در این بخش شما زبان آموزان عزیز با اصطلاحات بسیار جذاب و کاربردی در زبان انگلیسی که در بین مردم رایج می باشد آشنا می شوید. برای اطلاعات بیشتر به سایت و وبلاگهای دکتر مهرداد جعفری رجوع و یا با ایشان مستقیم تماس بگیرید . . . Go to pot =to deteriorate=go to the dog . . خراب شدن و اوضاع به گند کشیده شدن . . If you continue this, u’ll go to pot, get real . . اگ اینکارو ر ادامه بدی اوضات به گند کشیده می شه .واقع گرا باش . . Fagged (out) =Exhausted, tired. . خسته و کوفته و داغون . . I need some rest, I ‘m fagged now . . من نیاز به کمی استراحت دارم.الان خیلی خسته و کوفتم . . Dumbo =A stupid, slow-witted person. . آدمه احمق و بیشعور و اسکل . . The Dumbo drove the car to the farm . . یارو احمقه با ماشین رفت تو مزرعه . . Duff= Rubbishy, useless. . یه کس یا چیزه چرت و بی خود و بی ارزش و نیرز . . That’s a duff bag, dump it . . اون کیفه چرت و بی خودیه.بندازش دور . . Duck soup: Easy, a piece of cake. . راحت و ساده.آب خوردن . . The job interview went very well, he asked duck soup questions. . مصاحبه کاری خوب جلو رفت.مصاحبه گره سوالات ساده و مثله آب خوردن پرسید . . Dippy = Silly, empty-headed. Dumbo . . کله پوک و بیشعور . . He looks dippy today, he asks silly questions. . امروز مثله کله پوکاست.سوالات احمقانه می پرسه . . Dilly-dally = to dawdle, linger, loiter. . وقت تلف کردن.به بطالت طی کرد.لفت دادن. . Instead of dilly dallying, go to the point and talk Turkish with us. . بجای وقت تلف کردن و بیهوده طی کردن زمان.برو سره اصله مطلب و صادقانه و رو راست صحبت کن با ما . . Yucky=Very unpleasant or distasteful. . بد مزه.بد بو.بد طعم . . The food was yucky, nobody ate a piece. . غذا بد مزه بود و هیچکس لب نزد و یه زره هم نخورد . . I aint like the music, it’s so yucky. . از موسیقی خوشم نمی یاد.خیلی بیخودو چرته . . Waterworks = the act of crying. . اشک ریختن.اشک و زاری.اشک و شیون . . I aint care Ur waterworks, I wanna fire u. . به به آبغوره ریختن و اشکات توجهی ندارم.اخرات می کنم . . Caught between two stools . . بین دو چیز گیر کردن.گو گیجه گرفتم . .
تهران
09121347194
digital-English.blogfa.com


#روزمره زبان انگلیسی 2#اصطلاحات روزمره#آموزش اصطلاحات#انگلیسی 2#زبان انگلیسی 2#روزمره زبان#روزمره زبان انگلیسی#زبان انگلیسی