اصطلاحات تاپ15دکتر جعفری

تعداد بازديد : 471
مهدی فرهنگ دوست
09121347194
ایران
WWW.OSTADJAFARI.COM
۲ماه پیش
. . . . . . Don’t con me . . . . منو گول نزن . . . . ?R u a psycho . . . . دیونه ای؟ . . . . Set aside the all wet words . . . . خرفای شرو ورو بزار کنار . . . . They are off base ideas . . . . ایده های چرت و پرته . . . . ?Sometimes u big mouth, why . . . . گاهی چرت پرت می گه . . . . Don’t treat like this . . . . اینجوری رفتار نکن . . . . U r a loser . . . . تو یه آدمه بدبختی . . . . People will hate u . . . . مردم ازت بدشون خواهد اومد . . . . If u r whiz at something . . . . اگه تو چیزی عالی و مستعد هستی . . . . If u r pro at driving . . . . اگر تو رانندگی حرفه ای هستی . . . . Get outta town . . . . از شهر بزن بیرون . . . . Eat foods . . . . غذا بخور . . . . Eat delish foods . . . . غذای خوشمزه بخور . . . . I love nummy foods . . . . من عاشق غذاهای خوشمزه هستم . . . . Junkie foods are horrid . . . . غذا های ساندیویچی افتضاحه . . . . That pizza is yucky . . . . پیتزا بد مزست . . . . When u r steamed up . . . . زمانی که خشمگینی . . . . When u see red . . . . زمانی که جلوی چشاتو خون گرفته . . . . When u r huffy . . . . وقتی عصبانی هستی . . . . Just relax . . . . ریلکس باش . . . .
نمایش ادامه محتوای این آکهی