فـروش واجـاره تلویزیون های غول پیـکرشهـریLED
شـرکت رسـانه مدرن شهـر . . واردکننده و مجـری فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشـی در سـراسـر کشـور . . فـروش و اجـاره تلویزیون های غول پیـکر شهـری و نمایشگرهای فول وارداتی . . فـروش و اجـاره تلویزیون های شهری مخصوص سالن های کنفرانس ، غرفه های نمایشگاهی ، ساختمانهای تجاری و اداری ، مراسم های مذهبی ، جشنها و اعیادرسمی . . فـروش و اجـاره تلویزیون های شهری مخصوص مسـابقات بزرگ ورزشـی و تبلیغات دور زمین های ورزشی . . نصب تلویزیون شهری سه وجهی آویزان از سقف ویژه سالن های ورزشی و نمایشگاهها جهت جلوگیری از نقاط کور تماشاگران . . نصب تلویزیون شهری پلیس راه کشور . . تلویزیون های شهری ، ویژه برنامه های صدا و سیما . . تلویزیون شهری های منحنی و دوار . . ال ای دی . . تلویزیون شهری دات پیچ 5 میلیمتر روزدید و داخل سالن ، تلویزیون شهری دات پیچ 5 میلیمتر روزدید و داخل سالن ، تلویزیون شهری دات پیچ 7.62میلیمتر داخل سالن ، کرایه تلویزیون شهری با نازلترین قیمت ، تابلوهای تبلیغاتی ، نصب تلویزیون شهری ، بیلبورد ، استراکچر و سازه ، دات پیچ های مختلف ، کامپوزیت . . . . . . . . اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس تلویزیون های شهـری و ویدئو وال . . video wall . . 09125101545- . . . . www.jCityTV.com . . . . پخـش زنـده برنامـه ، مراسـم های ملـی ، مذهبـی ، همایـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـی منـاسب جهـت تمـامی فضـاها افتتاحیـه ها ، همایشـها ، سالـن های کنفـرانس ، پارکهـا ، استخـرها ، مسـابقات بزرگ ورزشـی ،جشنهـا و اعیـاد رسمـی و ملـی کشـور ، داخـل غرفـه ها در نمایشـگاههای بین المللی کشـور ، مرکـز همایشهـای صـدا و سیمـا ، اتاق های بازرگـانی ، لابـی هتـل ها ، میادیـن اصلـی شهـر ، سـردرب فروشـگاهها ، اطـراف و دور زمینهـای ورزشـی ، اسکـوربرد تمـام رنگـی ورزشـی و اجـرا بر بـام و پیشـانی مجتمـع ها و ساختمـان های تجـاری و اداری . . . . . . ویژگی ها و مزایا : . . سهـولت در اجـرا در کلیـه شرایـط آب و هوایـی و مقـاوم در برابر تابـش مستقیـم نـور خورشیـد و محیـط کامـلا مرطـوب و هـوای بارانـی به ویـژه جنـوب و شمـال کشـور . . قابلیـت پخـش سـاعت ، متـن و فیلـم مراسـم های ملـی و مذهبـی روزهـا و سالهـای آینـده . . با توجـه به دارا بـودن نـرم افـزار تحـت وینـدوز و سازگـار با کلیـه نـرم افـزارهای وینـدوز جهـت پخـش تقویـم ، اذان ، دمـا ، اوقـات شرعـی و مناسبتهـا به صـورت اتوماتیـک و دستـی . . video wall . . قابلیـت سـاخت تیـزر تبلیغـاتی با فیلـم و تصاویـر و افزودن افکـت روی آن ها . . قابلیـت پشتیبـانی و پخـش کلیـه فایلهـای تصویـری ، صوتـی ، تیـزر ، فیلـم ، عکـس ، پخـش زنـده مستقیـم تلویزیونی و کلیـه فایلهـای متنـی و تصویـری . . تنظیـم اتوماتیـک روشنـایی تصویـر ( برایتنـس ) متنـاسب با نـور محل هنـگام روز و شـب جهـت صـرفه جویـی در مصـرف انـرژی و کاهـش هزینـه بـرق مصـرفی . . درج سریـع و آسـان زیرنویـس و بـالا نویـس و همچنیـن تقسیـم صفحـه برای پخـش فیلـم وعکـس و قابلیـت سـاخت تیـزر با تصـاویر و فیلـم های موجـود با نـرم افـزاراختصـاصی نمایشـگر . . با بیـش از صـدها افکـت نمایشـی به همـراه پخش آنـلاین صـدا و تصـویر به صـورت همـزمان . . قابلیـت اتصـال به شبـکه های سـراسـری جهـت پخـش تصـاویر ماهـوارهای و ملـی سـازمان صـدا و سیمـا . . قابلیـت کنتـرل از راه دور از طریـق اینتـرنت ، بی سیـم ( وایـرلس ) انتقـال تصـویر ( دیتـا ) و ... و دوربیـن های مداربستـه . . همـراه با گـارانتی و بهتـرین کیفیـت رنـگ و بالاتـرین پـردازش تصـوی . . بیشتـرین تعـداد رنـگ و فنـاوری موجـود . . فـروش وارائـه خدمـات از اجـرای فنـداسیون و سـازه تا پایان کـار و راه انـدازی تلویزیون . . 09125101545 . .
تهران
09125101545
وارد کننده و مجری تخصصی فروش و اجاره تلویزیون های شهری در تهران و سراسر کشور
www.jCityTV.com

تلویزیون های شهری مخصوص مسـابقات بزرگ ورزشـی


یت . . . . . . . . اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس تلویزیون های شهـری و ویدئو وال   . . video wall . . 09125101545- . . . . www.jCityTV.com . . . . پخـش زنـده برنامـه ، مراسـ...

