. در این بخش شما با احوالپرسی ساده و کاربردی به زبان شیوا آشنا می شوید . به وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری از طریق سایت زیر رجوع کنید . . Hello. . سلام . . ?How are you . . حالت چطوره؟ . . ?What is up . . چه حال و خبر؟ . . Hello. . سلام . . Hello. . سلام . . ?How are you today . . امروز چطوری . . Not bad. . بد نیستم . . Thanks God. . خدا را شکر . . ?How about you . . تو چطور؟ . . Not bad. . بد نیستم . . So so. . نه بدمنه خوبم . . It is not hard. . سخت نیست . . Greeting is very good. . احوال پرسی خیلی خوبه . . Hello Reza/Majid. . سلام رضا/سلام مجید . . Hey Majid. . سلام مجید . . ?How are you . . چطوری . . Thanks God. . خدا را شکر . . I am good. . خوبم . . Hello. . سلام . . Hi. . سلام . . ?How are you . . حالت چطوره؟ . . Great. . عالیم . . ?What about you . . تو چطور؟ . . Thanks God. . خدا را شکر .
تهران
09121347194
www.ostadjafari.com

مکالمه حرفه ای

مکالمه دیجیتالی دکتر جعفری

دکتر مهرداد جعفری

مکالمه دیجیتالی دکتر مهرداد جعفری

قبولی در آیلتس و تافل

اخذ نمره 7 در آیلتس و 100 در تافل دکتر جعفری

آموزش مکالمه انگلیسی از مبتدی تا عالی دکتر جعفری

آموزش مکالمه ویژه مسافرت

مکالمه انگلیسی هوا چطوره؟؟

DrMehrdad Jafari digital English

اصطلاحات ناب دکتر مهرداد جعفری 14

اصطلاحات ناب دکتر مهرداد جعفری 1

اصطلاحات ناب دکتر مهرداد جعفری 2

آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 6

آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 5

آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 4

آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 2

آموزش اصطلاحات روزمره زبان انگلیسی 1

آموزش مکالمه روزمره زبان انگلیسی 53

مهارتهای آیلتس جنرال

تکنیکهای ضروری جهت قبولی در آزمون آیلتس

تمرین اصطلاحات زبان انگلیسی 6

تمرین اصطلاحات زبان انگلیسی 3

تمرین اصطلاحات زبان انگلیسی 2

تفاوت های کلی در مورد آیلتس آکادمیک و جنرال

تقویت مهارت Listening

آموزش مکالمه دکتر مهرداد جعفری

اصطلاحات جذاب امریکایی 1

مصاحبه کوتاه و کاربردی 3

مصاحبه کوتاه و کاربردی 1

30


#دکتر مهرداد#دکتر مهرداد جعفری#مهرداد جعفری#آموزش مکالمه