در این بخش شما زبان آموزان عزیز با اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . The candy man sold some narky in the park . . مواد مخدر در پارک مواد فروخت . . Nervy = nervous . . نگران.مضطرب.پر از دلهوره.پر از تشویش . . Mary is so nervy. . مریم عصبی و پر از تشویشه . . Nervy=Daring; courageous. . با شهامت و با جرات و جسارت و نترس و شجاع و با وجود . . What a nervy guy! He is not afraid of anything. . عجب آدمه با وجودی.از هیچی نمی ترسه . . Needle = to annoy someone. . آزار و اذیت کردن و ناراحت کردن کسی . . Stop needling me! . . دیگه آزارم نده . . Negatory = no; negative. . نه.نخیر.نوچ. . Q: Are you going to leave now? A: Negatory. . الان می خوای بری؟ . . نه.نخیر . . No-good = a worthless person. . ادمه چرت و بی ارزش و بیخود . . The no-good left us finally. Thanks God. . اون آدمه بی ارزش بلاخره مارو خدارو شکر ترک کرد. . No lie! = Honest!; No kidding! . . دروغ و شوخی ممنوع.. . I gave her the money, no lie . . به خدا پولو بهش دادم . . Nosy parker =a nosy person. . آدمه فضول و خبر چین و خبر ببر . . U better say nothing to that nosy parker. . بهتره به او فضوله چیزی نگی .
تهران
09121347194
www.ostadjafari.com

#انگلیسی 6#زبان انگلیسی 6#زبان انگلیسی