . 60042003003 . 60042003004 . 60042003005 . 11611101055 . 11611801050 . 11611801055 . 11622101050 . 11622101055 . 11622103055 . 11622801055 . 11622803055 . 11632101050 . 11632101055 . 11632103055 . 11632801055 . 11642101055 . 11642103055 . 11642801055 . 11643101050 . 11643101055 . 11643103055 . 11643801055 . 11665102050 . 11665102055 . 11665103055 . 11666022055 . 11666023055 . 11666102055 . 11666103055 . 11667022055 . 11667102055 . 11667103055 . 11675103055 . 11677023055 . 11677103055 . 11681102055 . 11685101055 . 11687102055 . 11710001050 . 11710001055 . فنن برگ سري PFA . فنن برگ سريPF . فنن برگ سريPWS . فنن برگ سريPWD . فنن برگ سريPWI . 12981111055 . 12982411055 . 12983611055 . 12991111055 . 12992411055 . 12993611055 . 13242541055 . 13245041055 . 13249041055 . 13256141055 . 13256241055 . 13256249055 . 13256341055 . 13256349055 . 13256379055 . 13256432055 . 13256462055 . 13256471055 . 13256632055 . 13256662055 . 13256832055 . 13256862055 . 13269432055 . 13269532055 . 13289432055 . 13289532055 . 13293041055 . 13293141055 . 13295041055 . 13299041055 . 13382341300 . 13383141158 . 13383639158 . 13383836158 . 13383936158 . 13385036158 . 13385436158 . فنن برگ سري PAS . فنن برگ سري PAI . فنن برگ سري DTS . فنن برگ سري DTT . فنن برگ سري DTI . 13385436255 . 13385441158 . 13385736158 . 13385736255 . 13885211055 . 13885219055 . 13885221055 . 13885229055 . 13885311055 . 13885319055 . 13885321055 . 13885329055 . 13886211055 . 13886219055 . 13886221055 . 13886229055 . 13886311055 . 13886319055 . 13886321055 . 13886329055 . 13886331055 . 13886412055 . 13886422055 . 13886512055 . 13886522055 . 13886812055 . 13886822055 . 13886832055 . 13895211055 . 13895219055 . 13895221055 . 13895229055 . 13895311055 . 13895319055 . 13895321055 . 13895329055 . 13896211055 . 13896219055 . 13896221055 . 13896229055 . 13896311055 . 13896319055 . 13896321055 . 13896329055 . 13896331055 . 13896412055 . 13896422055 . 13896512055 . 13896522055 . 13896812055 . 13896822055 . 13896832055 . 17000105317 . 17000205317 . 17000305317 . 17003005007 . 17003005017 . 17004505007 . 17004505017 . 17006005007 . 17006005017 . 17007505007 . 17007505017 . 17010005007 . 17010005017 . 17015005007 . 17015005017 . 17020610030 . 17020710034 . 17025010007 . 17025010107 . 17025110007 . 17030610030 . 17030710034 . انواع فنن برگ سري PRH . انواع فنن برگ سريFLH . انواع فنن برگ سريPFH . انواع فنن برگ سريFLZ . انواع فنن برگ سريPLS . انواع فنن برگ سريPPS . انواع فنن برگ سريPPC . انواع فنن برگ سريPDR . 17040010007 . 17040010107 . 17040610030 . 17040710034 . 17050610030 . 17050710034 . 17060310007 . 17065610030 . 17065710034 . 17080310007 . 17080610030 . 17080710034 . 17099610030 . 17099710034 . 17099810034 . 17099910030 . 17103000000 . 17103000003 . 17105000000 . 17105000003 . 17111000000 . 17111000003 . 17111001000 . 17121000000 . 17121000003 . 17121001000 . 17141000000 . 17143000000 . 17207000000 . 17218100000 . 17308210020 . 17313210020 . 17401000000 . 17402000000 . 17403000000 . 17410050000 . 17411000000 . 18110000000 . 18300000141 . 18300000144 . 18300000145 . 18300000146 . 18300000147 . 18300000148 . 18300000149 . 18300000201 . 18310000002 . 18310000004 . 18310000151 . 18310000153 . 18310000154 . 18311500000 . 18314000001 . 18314000100 . 18881500000 . 18881500001 . 21001103000 . 21001104000 . 21001105000 . 21001803000 . 21001804000 . 21001805000 . 21003103000 . 21003103156 . 21003104000 . 21003105000 . 21003105156 . 21003803000 . 21003804000 . 21003805000 . 21007104000 . 21007104010 . 21007104601 . 21007104611 . انواع فنن برگ سري PEF . انواع فنن برگ سري FOR . انواع فنن برگ سري für . انواع فنن برگ سريKV . انواع فنن برگ سريKF . انواع فنن برگ سريABL . انواع فنن برگ سريABS . انواع فنن برگ سريWBL . انواع فنن برگ سريWBS . انواع فنن برگ سريPMF . 21007105000 . 21007105010 . 