فـروش واجـاره تلویزیون های غول پیـکرشهـریLED


یت . . . . . . . . اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس تلویزیون های شهـری و ویدئو وال   . . video wall . . 09125101545- . . . . www.jCityTV.com . . . . پخـش زنـده برنامـه ، مراسـ...

مرکـز فـروش نمـایشگرهای فـول وارداتـیLED


، کامپوزیت . . . . اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس تلویزیون های شهـری و ویدئو وال   . . video wall . . 09125101545- . . . . www.jCityTV.com . . . . . . تعدادی از پروژه ه...

تلویزیون های شهری مخصوص جشنهـا و اعیـادرسمـی


یت . . . . . . . . اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس تلویزیون های شهـری و ویدئو وال   . . video wall . . 09125101545- . . . . www.jCityTV.com . . . . پخـش زنـده برنامـه ، مراسـ...

تلویزیون شهری مخصوص ساختمـان های تجـاری و اداری


یت . . . . . . . . اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس تلویزیون های شهـری و ویدئو وال   . . video wall . . 09125101545 . . . . www.jCityTV.com . . . . پخـش زنـده برنامـه ، مراسـ...

فروش و اجاره اسـکوربردهای تمـام رنـگی ورزشی


ی دی شهری LED . . . . اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس تلویزیون های شهـری و ویدئو وال   ; . . video wall ; . 09125101545 ; . . www.jCityTV.com ; . . پخـش زنـده برنامـه ;مراسـم های مل...

نصب تلویزیون شهری سه وجهی آویزان از سقف


کامپوزیت . . . . . . اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس تلویزیون های شهـری و ویدئو وال   . . video wall . . 09125101545- . . . . www.jCityTV.com . . . . . . . . تعدادی از پ...

تلویزیون های شهری ویژه برنامه های صدا و سیما


. . . . . . . . . اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس تلویزیون های شهـری و ویدئو وال   . . video wall . . 09125101545- . . . . www.jCityTV.com . . . . . . پخـش زنـده برنامـه ،...

پخش کلیپ و تیزر در سالنها غرفه های نمایشگاهی


تلویزیون شهری ، بیلبورد ، استراکچر و سازه ، دات پیچ های مختلف ، کامپوزیت . . . . . . ویدئو وال   غرفه های نمایشگاهی . . ویدئو وال در نمایشگاه های بین المللی ساختمان و صنعت و ... . ال ای دی شهری ...

تلویزیون های شهری اجاره ای


زشـی در سـراسـر کشـور ; . اطلاعـات تخصصـی فنـی و تکمیلـی به همـراه فیـلم و عکـس تلویزیون های شهـری و ویدئو وال   ; . پخـش زنـده برنامـه ;مراسـم های ملـی ;مذهبـی ;همایـش ها و مسـابقات بزرگ ورزشـی منـاسب جهـت تمـام...

فروش مونیتور صنعتی پاناسونیک


دها شامل مونیتور صنعتی پاناسونیک، مونیتور صنعتی ال جی، مونیتور صنعتی سامسونگ، مونیتور صنعتی فیلیپس و ویدئو وال   های شارپ و وستل می باشد. . برای آگاهی از قیمت مونیتورهای صنعتی پاناسونیک با 73027 تماس بگیرید. . ...

صندلی آمفی تاتر همایش سینما


ردازی عمومی و اختصاصی . *مشاوره و طراحی پرده های افتتاحیه و اختتامیه سالن ها . *مشاوره طراحی و اجرای ویدئو وال   و تلویزیون های شهری . *تجهیزات دانشگاهی و کمک آموزشی از قبیل ویدئو پرژکتور و ... 02634648342...

ویدئو وال سیستم نمایش یکپارچه VIDEO WALL


فروش کنترلر های ویدئو وال   VIDEO WALL . شرکت الکترو تصویر افزار پویش ارائه دهنده ویدئو وال های واقعا Full HD با یونیت های قابل...

نمایشگر صنعتی ویدئو وال 46 و 55 اینچ Cinemassive


نمایشگر صنعتی ویدئو وال   46 و 55 اینچ Cinemassive . شرکت الکتروتصویرافزارپویش ارائه دهنده نمایشگرهای فول اچ دی صنعتی سیستم ...

