اصطلاحات تاپ14دکتر جعفری

تعداد بازديد : 463
مهدی فرهنگ دوست
09121347194
ایران
WWW.OSTADJAFARI.COM
۲ماه پیش
. . . . . . Knock the habit = to stop using drugs; to break a drug addiction. . . . ترک کردن مواد یا یه عادت بد مثل مشروب و سیگار و هر چیزه اعتیاد اوره دیگری . . . . Know where one is coming from = to Understand someone’s motivation; to Understand and relate to someone’s position. . . . درک و فهمیدن هدف و انگیزه و منظور کسی . . . . Don’t play with me, be frank. I know where u r coming from. . . . با من بازی نکن.باهام روراست باش.من قصد و منظورتو وخوبه خوب می فهمم . . . . L7 = a square; a dull person. . . . . یه آدمه کسل آوره و بی ارزش و چرت و بی ارزش . . . . That guy is an L7 . . . . یارو یه آدمه درب و داغون و چرت بود . . . . Landowner = a corpse; a deadperson . . . . . جسد .آدمه مرده . . . . My uncle is now a landowner, he croaked at the age of 56 . . . . عموم الان دیگه فوت کرده و در سن 56 فوت کرد . . . . Laugh at the carpet = to vomit; to vomit on a carpet. . . . روی فرش بالا آوردن (مریضی-مستی...) . . . . Lazybones = a lazy person . . . . . آدمه تنبل و کم پرور و خونه نشین و... . . . I’m a lazybones, I can’t work a lot. . . . من تنبلم.نمی تونم زیاد کار کنم . . . . Lettuce = money . . . . پول اسکناس سبز . . . . Put your lettuce on the table; then we’ll talk. . . . پولو بزار رو میز.بعد با هم حرف می زنیم . . . . Like a million =very good orwell. . . . احساس شاد و پر از انرژی . . . . Today, I feel like a million . . . . . امروز احساس بسیار توپی دارم . . . . Lights out = bedtime. . . . . زمانه خواب.خاموشی. . . . It’s lights out, Good night . . . . وقته خوابه. شب خوش . . . . Like crazy and like mad = furiously; Very much, fast, many, or actively. . . . دیوانه وار.با غصبانیت و خشم و انرژی مضاعف . . . . They’re buying tickets like crazy. . . . مثل دیونه ها دارن بلیط می خرن . . . . Like stink = rapidly. . . . با سرعت.شتابان . . . . The guy was driving like stink . . . . یارو داشت بسرعت رانندگی می کرد . . . . Lone wolf = a man who stays to himself. . . . آدم مجرد که تنها و مجردی زندگی میکنه . . . . The lone wolf was looking for a new place. . . . یارو مجرده داشت دنباله یه جای دیگه واسه زنگی مجردیش می گشت . . . . Mack daddy = a man who is popular with the ladies . . . . مردی که مورد علاقه و تمجید و تعیید خانماست . . . . Faramarz is a real Mack daddy. . . . فرامرز یه مرد محبوبه خانماست . . . . Mag = magazine. مجله . . . . I gotta stop and get a computer mag. . . . باید وایستم و یه مجله کامپیوتر بگیرم . . . . ??I’ve seen your face in the mags, haven’t I . . . . چهرتو تو مجله پجله دیدما.اینطور نیست؟ . . . . Magpie =a person who chatters; a person who annoys others by chattering. . . . یه آدم وراج که با حرف زدن زیاد و حرفای چرت و بی مغر اعصاب ملت
نمایش ادامه محتوای این آکهی