در این بخش شما زبان آموزان عزیز با اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . . Ball of fire or fireball = an energetic and ambitious person . . ; A go-getter. . یه ادمه پر حرارت و شاد و پر انرژی و جاه طلب . . -----In Kish, she was a ball of fire, she was always happy . . در جزیره کیش خیلی پر حرارت بود و همش شاد و شنگول بود . . --- I don’t want to hire some young fireball. . نمی خوام یه جون جاه طلب و شنگول رو استخدام کنم . . I need wisdom and thoughtfulness. . من نیاز به آدمه عقل و درایت دارم . . Bag that! = Forget that! . . ولش کن.ول کن.فراموش کن . . ------Bag that! The number I gave you was wrong . . ول کن.شماره ای که بهت دادم اشتباه بود . . Baked 1. = sunburned. . . بدن سوخته . . ------I was out in the sun until I got totally baked. . انقدر تو آفتاب موندم که پوستم کباب شد و سوخت . . ----- If you would use some lotion, you wouldn’t get so baked . . اگر از پماد ضد سوختگی استفاده می کردی پوستت نمی سوخت . . 2--alcohol or drug intoxicated. . مست و پاتیل . . ----- All four of them went out and got baked. . . هر چهارتایشون بیرون رفتن و مست شدند . . ------I’ve never seen anybody so baked. . هرگز کسی و انقدر مست ندیدم . . Ankle biter=kid=rug rat . . بچه شیطون.وروجک . . Who’s that ankle biter over there? . . اون وروجک کیه اونجا؟ . . Bag your face=. Go away! Bag it . . دور شو.گورتو گم . . ---You outrage me. Bag your face! . . تو منو عصبی می کتی.برو گمشو
تهران
09121347194
digital-English.blogfa.com

#انگلیسی 6#زبان انگلیسی 6#روزمره زبان انگلیسی 6#اصطلاحات روزمره#آموزش اصطلاحات#روزمره زبان#زبان انگلیسی#روزمره زبان انگلیسی