ویدئو وال 64 خروجی video wall با ورودی های متفاوت


 ویدئو وال  64 خروجی video wall با ورودی های متفاوت و نامحدود از لحاظ کیفیت و نوع کابل . فروش کنترلر ویدئو وال 6...

ویدئو وال 9 خروجی حرفه ای video wall


فروش کنترلر ویدئو وال   1به9 video wall . فروش کنترلر ویدئو وال 1به9 video wall . تبدیل تصویر به 9 تصویر یکپارچه با کیفیت ف...

ویدئو وال 16 خروجی صنعتی


ا کیفیت فول اچ دی با ورودی و خروجی های نا محدود . واردات تمامی برند های اروپایی و امریکایی سیستم های ویدئو وال  . . فروش کنترلر های ویدئو وال های صنعتی VIDEO WALL . کنترلرهای: . 1 به 4 . 1به 9 . 1به12 . 1به16 . ...

ویدئو وال 4 خروجی video wall


فروش کنترلر ویدئو وال   4خروجی video wall . فروش کنترلر ویدئو وال 4خروجی video wall . کنترلر 4 خروجی ویدئو وال Video wall ب...

ویدئو وال Video Wall چیست ؟


 ویدئو وال   ( Video Wall ) چیست ؟ . سیستم ویدئو وال یکسیستم نمایش یکپارچه با ابعاد وسیع و با قابلیت دریافت تعدا...

ویدئووال VIDEO WALL


سیستم نمایشی ویدئو وال   Video Wall یا سیستم نمایشی فوق عریضی است که به چیدمان نمایشگرهای یکسان ویا متنوع در کنار بهم بدست م...

ویدئووال VIDO WALL


سیستم نمایشی ویدئو وال   Video Wall یا سیستم نمایشی فوق عریضی است که به چیدمان نمایشگرهای یکسان ویا متنوع در کنار بهم بدست م...

ویدئووال VIDO WALL سيستم هاي نمايشي فوق عریض صنعتی


O WALL سيستم هاي نمايشي فوق عریض صنعتی به صورت یکپارچه . . . . وارد كننده انواع كنترلر هاي سيستم ویدئو وال   Video Wall یا سیستم نمایشی فوق عریض از كمپاني هاي امريكايي ، اروپايي ، تايواني با گارانتي و خدمات پ...

ویدئو وال 1به 9 فروش کنترلر video wall


فروش کنترلر ویدئو وال   1به9 video wall . . . . تبدیل تصویر به 9 تصویر یکپارچه با کیفیت فول اچ دی . . کنترلر 9 خروجی وی...

ویدئو وال 4خروجی فروش کنترلر video wall


فروش کنترلر ویدئو وال   4خروجی video wall . . . . کنترلر 4 خروجی ویدئو وال Video wall با کیفیت فول اچ دی در هر تصویر . ...

ویدئووال 1به 16 تحت سیستم عامل فروش کنترلر


یفیت فول اچ دی با ورودی و خروجی های نا محدود . . واردات تمامی برند های اروپایی و امریکایی سیستم های ویدئو وال  . . لطفا جهت ارائه مشاوره با ما تماس بگیرید . . . . تحویل در کمترین زمان و بهترین قیمت . . آخ...

ویدئو وال


 ویدئو وال   . . فروش ویژه کنترلر های ویدئو وال VIDEO WALL به سازمان ها و ارگان ها با شرایط ویژه . . انواع کن...

فروش نمایشگر 92 اینچ 4K الکتروتصویرافزارپویش


4K قابلیت پخش تمام فرمت های صوتی و تصویری با با امکانات نصب ویندوز بر روی کنترلر و پردازشگر تصویر . ویدئو وال   (نمایشگرهای تصویری دیواری) قابلیت چیدمان منظم ماتریسی و یا غیر منظم نمایشگر ها و توانایی چیدمان نما...

فروش نمایشگر 110 اینچ


4K قابلیت پخش تمام فرمت های صوتی و تصویری با با امکانات نصب ویندوز بر روی کنترلر و پردازشگر تصویر . ویدئو وال   (نمایشگرهای تصویری دیواری) قابلیت چیدمان منظم ماتریسی و یا غیر منظم نمایشگر ها و توانایی چیدمان نما...

نمایشگر ویدئووال پاناسونیک TH49LFV8


نمایشگر ویدئووال پاناسونیک TH-49LFV8 . فروش تخصصی نمایشگرهای ویدئو وال   پاناسونیک مدل های در ابعاد 49 اینچ با شدت روشنایی 450 با گارانتی اصلی و خدمات پس از فروش در ایران ...

نمایشگر ویدئووال پاناسونیک TH55LFV8


نمایشگر ویدئووال پاناسونیک TH-55LFV8 . فروش تخصصی نمایشگرهای ویدئو وال   پاناسونیک مدل های در ابعاد 49 و 55 اینچ با شدت روشنایی 500 یا 450 با گارانتی اصلی و خدمات پس از فرو...
30


#تلویزیون غول#واجـاره تلویزیون#فـروش واجـاره تلویزیون#تلویزیون شهری#تابلوهای تبلیغاتی#ساخت تیزر#تیزر تبلیغاتی#ویدئو وال