21007105601 . 21007105611 . 21007804000 . 21007804010 . 21007804012 . 21007804601 . 21007804611 . 21007805000 . 21007805010 . 21007805012 . 21007805601 . 21007805611 . 21010104000 . 21010104010 . 21010105000 . 21010105010 . 21041103000 . 21041103601 . 21041104000 . 21041104601 . 21041105000 . 21041105601 . 21041803000 . 21041803601 . 21041804000 . 21041804601 . 21041805000 . 21041805601 . 21042101179 . 21042104179 . 21042105179 . 21104633009 . 21104634009 . 21104635009 . 21104644009 . انواع فنن برگ سري Quadro . 21105631010 . 21105641010 . 21105671005 . 21105681005 . 21106630008 . 21106640008 . 21107630008 . 21108631000 . 21108633000 . 21108634000 . 21108635000 . 21108641000 . 21108643000 . 21108644000 . 21108645000 . 21120502004 . 21120505004 . 21120605000 . 21120615000 . 21355635000 . 21355636000 . 21355645000 . 21355646000 . 21510101000 . 21510101055 . 21510103000 . 21510103055 . 21510104000 . 21510104055 . 21510105000 . 21510105055 . 21510801000 . 21510801055 . 21510803000 . 21510803055 . 21510804000 . 21510804055 . انواع فنن برگ سري POL . انواع فنن برگ سري P . انواع فنن برگ سريPD . انواع فنن برگ سريPYX . 21510805000 . 21510805055 . 21550101000 . 21550101055 . 21550103000 . 21550103055 . 21550104000 . 21550104055 . 21550105000 . 21550105055 . 21550801005 . 21550805005 . 21550811000 . 21550811055 . 21550813000 . 21550813055 . 21550814000 . 21550814055 . 21550815000 . 21550815055 . 21551101000 . 21551101055 . 21551103000 . 21551103055 . 21551104000 . 21551104055 . 21551105000 . 21551105055 . 21551801005 . 21551805005 . 21551811000 . 21551811055 . 21551813000 . 21551813055 . 21551814000 . 21551814055 . 21551815000 . 21551815055 . 21554103000 . 21554103055 . 21554104000 . 21554104055 . 21554105000 . 21554105055 . 21554813000 . 21554813055 . 21554814000 . 21554814055 . 21554815000 . 21554815055 . 21555103000 . 21555103055 . 21555104000 . 21555104055 . 21555105000 . 21555105055 . 21555805061 . 21555813000 . 21555813055 . 21555814000 . 21555814055 . 21555815000 . 21555815055 . 22080800000 . 22093401000 . 22093401106 . 22093402300 . 22093403000 . 23026100000 . 23026910000 . 23106100000 . 23106100007 . 23106100601 . 23106800000 . 23106800007 . 23106800601 . 23107105000 . 23107805000 . 23111100000 . 23111100007 . 23111100601 . 23111800000 . 23111800007 . 23111800601 . 23112105000 . 23112805000 . 23260110000 . 23265800000 . 23270100000 . 23270800000 . 23272805000 . 23310100000 . 23310100055 . 23310630000 . 23310630055 . 23311103000 . 23311103055 . 23311104000 . 23311104055 . 23311105000 . 23311105055 . 23311803000 . 23311803055 . 23311804000 . 23311804055 . 23311805000 . 23311805055 . 23350100000 . 23350100055 . 23350630000 . 23350630055 . انواع فنن برگ سري DS . انواع فنن برگ سريDSF . 23351103000 . 23351103055 . 23351104000 . 23351104055 . 23351105000 . 23351105055 . 23351803000 . 23351803055 . 23351804000 . 23351804055 . 23351805000 . 23351805055 . 23360630000 . 23360630055 . 23360640000 . 23360640055 . 23361103000 . 23361103055 . 23361104000 . 23361104055 . 23361105000 . 23361105055 . 23361803000 . 23361803055 . 23361804000 . 23361804055 . 23361805000 . 23361805055 . 23370630000 . 23370630055 . 23370640000 . 23370640055 . 23372103000 . 23372103055 . 23372104000 . 23372104055 . 23372105000 . 23372105055 . 23372803000 . 23372803055 . 23372804000 . 23372804055 . 23372805000 . 23372805055 . 28250010000 . 28250040010 . 28250040030 . 28250040040 . 28250040050 . 28250040060 . 28250040070 . 28250068030 . 28250068050 . 28250081000 . 28250088000 . 28250150010 . 28250150020 . 28250150040 . 28250160010 . 28250160020 . 28250200000 . 28250210000 . 28250220000 . 28250250000 . 31006103000 . 31006104000 . 31006105000 . 31006583000 . 31006903000 . 31006904000 . 31006905000 . 31008804000 . 31008805000 . 