در این بخش شما زبان آموزان عزیز با اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . Dippy = Silly, empty-headed. Dumbo . . کله پوک و بیشعور . . He looks dippy today, he asks silly questions. . امروز مثله کله پوکاست.سوالات احمقانه می پرسه . . Dilly-dally = to dawdle, linger, loiter. . وقت تلف کردن.به بطالت طی کرد.لفت دادن. . Instead of dilly dallying, go to the point and talk Turkish with us. . بجای وقت تلف کردن و بیهوده طی کردن زمان.برو سره اصله مطلب و صادقانه و رو راست صحبت کن با ما . . Yucky=Very unpleasant or distasteful. . بد مزه.بد بو.بد طعم . . The food was yucky, nobody ate a piece. . غذا بد مزه بود و هیچکس لب نزد و یه زره هم نخورد . . I aint like the music, it’s so yucky. . از موسیقی خوشم نمی یاد.خیلی بیخودو چرته . . Waterworks = the act of crying. . اشک ریختن.اشک و زاری.اشک و شیون . . I aint care Ur waterworks, I wanna fire u. . به به آبغوره ریختن و اشکات توجهی ندارم.اخرات می کنم . . Caught between two stools . . بین دو چیز گیر کردن.گو گیجه گرفتم . . I aint know what to do with these two choices, I am caught between two stools. . من نمی دونم با این 2 تا انتخابی که دارم چه کنم.بین این دو گیر کردم . . Let sleeping dogs lie. . یعنی اوضاع رو بیریخت و خرابتر نکردن . . Don’t talk to the manager, he’ll get the stuff worse, let the sleeping dog lie. . با مدیر صحبت نکن.ا.ضاع رو بدتر میکنه.اوضاع رو بدتر نکن. . At the drop of a hat=immediately=instantly . . فورا.سریعا.فل الفور.با یه چشم به هم زدن . . If I were u, I would leave the country at the drop of a hat. . من اگر جات بودم فورتا مملکت رو ترک میکردم . . Let the cat out of the bag= to share information that was previously concealed . . هر چیزی هست را اطلاع دادن . . Why aint u talk to me about the case? . . چرا در مورد موضوع با من حرف نمی زنی؟ . . It’s time to let the cat out of the bag, pal . . رفیق وقتشه که هر چی میدونی رو بریزی رو داریه و بگی . . Curiosity killed the cat . . قضولی باعث دردسر می شه و بدون که فضول ی موقوف . . Why did u ask him to go? . . چرا ازش خواستی بره؟ . . Why don’t you leave him alone? . . چرا تنهاش نمی زاری؟ . . Why did u do that again? . . چرا بازم اون کارو کردی؟ . . Ok, please, don’t ask so many questions, . . اکی.لطف کن و انقدر سوال نپرس . . Curiosity killed the cat. . فضول رو بردن جهنم ..بسه دیگه . .
تهران
09121347194
digital-English.blogfa.com


#انگلیسی 5#زبان انگلیسی 5#روزمره زبان انگلیسی 5#اصطلاحات روزمره#آموزش اصطلاحات#روزمره زبان#زبان انگلیسی#روزمره زبان انگلیسی