تسریع‌کننده‌های غیرکلریدی
-3-4-2-تسریع‌کننده‌های غیرکلریدی . به دلیل محدودیت استفاده از تسریع‌کننده‌های کلریدی استفاده از افزودنی‌های تسریع‌کننده غیرکلریدی رو به افزایش است. معمولترین تسریع‌‌کننده‌های این دسته، فرمات کلسیم و تریاتانول‌آمین هستند که اغلب جهت خنثی کردن اثرات دیرگیرکنندگی افزودنی‌های کاهش‌دهنده آب استفاده می‌شوند. همچنین در مواردی که به دلیل مشکلات خوردگی استفاده از تسریع کننده‌های کلریدی مجاز نمی‌باشد از این تسریع‌کننده‌ها استفاده می‌شود. . اگرچه تعدادی از ترکیبات آلی دیگر مانند اوره، اسید اکسالیک، آمین‌ها و فرمالدئیدها هستند که زمان گیرش را در سیمان تسریع می‌کنند، اما از این ترکیبات به صورت تجاری به عنوان تسریع‌کننده استفاده نمی‌شود. . فرمات‌کلسیم، هیدراسیون فاز C3S سیمان را تسریع می‌کند، اگر چه اثر آن مشابه کلرید کلسیم نمی‌باشد. تري‌اتانول‌آمین نیز هیدراسیون فاز C3A را در سیمان تسریع می‌کند، گرچه هیدراسیون C3S و C2S را به تأخیر می‌اندازد، لذا اغلب بعنوان یک تسریع‌کننده گیرش مطرح است. همچنین از این ماده جهت خنثی کردن اثر دیرگیرکنندگی سایر افزودنی‌ها استفاده می‌شود. . از تسریع‌کننده‌های غیرکلریدی، متعلقات مربوط به اسیدهای کربوکسیلیک نیز در هیدراسیون سیلیکات‌های سیمان بصورت کاتالیزور عمل می‌کنند. . . 2-3-5- عوامل اصلی مؤثر بر مکانیزم اثر این مواد . 3-5-1- نوع، ترکیبات و مقدار افزودنی . اثر تسریع‌کننده‌ها بستگی زیادی به ترکیبات شیمیایی و مقدار مصرف آنها دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود. . . . . الف) کلرید کلسیم . همانطور که گفته شد کلرید کلسیم در افزایش مقاومت اولیه و کاهش زمان گیرش اولیه و نهایی بسیار مؤثر است. مقدار بهینه مصرف کلرید کلسیم در بتن غیرمسلح بین 1 تا 4 درصد وزنی سیمان است، اگرچه توصیه می‌شود که مقدار مصرف آن به ٪2 وزنی سیمان محدود شود. . این ماده علاوه بر تأثیر روی زمان گیرش، اثرات جانبی نیز دارد که باید به آن توجه گردد. اضافه کردن کلرید کلسیم مقدار کارایی بتن را افزایش می‌دهد و مقدار آب لازم را برای رسیدن به یک اسلامپ مشخص در مقایسه با یک مخلوط شاهد کاهش می‌دهد. همچنین مقدار آب‌انداختگی را کاهش می‌دهد. هرچند مقدار تأثیر آن بر روی بتن به مقدار مصرف، نوع سیمان و دمای مخلوط دارد، مصرف آن تا حداکثر 2 درصد، بر روی مقدار هوای بتن اثری ندارد. . اضافه کردن این افزودنی معمولاً بر روی مقاومت درازمدت اثری ندارد، اما گاهی باعث کاهش مقاومت در درازمدت بخصوص در دمای زیاد می‌گردد. . بدلیل ایجاد پتانسیل