. اصطلاحات پر کاربرد زبان انگلیسی . . . Phony = bogus; fake . . جعلی و الکی و قلابی و بی خودی . . This money looks phony to me . . این پول قلابی به نظر می رسه . . . . Picky = choosy . . سخت سلیقه و وسواسی . . Don’t be so picky. . انقدر سخت گیر و وسواسی و سخت انتخاب گر نباش . . They’re all the same. Red, blue, green . . ! همشون مثل همن دیگه..سبز و آبی و قرمز . . What’s the difference? You are too picky. . فرقشون چیه؟؟؟تو خیلی سخت گیر و وسواسی هستی . . . . See red = to be angry. . عصبی شدن.جلوی چشم خون دیدن.قاطی کردن . . When she hung up the phone, I saw red. . وقتی گوشیو روم قطع کرد جلو چشمامو خون گرفت . . . . Settle someone’s hash = to calm someone Down, perhaps by threats or by violence . . رو ساکت و سر جاش نشوندن با تهدیدکسی . . I wanted to report the thief to the police, but settled my hash by his gun. . می خواستم به پلیس لوشون بدم که با اسلحه و تهدید ساکنم کردن . . . . Zippy = lively; active.peppy.perky. .. پر از انرژی و شادی و هیجان . . Wow, is that kid zippy! Look at him dance . . ماشالا بچه هه چقدر شیطون و پر انرژی و پر هیجانه.نگاه کن به رقصیدنش . . . . You can’t dance at two weddings = you cannot do two things at once. . با یه دست که نمی شه دوتا هندوانه برداشت . . U better forget working in the bank, ur job at school takes ur time sure can’t dance at 2 weddings. . تو صلاحه که کار تو بانک رو فراموش کنی.شغلت تو مدرسه وقتت رو می گیره و با یه دست که نمی شه دو تا هندوانه برداشت . . . . ?You and who else . . تو تنهایی یا دوستاتم صدا می کنی؟ . . ?You’re gonna hit me . . تو می خوای منو بزنی؟؟ . . ?Don’t make me laugh, you and who else . . نخندونم..تو تکی یا با دوستات؟؟ .
تهران
09121347194
www.ostadjafari.com

#انگلیسی 4#زبان انگلیسی 4#زبان انگلیسی