31110103000 . انواع فنن برگ سري BR . انواع فنن برگ سريCWB . انواع فنن برگ سريIS . انواع فنن برگ سريBEx . 31110104000 . 31110105000 . 31110803000 . 31110804000 . 31110805000 . 31130103000 . 31130104000 . 31130105000 . 31130803000 . 31130804000 . 31130805000 . 31131803000 . 31131804000 . 31131805000 . 32033800000 . 32034800000 . 32035804000 . 32035805000 . 32074103000 . 32074105000 . 32074803000 . 32074805000 . 32075100000 . 32076100000 . 32076800000 . 32078100000 . 32078800000 . 32080100000 . 32080800000 . 32081100000 . 32082100000 . 32082800000 . 32085100000 . 32089100000 . 42010110008 . 42010170011 . 42010240003 . انواع فنن برگ سري Rack . 42030325001 . 42030445001 . 42030655001 . 42030805001 . 42030955001 . 42031405001 . 42031605001 . 42031900001 . 42032500001 . 42033000001 . 42033500001 . 42034000001 . 42120905001 . 42121205001 . 42121805001 . 42122405001 . 42144005001 . 42145005001 . 42146005001 . 42147005001 . 42148005001 . 42149005001 . 42151005001 . 42151205001 . 42151605001 . 42630115200 . 42630175200 . 42630245200 . 42630355300 . 42630505300 . 42630655300 . 43030300003 . 43030430003 . 43030600001 . 43030750001 . 43030900001 . 43031300001 . انواع فنن برگ سري EB . انواع فنن برگ سريPWW . انواع فنن برگ سريEB XT . انواع فنن برگ سريCC . 43031500001 . 43031900001 . 43032500001 . 43033000001 . 43033500001 . 43034000001 . . همچنين از ديگر محصولات اين شرکت انواع لوازم اندازه گيري تابلويي FASE ايتاليا و Iskra اسلووني ( ايسکرا) و Microidea ايتاليا ( ميکروآيديا ) و الکترکس ايتاليا (Electrex ايتاليا)– انواع پاور فکتور کنترلر Microidea ايتاليا و همچنين انواع شير برقي و پمپ Yuken ژاپن ( يوکن ژاپن ) و انواع موتور هاي Watt drive اتريش ( موتور وات درايو) و موتور هاي WEG برزيل ( موتور وگ ) – ترموستات ها و رله ها و کنترلر دماي Thermosystems ايتاليا ( ترموسيستمز ايتاليا) – انواع رله هاي Flag ( رله هاي پرچم ) شرکت Torresan ايتاليا ( رله TOR تور ايتاليا ) و انواع جرقه زن و رله مشعل Brahma و رله هاي حفاظت ترانسفورماتور Tecsystem ايتاليا مي باشد. . وب سايت شرکت : . www.pfannenberg.com . www.Shahin-co.ir . . منبع تغذيه PSL148024 ، منبع تغذيه lovato ، منبع تغذيه لواتو ، محصولات magnetrol مگنترول آلمان، ترانس FTM ايتاليا، محصولات maccoy آمريکا ، خازن Italweber ، فيوز Italweber ، رله MLT200 ، رله Diel ايتاليا ، کد 1SDA054134R1 شرکت ABB ، ترانس hobut انگليس، ترانسفئرماتور هوبوت انگليست، محصولات Baso ، فيلتر EIF فرانسه ، مدل LL14-SK-R-N ، منبع تغذيه nemic lambda ، محصولات Richter ريشتر آلمان، کابل 3M ، محصولات Leroy sammer ، انواع کانکتور شير، کانکتور قدرت ، منبع تغذيه TIS 600-124 SIG ، منبع تغذيه Traco Power ، نماينده kubler ، انواع ترموکوپل ، انواع سيلينگ برگمن- انواع مکانيکال سيلينگ Burgmann آلمان، توربين DG80L2. 25MW ، ترموکوپل 1000+TXA-1368M1 027-10 2K/2/0 ، انواع شير End Automation آلمان ، انواع سلونوئيد ولو End Automation آلمان، رگولاتور Ducati دوکاتي، رگولاتور 415.98.9040 ، مدل REGO شرکت Ducati - مدل REGO12 شرکت Ducati –کابل lapp ، ترانسديوسر TM3UL20 ، مدل 88100142 شرکت Asco ، مدل P494A0021300A00 شرکت Asco ، مدل 88144203 شرکت Asco ، Sineax TV809 ، مدل m/50/LSU/CP . شرکت Norgren، مدل UM/22253/172/61/13J، مدل UM/22456/172/81/33N ، . ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ، . انواع شير آموت Amot ،شير 2BOCT17003 ،شير کنترل دما آموت Amot ،شير 2BOC717003 ،شير 6BRDC115 ،شير 6BRCD115-07-00 ،شير سه راهه آموت Amot ،شير کنترلي آموت Amot ،شير سري 4500 D آموت Amot ،شير 4500D15115-BTU ،شير 6GEFDMAA32 ،شير 6GEFDMAA32-AA ،انواع اکتويتور آموت Amot ،انواع Actuator آموت Amot ،انواع Actuator مدل EA100 ، ولو AE autel ، رله هگر، رله hager ، بويل فيلتر، فيلتر boll filter ، شير کواکسيال، شير coax ، شير کواکس، رله ETA کنتاکتور ETA المان سوئيچ ETA آلمان، بريکر ETA آلمان، دتکتور sensitron سنسيترون ، رله Homa هما آلمان ، کنتاکتور Homa المان سوئيچ Homa آلمان، بريکر Homa آلمان، هانيول DC3200 . هانيول DC2500 هانيولUDC 1200 هانيول UDC2000 هانيولUDC3300 کابل