آموزش ایسیو در مازندارن –ECU
ECU , BSI , BM34 , AMPER , ABS , CNG . . جدیدترینمتدآموزشیدرعیبیابیوتعمیراتانواعایسیو ECU . . تعمیراتانواعایسیوبنزینوگاز ECU , CNG . . آموزشتکمیلیتمامیکنترلیونیتهایالکترونیکیبررویخودروها . . 1ـبرقخودرووسیمکشی . . 2ـالکترونیکوآشناییکاملباقطعاتالکترونیک . . 3ـآموزشعیبیابیونحوهتعمیراتاصولیتمامیایسیوها ECU . . 4 ـآشناییباسیستمایموبلایزروعملکردوخرابیهایشایع immobilizer ECU . . 5 ـآشناییباسیستممولتیپلکسونحوهعیبیابیوراهاندازیآن multiplex . . 6 ـآشناییوعیبیابیونحوهتعمیراتسیستمدوگانهسوزسیانجی CNG . . 7ـآموزشبادیاگونحوهعیبیابیخودروهابهطوردقیقوصحیح DIAG . . 8 ـآموزشتعمیراتBSI , BSM , ABS , AIRBAG , AMPER . . همراهباکاملترینجزوهآموزشیبههمراهسیدیهایآموزشیفنیخودروها . . ساپورتوپشتیباتیفنی . . نقشهکاملودقیقتمامارتباطاتداخلیecuونقشههایالکترونیکیوالکتریکیتمامیخودروهایموجوددرایران . . پشتیبانیفنیونرمافزاریبرایخودروهایآینده . . کلیهآموزشهابهصورت 100% تضمینیودرکوتاهترینزمانممکنبهصورتحضوریوغیرحضوری,جهتآشناییباتعمیراتحرفهایecuوآشناییبیشترباسختافزارهایمدرنتارسیدنبهتواناییکاملکارآموزبهصورتعملیوتئوریبرگزارمیشود . . برایمشاورهوثبتنامدراینکلاسهاباماتماسبگیرید : . . 09309999863 خانم نوربخش “ مسئول ثبت نام واطلاع از وضعیت دوره های آموزشی” . . 01132040055 اطلاعات دور ها و زمان ثبت نام . . 01132273678 پشتیبانی کارآموزان . . 01132278583 فروش تجهیزات تعمیر گاهی . . (تستر ایسیو - دستگاه تست سیم کشی و شبیه ساز سنسورها – دستگاه شستشوی انژکتور- عیب یاب خودرو) . . www.POUYA.info . . pouya.diag@gmail.com . . آدرس : مازندران - بابل - خیابان طالقانی - روبروی ارشاد 21 - گروه فنی پویا خودرو . .
تهران
09309999863
بابل خیابان طالقانی – گروه فنی پویاخودرو- روبرویارشاد 21
www.pouya.info

آموزش تعمیرات ای سی یو اموزش تعمیر کامپیوتر خودر


 آموزش ایسیو  فورماتیک فنی کار . اولین مرکز آموزشی دوره نصب و تعمیرات مستقر در مرکز 5 سازمان فنی و حرفه ای استان ...

فروشگاه و انجمن تخصصی تعمیرات خودرو در ایران


لوکس . خودروهای منطقه آزاد ارس . خودروهای منظقه آزاد . تعمیر خودرو . ایران ایسیو . ایرانیان ایسیو . آموزش ایسیو   . آموزش تعمیرات ایسیو . آموزش تعمیر خودرو . Cargeek . ایران خودرو . سایپا . بهمن خودرو . ...

آموزش تعمیر ecu


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

آموزش تعمیر ecu در نگارخودرو


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

تنظیم عدد کیلومتر در ایسیو والئو زیمنس بوش


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

آموزش ایسیو در نگارخودرو


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

آموزش ایسیو در تهران


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

پیشرفته ترین مرکز آموزش تعمیرات ایسیو در ایران


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

آموزش تعمیرات ایسیو به صورت تضمینی


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

آموزش ecu


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

تعمیرات ایسیو


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

اموزش ایسیو


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

آموزش تعمیرات ایسیو


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

آموزش ایسیو


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

بزرگترین مرکز آموزش خودروهای دوگانه سوز


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

آموزش سی ان جی


dro@yahoo.com . www.negarkhodro.com . . . امضا مدیر عامل . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

آموزش CNG


rkhodro.com . . . . . . امضا مدیر عامل . . . . . . ما فقط همین یک تخصص را داریم . . . . آموزش ایسیو  ،ایسیو،بزرگترین مرکز آموزش ایسیو،آمورزش ای سی یو،آموزشECU،اموزش ایسیو،آموزش ایسیو،تعمیر ایسیو،تعمیر ...

آمــوزش تعمیرای سی یو داخلی و خارجـــی


 آموزش ایسیو  زشی ایسیو : . - آموزش برق مقدماتي شامل:(آموزش قطعات الکترونيک , برقي , نقشه خواني) . - آموزش مقدماتي...


#آموزش ایسیو#سیم کشی#عیب یاب خودرو