خوردگی توسط این افزودنی، مصرف آن به وسیله اکثر آیین‌نامه‌ها ممنوع گردیده است. در آیین‌نامه بتن ایران (آبا) نیز مصرف آن تنها در بتن بدون میلگرد مجاز دانسته شده است. . ب) فرمات کلسیم . فرمات کلسیم نیز مقاومت اولیه را افزایش می‌دهد و زمان گیرش را تسریع می‌کند. گرچه تأثیر آن به مراتب کمتر از کلرید کلسیم می‌باشد و مصرف زیادتر آن جهت حصول به عملکرد مشابه با کلرید کلسیم نیاز است. فرمات کلسیم گاهی با بعضی مواد مانند نیتریت سدیم ترکیب می‌شود تا کسب توسعه مقاومتی اولیه را بیشتر کند. عملکرد این نوع افزودنی تسریع کننده به شدت تحت تأثیر نوع سیمان مصرفی است (به دلیل اثر SO3 موجود در سیمان برای عملکرد این ماده). مطالعات نشان داده است که باید نسبت C3A به SO3 بزرگتر از 4 باشد تا فرمات کلسیم به عنوان یک تسریع کننده مؤثر عمل کند. . . ج) تری‌اتانول‌آمین . این ماده بعنوان یک تسریع‌کنندگی گیرش استفاده می‌شود و عملکرد آن در سرعت بخشیدن بر گیرش حتی مؤثرتر از کلرید کلسیم است. گاه مقدار آن در مقایسه با کلرید کلسیم می‌تواند اثر مشابهی با آن در تسریع زمان گیرش ایجاد کند. مقدار مصرف 1/0 تا 5/0 درصد آن (درصد وزنی سیمان) باعث می‌شود تا گیرش به سرعت رخ دهد. همچنین با افزایش مقدار مصرف آن مقاومت کاهش می‌یابد. . د) نیترات کلسیم . نیترات کلسیم زمان گیرش را تسریع می‌کند و اثر متوسطی بر روی سخت‌شدگی دارد. . ه) نیتریت کلسیم . نیتریت کلسیم یک ماده تسریع کننده گیرش و سخت‌شدگی می‌باشد. . و) تیوسیانات سدیم . این ماده بعنوان یک تسریع کننده مقاومت مطرح است و در تسریع زمان گیرش اثر چندانی ندارد. . ز) تیوسولفات کلسیم . این ماده دارای اثر تسریع‌کنندگی در توسعه مقاومتی است و عملکرد بهتری در مقایسه با نمك های سدیم مشابه خود دارد. . ج) کربنات سدیم و پتاسیم . این مواد در مقادیر مصرف بیشتر از 1/0٪ (درصد وزنی سیمان) بعنوان تسریع کننده زمان گیرش عمل می‌کنند. . ط) کربنات لیتیم . این ماده نیز تنها بعنوان یک تسریع‌کننده زمان گیرش عمل می کند. . ی) اسید کربوکسیليک . این مواد بعنوان تسریع‌کننده زمان گیرش و افزایش دهنده نرخ كسب مقاومت مورد استفاده هستند. . . 2-3-5-2- اثر نوع سیمان . اثر تسریع‌کننده‌ها به ترکیب شیمیایی سیمان مصرفی بخصوص مقدار گچ موجود در آن بستگی دارد. بطور مثال کلرید کلسیم در سیمان‌های پرتلند معمولی بسیار مؤثرتر از سیمان‌های زودگیر عمل می‌کند. همچنین کلرید کلسیم دارای اثر تسریع‌کنندگی در هیدراسیون سیمان پوزولانی می‌باشد. در سیمان‌های سرباره‌ای کلرید کلسیم در دماهای زیاد دارای اثر تسریع‌کنندگی است. . تسریع‌کننده فرمات کلسیم نیز در سیمان‌های پرتلند دارای مقدار کم گچ دارای اثر تسریع‌کنندگی در مقاومت است و تنها در سیمان‌هایی مؤثر عمل می‌کند که نسبت C3A به SO3 بزرگتر از 4 باشد. . . 