lapp لپ آلمان ، ) Magnet-schultz مگ نت شولتز آلمان )- schurter آلمان، کانکتور AMPHENOL آمفنول، ترانس FTM ايتاليا ، ترانس جريان FTM ايتاليا ، ترانسفورماتور transfos Mary ترانسفوس ماري، خازن italweber ايتال وبر ، فيوز italweber ايتال وبر ، لامپ orga ارگا، فن SUNON ، خازن Wima ويما ، کانکتور TE CONNECTIVITY، محصولات FTDI ، محصولات LITTELFUSE ، کانکتور molex مولکس، نماينده muller coax آلمان- نماينده مولر کواکس آلمان، شير مولر کواکس- انواع بورد Erhardt-Leimer آلمان، نماينده Erhardt-Leimer آلمان ، . دستگاه انتقال Erhardt-Leimer آلماندستگاه توزيع تسمه اي Erhardt-Leimer آلمانسنسور Erhardt-Leimer آلمانسنسور موقعيت Erhardt-Leimer آلمانسنسور خطي موقعيت Erhardt-Leimer آلمانپتانسيل سنج Erhardt-Leimer آلمانلودسل Erhardt-Leimer آلمانلود سل کششي Erhardt-Leimer آلمانلودسل خمشي Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج Erhardt-Leimer آلمانانواع بارسنج کشش ممتد Erhardt-Leimer آلمانانواع مازول Erhardt-Leimer آلمانانواع ماژول آمپلي فاير Erhardt-Leimer آلمانانواع تقويت کننده سنج Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر Erhardt-Leimer آلمانانواع کنترلر حرکت Erhardt-Leimer آلمانانواع ترمز Erhardt-Leimer آلمانانواع غلطک Erhardt-Leimer آلمانانواع فلزياب Erhardt-Leime آلمانا نواع انکودر Leine linde آلمانانواع انکودر لينه لينده Leine linde آلمانانواع رله ارهارت ليمر Erhardt-Leimer آلمانمحصولات www.leinelinde.com انواع کنترلر RK4004سنسور FX-4030سنسور آلتراسونيک E+Lمدل CV2201مدل 302990نرم افزار RK4004نرم افزار RK4004-000CF-ZLانکودر 507689-02 . انکودرRSI 593 انکودر521661-37 انکودرRHI 503 کابل GDALPHAمدل C204 شرکت band-itمدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003 . انواع کانکتور پروفي باس، انواع کانکتور profibus ، انواع نري و مادگي profibus ، مدل 6es7972-0ba12-0xa0 زيمنس ، مدل 6gk1500-0fc10 زيمنس ، منبع تغذيه Traco ، منبع تغذيه Eco Rail ، منبع تغذيه پالس، منبع تغذيه puls ، منبع تغذيه Unipower ، منبع تغذيه يوني پاور، باطري شارژر Unipower ، باطري شارژر C&D ، باطري شارژر ARE130SSN35F ، انکودر leine linde سوئد، انکودر کوبلر، روتاري انکودر، انکودر مطلق، انکودر چرخشي ، انکودر Tr ، لودسل ديناسل ، لودسل dinacell ، سوئيچر AC به DC شرکت Unipower يوني پاور، منبع تغذيه پزشکي ، نماينده ICP DAS ، ماژول ورودي – خرجي آي سي پي داس ICP DAS ، سنسور VDO، رله زيمنس ، رله LFE10 ، LFE10-110 SIEMENS CONTROL BOX ، رله LFE50 ، رله LANDIS & GYR ، رله لنديس، رله terasaki ، رله تراساکي ، رله ترازاکي ، انواع محصولات ترازاکي ژاپنانواع رله ارت ليکيج تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله E L R تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله نشتي جريان تراساکي Trasaki ژاپنا نواع رله شکست جريان تراساکي Trasaki ژاپن انواع رله ارت فالت Earth Fault تراساکي Trasaki ژاپن انواع فيوز تراساکي Trasaki ژاپنانواع رله تراساکي Trasaki ژاپن انواع تجهيزات تابلو برقي تراساکي Trasaki ژاپن انواع انرژي متر تراساکي Trasaki ژاپن انواع مولتي متر تراساکي Trasaki ژاپن، انواع رله Earth Leakage تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله تراساکي Trasaki ژاپن . ،انواع بريکر هوايي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سير کوييت تراساکي Trasaki ژاپن،انواع سيير کوييت بريکر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع کنتاکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار تراساکي Trasaki ژاپن،انواع مادولار DIN تراساکي Trasaki ژاپن،انواع رله حفاظتي تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور فکتور تراساکي Trasaki ژاپن،انواع پاور ميتر تراساکي Trasaki ژاپن،انواع Power Factor تراساکي Trasaki ژاپن،مدل XH400NE،مدلXS50NB ،مدلYL-100F ،مدلTL225F ،انواع کانکتور Anderson،انواع کانکتور باطري Anderson،انواع باطري شارژر Anderson،انواع انکودر کوبلر ،انواع انکودر kuebler ، کانکتور هامل ، کانکتور hummel ، مولتي متر MX355-Z ، مولتي متر Chauvin – Arnoux مولتي متر metrix متريکس ، پارکر EP1219Z5074 ، محصولات Durbal دوربال ، مدل BEF 16-21-501 شرکت Durbal ، ROD END شرکت Durbal ، محصولات شرکت www.Durbal.com ، شير Oliver اوليو ، ولو Oliver اوليو، شير نورگرن ولو norgren ، فيلتر KEB ، فيلتر کب ، فيلتر 10.E5.T60-1001 ، فيلتر boll filter ، بويل فيلتر ، فيلتر 13.E5.T60-1001 ، انواع HF Filter ، انواع موتور دمپر، انواع دمپر، محصولات يونتا_ انواع موتور Joventa ، دمپر Joventa ، موتور دمپر جونتا، انواع کانکتور صنعتي، کانکتور مور ، کانکتور murr کانکتور فرمان -کانکتورقدرت -کانکتور سوئيچ -کانکتور دوار کانکتور تک قطب- کانکتور شير برقي – کانکتور سنسور - سروو موتور - اينکودر - رزولورو... کانکتور ولو – کانکتور شير ، کانکتور والو باطري شارژر Charter Power systems - باطري شارژر سري ARE شرکت C&D رله VMD420 – رله B93010006 ، رله VMD420-D-2 ، رله بندر – رله bender - سنسور Pisco ، سنسور فشار پيسکو ، سنسور فشار pisco ، سنسور SEU11-01S - . سنسور TQ402 – ترانس Cheng Yang چنگ يانگ - رله P&B انگليس- محصولات Tippkemper Matrix GmbH آلمان، انواع کانکتور M12 - انواع کانکتورM18 - انواع کانکتورM16 – انواع کانکتور M23 -اينکودر کوبلر Kubler آلمان- انکودر کوبلر Kubler آلمان- کانکتور lewden لودنT مدل C204 شرکت band-it . مدلC204-IT محصولات band-itمدل C204-EDPترانسديوسر GA-002ترانسديوسر GA-003انواع سنسور هوبا کنترل,انواع سنسورHuba control ,مبدل شوهمن Schuhman,ايزولاتور شوهمن Schuhman,کانورتر شوهمن Schuhman,کانورتر GM international,ايزولاتور GM international,مبدل GM international,انواع تغذيه ,انواع منبع تغذيه,انواع سنسور Balluff,انواع سنسور بالوف,انواع ترانس ديوسر بالوف Balluff, رله ساموا کره ، رله samwha کره، رله samwha EOCR ريال سنسور HRS ، سنسور ويبره HRS ، سنسور MLS ، سنسور MLS-9W رله مور ,رله Murr,منبع تغذيه مور,منبع تغذيه Murr,ترانس مور,ترانس Murr,ترانسفور ماتور مور,ترانسفور ماتور Murr,برج سيگنالي مور,برج سيگنالي Murr,مبدل مور,مبدل Murr,مبدل DC مور,مبدل DC شرکت Murr,رله ماژول مور,رله ماژول Murr,ماژول I/O مور,ماژول ورودي و خروجي مور,ماژول ورودي مور,ماژول ورودي Murr,ماژول خروجي مور,ماژول خروجي Murr,بافر مور,بافر Murr,بافر ماژول مور ,مور 27014,مور 27015,مور 27016,مور MDD,کنترلر مور,کنترلر Murr,مبدل دما مور ,مبدل دما Murr,سوئيچ مور,Mico مور,Micot مور,مور 857781,مور 85001,مور 50041,رله جرياني مور,رله ولتاژي مور,رله ولتاژي Murr,رله جرياني Murr,فيوز مور,فيوز Murr,ديود مور,ديود Murr,ترمينال مور,ترمينال Murr,رله ايمني مور,رله ايمني Murr,رله safety مور,رله حفاظتي مور,رله حفاظتي Murr,مبدل ولتاژ مور,مبدل ولتاژ Murr,مبدل جريان مور ,مبدل جريان Murr,مبدل فرکانس مور,مبدل فرکانس Murr,مور50041,يو پي اس مور,يو پي اس Murr,رله DGPT2,رله DMCR . مور 8XM12,مور M12,کانکتور مور ,کانکتور Murr,مور M8 ,مور M12Q,مور M6,هاسينگ مور,هاسينگ Murr,نري مور,مادگي مور,Female مور,Male مور,سيگناليگ مور,سيگنال دهنده Murr,رله سيگنالي Murr,مور 29358,مور 7000,مور 000000-29001-7000,مور 27116,مور 27115,مور 27114,مور 40041-7000,مور 23505-40041-7000,مور MVP,مور MVP12,رله MDP,رله Mecair,سوئيچ Mecair,پرش سوئيچ Mecair,مور 85068,مور 23050,مور Motor suppressor,مور M16X1,مور 236190 ,مورMKS ,مور MKS-LDP ,مور67072 ,مورLDP ,محصولات مور الکترونيک,محصولات Murr Elektronik,سيگنال کانورتر مور,سيگنال کانورتر Murr,مور SVS,مور SVS 18MM,مور296304 ,مور24 ولت DC,مورIP65 ,مور8XM12 ,مور 4XM12 ,مور5 POLE ,مورBasic housing ,مور85659 ,مور85004 , رله 85004,رله مور50043,رله مور 50044,مدل DPS شرکت Mecair,سوئيچ مکير,کيت Mecair مکير,کيت DB116/C,کيت DB16/G, ترانسديوسر 7KG6000-8AB – ترانسديوسر 7KG600-8AA – ترانسديوسر 7KG6000-8AA/NN ، دتکتور Sanco ، دتکتور MSA ، رله elko ep ، ترانس جريان APT ، شير amot ، شير آموت ، انواع ولو آموت Amot ، انواع ويبراتور شرکت Magnet-schultz مگنت شولتز ، نماينده مگنت شولتز ، نماينده Magnet-schultz . . . شرکت برق و صنعت شاهين . آدرس: تهران – خ انقلاب – خ استاد نجات الهي – خ فلاح پور – کوچه نيايي – پ 9 – واحد 4 . موبايل: 09194822960 و 09194838378 . تلفن : 88800930 و 3-88932312 (021) . فاکس: 88920523 (021) . وب سايت:www.Shahin-co.ir . ايميل: MurrIran@gmail.com . ShahinPowerAndIndustry@gmail.com . info@shahin-co.ir . .
تهران
09194838378 - 02188800930
خ انقلاب - خ نجات الهي
www.Shahin-co.ir

