بسمه تعالی . نوارتست(استریپ) جهت اندازه گیری پارامترهای . کلر وکلرآزاد-Ph-نیترات-نیتریت-سختی در آب . دررنج های: . کلروکلرآزاد: . 0, 0.5, 1, 3, 5, 10 . PH: . 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 . سختی: . 0, 50, 100, 200, 400 . نیترات: . 0, 50, 100, 200, 400 . نیتریت: . 0, 0.5, 1.0, 5.0, 10.0 . . 25تستی . با قابلیت قرائت درکمتر از45ثانیه . . مناسب برای کارخانجات آب معدنی -آب آشامیدنی . مراکز آب وفاضلاب-استخرهای پرورش ماهی وشیلات-آبهای صنعتی و....
تهران
09122436094
سهروردی شمالی روبروی پمپ بنزین
www.kapcolab.com

#آب کلر