2-3-5-3- دما . دما نیز نمی‌تواند اثر قابل توجهی در عملکرد تسریع کننده‌ها داشته باشد. بطور مثال تحقیقات نشان داده است که اثر تسریع کنندگی کلرید کلسیم در دمای 0 تا 5 درجه سلسیوس بیشتر از دمای ˚20 درجه سلسیوس است. . . 2-3-6- اثرات . 2-3-6-1- بتن تازه . الف) کارایی . تسریع کننده‌ها دارای اثر قابل ملاحظه‌ای بر روی کارایی نیستند. اگرچه بعضی از تسریع کننده‌ها مانند کلرید کلسیم مقدار کارایی را به مقدار ناچیزی افزایش می‌دهد و مقدار نیاز آب را برای حصول به یک کارایی مشابه با بتن شاهد به مقدار کمی کاهش می‌دهد. . . . . ب) سفت شدن . تسریع کننده‌ها زمان گیرش بتن را کاهش می‌دهند در نتیجه افت روانی به مقدار ناچیزی بیشتر از یک بتن شاهد خواهد بود. . . 2-3-6-2- مرحله گیرش . الف) زمان گیرش . تسریع کننده‌ها زمان گیرش بتن را کاهش می‌دهند. بعضی از انواع تسریع کننده‌ها مانند کلرید کلسیم زمان گیرش اولیه و ثانویه را بطور قابل توجهی کاهش می‌دهند. . . ب) دمای هیدراسیون . تسریع کننده‌ها نرخ هیدراسیون سیمان را افزایش می‌دهند و لذا نرخ گرمای آزاد شده افزایش می‌یابد. . . ج) آب انداختگی . تسریع کننده‌ها به دلیل اینکه باعث می‌شوند واکنش‌های هیدراسیون و زمان مرحله گیرش سریع‌تر رخ دهد، لذا نرخ و مقدار آب انداختگی را کاهش می‌دهند. . . د) جمع‌شدگی خمیری: . در اثر مصرف تسریع کننده تقلیل می‌یابد، اما باعث افزایش ترک‌خوردگی خمیری بتن می‌شود. . . . . 3-6-3- مرحله سخت شدن . الف) گرمای هیدراسیون . معمولاً تسریع کننده‌ها نرخ گرمای هیدراسیون را در سنین اولیه سخت شدن افزایش می‌دهند. اما کل گرمای ناشی از هیدراسیون در مقایسه با بتن شاهد تقریباً یکسان خواهد بود. . . ب) توسعه مقاومتی . اصلی ترین مزیت استفاده از تسریع کننده‌ها توسعه زیاد مقاومت در سنین اولیه است. . . مواد مهندسی ایمن بتن (M.l.C CO.): . http://www.micgrouh.com/78-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86/154-grout-prepared.html . ما را شبکه های اجتماعی دنبال کنید . تلگرام : https://t.me/MICGROUH . اینستاگرام : https://instagram.com/_u/micgrouh?r=sun1 . لینکدین : https://www.linkedin.com/in/mic-grouh-3243ab80 .
تهران
021-77740851-5
فلکه دوم تهرانپارس خیابان جشنواره پلاک129 واحد6
http://www.micgrouh.com/