ترانس مبدل ولتاژترانسفورماتورترانس تبدیل ولتاژ 2


اتوماتیک باطری و ترانس مبدل 220 به 12 ولت را در تهران و شهرستان ها به عهده دارد این شرکت سفارش ساخت انواع ترانس  فورمرهای تبدیل در ورودی و خروحیهای مختلف با توانهای مختلف را در کوتاه ترین زمان می پذیرد.جهت اطلاع ا...

ترانس ایزولهانواع ترانس ایزولهترانس UV


اتوماتیک باطری و ترانس مبدل 220 به 24 ولت را در تهران و شهرستان ها به عهده دارد این شرکت سفارش ساخت انواع ترانس  فورمرهای تبدیل در ورودی و خروحیهای مختلف با توانهای مختلف را در کوتاه ترین زمان می پذیرد.جهت اطلاع ا...

ترانس مبدل ولتاژترانسفورماتورترانس تبدیل ولتاژ


. برق و صنعت بین الملل سازنده انواع ترانس   با ورودی و خروجی های مختلف و توان های متفاوت . ترانسفورماتورها امروزه کاربرد بسیار وسیعی دارند، از ...

فروش قطعات الکترونیکی


, Infineon , Zarlink. . . . - انواع ترانزیستورهای خاص از کمپانیهای NJS,MICROSEMI,ST . . . . - انواع ترانس  دیوسر از کمپانی LEM . . . . - انواع کانکتور AMPHENOL -ITT -GLEAN AIR-SUNBANK- ، سوکت و کابل. . ...

مبدل اختلاف فشار صنعتی مدل testo 6381


یانکو) ارائه دهنده کلیۀ تجهیزات اندازه گیری از جمله تجهیزات آزمایشگاهی و تجهیزات ابزار دقیق و انواع انواع ترانس  میتر جریان AC/DC،ترانسمیتر سطح Novus txblock,ترانسمیتر دما Rail mount,ترانسمیتر فرکانس برق حرفه ای,ت...

کنتاکتور کلید اتوماتیک بی متال فیوز


فروش پایه فیوز . . فروش ترمینال . . فروش پوش باتن . . تجهیزات حفاظت در مقابل شوک ولتاژ . . فروش انواع ترانس  دیوسر . . فروش انواع مبدل های صنعتی . . فروش انواع منابع تغذیه سوئیچینگ . . فروش انواع تجهیزات حف...

