مدلسازی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار آموس(Amos) و لیزرل (Lisrel) . نرمالسازی چند متغیره دادهها، رسم مدلهای اندازهگیری، مدل معادلات ساختاری و مدل تحلیل مسیر، تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) ، تحلیل عاملی تأییدی (CFA) و برازش مدل، آزمون فرضیات،... . تجزیه و تحلیل آماری پروژه و پایاننامههای دانشجویی توسط نرم افزار SPSSو SAS . . مشاوره و همکاری در زمینه تهیه و تدوین مقاله، پروپوزال و کلیه فصول پایاننامه . کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری . با نازلترین قیمت و بالاترین سطح علمی . مشاوره رایگان تا لحظه دفاع از پایاننامه و چاپ مقاله . دانشجویان کارشناسی، کارشناسیارشد و دکتری مشغول به تحصیل در رشتههای مختلف از جمله مدیریت، حسابداری، پزشکی، کامپیوتر، روانشناسی، اقتصاد، کشاورزی، آمار، جامعهشناسی، علوم اجتماعی و ...از سرتاسر ایران میتوانند تحلیل آماری و ارائه مدل پژوهش خود را به ما بسپارند و در کمترین زمان، نتایج کامل با بهترین کیفیت و قیمت مناسب دریافت کنند. گروه پژوهشی تحلیل برتر . با مدیریت بهمن نصیری محقق دانشگاه، مدرس نرم افزارهای فوق و صاحب کتاب . انجام پایان نامه در اصفهان، پروژه دانشجویی، مدل معادلات ساختاری در اصفهان، تجزیه و تحلیل آماری پایان نامه، انجام فصل چهار پایان نامه، تحلیل با نرم افزار اس پی اس، تحلیل با نرم افزار آموس، مدل معادلات ساختاری، مدل تحلیل مسیر، مشاوره پایان نامه، تحلیل با نرم افزار spss، تحلیل با نرم افزار Amos، تحلیل با نرم افزار Lisrel، تحلیل با نرم افزار لیزرل، برازش مدل معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تأییدی .
تهران
09137731608

#کاربرد نرم#کاربرد نرم افزار#مدلسازی معادلات#معادلات ساختاری#مدلسازی معادلات ساختاری#نرم افزار