ترمیم کننده بتن


ترمیم کننده بتن . ترمیم کننده بتن مواد مهندسی ایمن بتن  محصولی است که براي ترميم و رفع آسيب ديد گي هاي سطحي در سازه ها ،سطوح و . نماهاي بتني به كار مي رود...

مواد حباب‌زا حباب‌ساز


واي بيشتري در بتن لازم است، مقدار ماده حباب‌زاي مصرفي بيشتري بكار مي‌رود. . . . . مواد مهندسی ایمن بتن  (M.l.C CO.): . http://www.micgrouh.com/ . ما را شبکه های اجتماعی دنبال کنید . تلگرام : https://t.me...

کندگیرکننده‌ها دیرگیرکننده‌ها


ه به آب انداختن و روان‌شدگي بتن مي‌انجامد و ممكن است بتن را عملاً غيرقابل مصرف نمايد. . مواد مهندسی ایمن بتن  (M.l.C CO.): . http://www.micgrouh.com . ما را شبکه های اجتماعی دنبال کنید . تلگرام : https://t.me/...

تسریع‌کننده‌های غیرکلریدی


. اصلی ترین مزیت استفاده از تسریع کننده‌ها توسعه زیاد مقاومت در سنین اولیه است. . . مواد مهندسی ایمن بتن  (M.l.C CO.): . http://www.micgrouh.com/78-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%D...

ترمیم کننده بتن


ترمیم کننده بتن . ترمیم کننده بتن مواد مهندسی ایمن بتن  محصولی است که براي ترميم و رفع آسيب ديد گي هاي سطحي در سازه ها ،سطوح و . نما هاي بتني به كار مي رو...

ترمیم کننده بتن


ترمیم کننده بتن . ترمیم کننده بتن مواد مهندسی ایمن بتن  محصولی است که براي ترميم و رفع آسيب ديد گي هاي سطحي در سازه ها ،سطوح و . نما هاي بتني به كار مي رو...

ترمیم کننده بتن


ترمیم کننده بتن . ترمیم کننده بتن مواد مهندسی ایمن بتن  محصولی است که براي ترميم و رفع آسيب ديدگي هاي سطحي در سازه ها ،سطوح و نماهاي بتني به كار مي رود .مل...

افزودنی های بتن و نوار های واتراستاپ p v c


درباره ما . مواد مهندسي ایمن بتن  اولین شركت داراي گارانتي و بيمه نامه محصولات در ايران . ساليان سال در راستاي خدمت رساني به برنامه...

ترمیم کننده بتن موادمهندسی ایمن بتن


ترمیم کننده بتن . ترمیم کننده بتن مواد مهندسی ایمن بتن  محصولی است که براي ترميم و رفع آسيب ديد گي هاي سطحي در سازه ها ،سطوح و نماهاي بتني به كار مي رود .م...

ترمیم کننده بتن


ترمیم کننده بتن . ترمیم کننده بتن مواد مهندسی ایمن بتن  محصولی است که براي ترميم و رفع آسيب ديد گي هاي سطحي در سازه ها ،سطوح و نماهاي بتني به كار مي رود .م...

ترمیم کننده بتن


ترمیم کننده بتن . ترمیم کننده بتن مواد مهندسی ایمن بتن  محصولی است که براي ترميم و رفع آسيب ديد گي هاي سطحي در سازه ها ،سطوح و نماهاي بتني به كار مي رود .م...

ترمیم کننده بتن


ترمیم کننده بتن . ترمیم کننده بتن مواد مهندسی ایمن بتن  محصولی است که براي ترميم و رفع آسيب ديد گي هاي سطحي در سازه ها ،سطوح و نما هاي بتني به كار مي رود ...

ترمیم کننده بتن


ترمیم کننده بتن . ترمیم کننده بتن مواد مهندسی ایمن بتن  محصولی است که براي ترميم و رفع آسيب ديد گي هاي سطحي در سازه ها ،سطوح و نما هاي بتني به كار مي رود ....

افزودنی های بتن


ت ساختمانی >خدمات ساختمانی >خدمات سازه های بتنی . . اطلاعات تماس . . درباره ما: . . مواد مهندسي ایمن بتن  اولین شركت داراي گارانتي و بيمه نامه محصولات در ايران بیش از 1800 پروژه ملی و اجراي آب بندی 90 پروژ...

افزودنی های بتن


مواد مهندسی ایمن بتن  M.I.C co . افزودنی های بتن . نوارهای واتر استاپ . مجری ساره های بتنی . مواد مهندسی ایمن بتن اولین ش...


#مواد افزودنی بتن#ایمن بتن