ترانس مبدل 220 ولت به 110 ولت و شارژر باطری


ترانس ، ترانس مبدل ولتاژ ، ترانسفورماتور ، ترانس تبدیل ولتاژ 220 به 110 ولت ، فروش ترانس ، ساخت انواع ترانس   و شارژر باطری ، شارژر باتری سیلد لید اسید ، شارژر نیکل کادمیوم ، شارژر باطری ژله ای ، شارژر باتری خ...

فروش و ارائه تجهیزات ابزاردقیق


تست و آنالیز می باشد. . بخش فروش ابزاردقیق این مجموعه آماده ارائه خدمات به شرح ذیل می باشد: . .  انواع ترانس  میترهای فشار،دما،جریان، . . سطح از سازندگان مطرح اروپایی و . . امریکایی(Rosemount, . . Endress+H...

نگارش طرح توجیهی در بخش صنایع الکتریکی و الکترونیک


ی تولید انتخاب کننده اتوماتیک . 12- تدوین طرح توجیهی تولید انواع آرمیچر . 13- تدوین طرح توجیهی تولید انواع ترانس  فورماتورهای توزیع (فشار ضعیف و متوسط) . 14- تدوین طرح توجیهی تولید باطری موتورسیکلت . 15- تدوین طرح ...

فروش انواع زبری سنج


. . ترانسمیتر لرزش و ارتعاش . . ترانسمیتر کنداکتیویتی . . ترانسمیتر PH . . ترانسمیتر اکسیژن . . انواع ترانس  میتر . . کلمپ امپر . . کلمپ امپر متر هیوکی . . امپر متر . . مشخصات امپر متر . . امپر متر دیجیت...

فروش لوازم برق صنعتی


فروش پایه فیوز . . فروش ترمینال . . فروش پوش باتن . . تجهیزات حفاظت در مقابل شوک ولتاژ . . فروش انواع ترانس  دیوسر . . فروش انواع مبدل های صنعتی . . فروش انواع منابع تغذیه سوئیچینگ . . فروش انواع تجهیزات حف...

فروش کنتاکتور و انواع کلیدهای اتوماتیک


روش پایه فیوز . . فروش ترمينال . . فروش پوش باتن . . تجهيزات حفاظت در مقابل شوک ولتاژ . . فروش انواع ترانس  ديوسر . . فروش انواع مبدل های صنعتی . . فروش انواع منابع تغذيه سوئيچينگ . . فروش انواع تجهيزات ح...

قیمت خرید ترانسميتر دما Temperature Transmitter


نترلر و یا سیستم مانیتورینگ انتقال داد. . . مرجع تجهیزات ابزاردقیق ایران با ارائه تنوع گسترده ای از انواع ترانس  میتر دما از برند Lutron امکان مقایسه این محصولات را در سایت www.instrucenter.com فراهم آورده است. . ...

قیمت ترانسمیتر فشار مدل 3051 ساخت Rosemount امریکا


0306RT22BA11 . SC - 06 - 13 - AW819384 . . مرجع تجهیزات ابزاردقیق ایران با ارائه تنوع گسترده ای از انواع ترانس  میتر فشار از برندهای Trafag ،WIKA ،Danfoss ،Empeo و ROSEMOUNT امکان مقایسه این محصولات را در سایت ww...

قیمت ترانسمیتر دما و رطوبت


ه صورت دو سیمه یا پاور لوپ را نیز دارد. . . مرجع تجهیزات ابزاردقیق ایران با ارائه تنوع گسترده ای از انواع ترانس  میتر دما و رطوبت از برندهای WIKA و lutron امکان مقایسه این محصولات را در سایت www.instrucenter.com ف...

قیمت ترانسمیتر فشار یا ترنسمیتر فشار


(ترانسديوسر) و حس كننده ساخته شده . اند. . مرجع تجهیزات ابزاردقیق ایران با ارائه تنوع گسترده ای از انواع ترانس  میتر فشار یا ترنسمیتر فشار از برند های Trafag ،WIKA ،Danfoss ،Empeo ،Lutron ،ROSEMOUNT و smart biene...

قیمت ترانسمیتر دما


LOOP کنترل قرار دارند قابل فهم می باشد. . . مرجع تجهیزات ابزاردقیق ایران با ارائه تنوع گسترده ای از انواع ترانس  میتر دما از برند های Lutron و WIKA امکان مقایسه این محصولات را در سایت www.instrucenter.com فراهم آو...

قیمت انواع ترانسمیتر جریان Flow Transmitter


یا رله برای مقدار دلخواه استفاده نمود. . . مرجع تجهیزات ابزاردقیق ایران با ارائه تنوع گسترده ای از انواع ترانس  میتر جریان امکان مقایسه این محصولات را در سایت www.instrucenter.com فراهم آورده است. . . www.Instru...

فروش انواع تجهیزات اندازه گیری قابل حمل دما


تا 300 درجه مدل BX-150 ساخت شرکت استاندارد . • کالیبراتور ترموکوپل مدل BX-150 ساخت CEM . . برخی از انواع ترانس  ميتر دما: . • ترانسمیتر دما با پراب تیپ P100 مدل TR-TMP1A4 ساخت Lutron تایوان . . برخی از انواع پرا...

فروش انواع تجهیزات اندازه گیری قابل حمل رطوبت


رمخرب) مدل 082.334a ساخت Laserliner . • رطوبت سنج چوب غیر مخرب مدل 616 ساخت testo آلمان . . برخی از انواع ترانس  میتر رطوبت: . • ترانسمیتر رطوبت مدل TR-HUM1A4 ساخت Lutron تایوان . . برخی از انواع پراب رطوبت: . • ...

فروش انواع تجهیزات اندازه گیری قابل حمل باد


جی ولتاژ / جریان سری VT 200 ساخت KIMO فرانسه . بادسنج و فلومتر مدل 417 ساخت testo آلمان . . برخی از انواع ترانس  میتر جریان: . ترانسمیتر سرعت باد مدل TR-AMT1A4 ساخت Lutron تایوان . . برخی از انواع دیتالاگر جریان ...

فروش انواع تجهیزات اندازه گیری نیرو و گشتاور


: . • ترازوی دیجیتال Lutron مدل GM-5001 . • ترازوی دیجیتال - فول آپشن Lutron مدل GM-500 . . برخی از انواع ترانس  میتر نیرو و گشتاور: . • ترانسمیتر وزن مدل TR-LDT1A4 ساخت Lutron تایوان . . www.InstruCenter.com مرج...

فروش انواع تجهیزات اندازه گیری قابل حمل فشار


12-MP120 ساخت KIMO فرانسه . • مانومتر و فلومتر و دماسنج مدل st-8920 ساخت شرکت استاندارد . . برخی از انواع ترانس  میتر فشار: . • ترانسمیتر فشار دو سیمه مدل TR-PS2W-XXBAR ساخت Lutron تایوان . . برخی از انواع دیتالا...

فروش انواع تجهیزات اندازه گیری قابل حمل نور


نج دیجیتال مدل LM 20-B ساخت TAIPO تایوان . نورسنج (لوکس متر) دیجیتال Lutron مدل LX-1108 . . برخی از انواع ترانس  میتر نور: . ترانسمیتر نور یا لوکس مدل TR-LXT1A4 برند Lutron تایوان . . برخی از انواع سولاریمتر قابل...

فروش انواع تجهیزات اندازه گیری قابل حمل نور


نج دیجیتال مدل LM 20-B ساخت TAIPO تایوان . نورسنج (لوکس متر) دیجیتال Lutron مدل LX-1108 . . برخی از انواع ترانس  میتر نور: . ترانسمیتر نور یا لوکس مدل TR-LXT1A4 برند Lutron تایوان . . برخی از انواع سولاریمتر قابل...

فروش انواع تجهیزات اندازه گیری قابل حمل صوت


99-R-A ساخت TAIPO تایوان . . برخی از انواع استوتوسکوپ: . • دستگاه استوتوسکوپ مدل STE-3 . . برخی از انواع ترانس  میتر صدا و لرزش: . • ترانسمیتر لرزش مدل TR-VBT1A4 برند Lutron تایوان . . برخی از انواع دیتالاگر صوت...

خرید و فروش انواع تجهیزات اندازه گیری دما


است که دمای اندازه‌ گیری شده توسط سنسور دما را به یک کمیت استاندارد قابل انتقال تبدیل میکند. برخی از انواع ترانس  میتر دما موجود در سایت Instrucenter.com: . • ترانسمیتر دما با پراب تیپ P100 مدل TR-TMP1A4 ساخت Lutro...

خرید و فروش انواع تجهیزات اندازه گیری جریان


. ترانسمیتر جریان، جریان را اندازه گیری کرده و به سیگنال الکتریکی قابل انتقال تبدیل میکند. برخی از انواع ترانس  میتر جریان موجود در سایت Instrucenter.com: . • ترانسمیتر سرعت باد مدل TR-AMT1A4 ساخت Lutron تایوان ....

خرید و فروش انواع تجهیزات اندازه گیری فشار


مرجع تجهیزات ابزاردقیق ایران با ارائه تنوع گسترده ای از انواع ترانس  میتر فشار، مانومتر، فشارسنج تفاضلی، فشارسنج دیجیتال، فشار سنج آنالوگ، گیج فشار، گیج فشار آنالوگ، گیج...

خرید و فروش انواع تجهیزات اندازه گیری صوت


مرجع تجهیزات ابزاردقیق ایران با ارائه جدیدترین و متنوع ترین انواع ترانس  میتر صدا، لرزش سنج، صوت سنج و صداسنج امکان خرید اینترنتی با بهترین قیمت را در سایت www.instrucenter....
30


#فنن#تابلو برق#پمپ#انواع ترانس