۴ تصویر
اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ و ﻫﯿﺘﺮ EX ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ و از ﺷﺮﮐﺖ (electricfor)اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻔﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ -1اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺳﯿﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن -2اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص دﯾﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر 75 در ﺗﻮان ﻫﺎی 6 اﻟﯽ ﮐﯿﻠﻮوات -3اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮ و اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻓﻠﻨﺞ دار ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ -4، اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮ و اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ آﺑﮑﺎرى ، ورق ﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ، روی ﮐﺎدﻣﯿﻮم ، ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﮓ -5اﻧﻮاع ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺸﮑﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺨﺎزن ، ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪﻫﺎ ، روﻏﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ -6، اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎى ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻮای داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ...ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق وﻏﯿﺮﻩ -7اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ، ﻫﯿﺘﺮ و ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎدﻩ در (explosion proof)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮ و دارای ﮔﺎزﻫﺎ و ﻏﺒﺎرات ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر -8اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎى ﻓﺸﻨﮕﯽ در ﻗﻄﺮﻫﺎ و ﻃﻮل ﻫﺎ و ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 9 اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص اﺟﺎق ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ از-450 اﻟﯽ 2000 وات -10ﻣﮕﻨﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ (magnetic-anti calcium) 11(اﻧﻮاع ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ دوﭘﻞ و ﺗﮏ ﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﻰ-15 وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮ( از ﻧﻮع (flexible heating elements) ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف . . . . از 110 وات (heating hoses -12( اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ى و ﯾﺎ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻰ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ اﻟﯽ 160 وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮ در self regulating cable-13 اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻰ ﻓﻠﮑﺴﯿﺒﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ وات ﻫﺎ و وﻟﺘﺎژ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﺘﻌﺘﻰ دراﺷﮑﺎل (infrared radiation) 14اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و وﻟﺘﺎژ ﻫﺎ و ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ ﻓﺎز در ﺗﻮان ﻫﺎى (industrial heating units-15(اﻧﻮاع ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺪل ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر.کلیه محصولات دارای گارانتی می باشد.
تهران
02133935563
تهران لاله زار جنوبي _کارگاه شهرک صنعتی گلگون
parselement.mihanblog.com/

فروش داکت نمره2 سوپیتا


 تابلو برق  رسمی فروش داکت سوپیتا با بیش از 10سال سابقه تولید . بزرگترین مرکز پخش داکت در ایران . داکت ساده: ک...

کیت تست ولت و ترمومتر لیزری مدل Fluke


یت تست ولت و مولتی متر و همچنین دماسنج لیزری می باشد،کاربرد T5-600/62MAX+/1AC Kit در صنعت،کارخانجات تابلو برق   و… میباشد. کیت تست ولت و ترمومتر لیزری ساخت کمپانی فلوک امریکا بوده که شرکت فنی ومهندسی سیانکو این ...

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب هتل پاک زیست فرآیند


 تابلو برق  یه فاضلاب بهداشتی(فاضلاب خانگی) به روش لجن فعال . . پکیج‌های تصفیه فاضلاب، واحدهای پیش ساخته‌ای بصو...

تعمیرات پرسهای هیدرولیک وضربه ای


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

خدمات فنی مهندسی


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

گروه فنی مهندسی ایا


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

گروه فنی مهندسی اریا


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

فروش انواع سیم مفتولی


 تابلو برق  م مفتولی یا سیم تک رشته برای استفاده در مکان های مختلف در راجین کابل پارسیان تولید می شوند. به سیم م...

سازنده فیدر در انواع مختلف شاتونی و گریزلی و ساده


 تابلو برق  معنی تغذیه کننده می‌باشد . از این دستگاه جهت بار دهی یا تغذیه دستگاه‌هایی همچون سنگ شکن فکی، سنگ شکن...

تولید کننده انواع فیدر


 تابلو برق  معنی تغذیه کننده می‌باشد . از این دستگاه جهت بار دهی یا تغذیه دستگاه‌هایی همچون سنگ شکن فکی، سنگ شکن...

آمپرمتر


الکترو گستر تهران نماینده انحصاری والنسیا Valencia اسپانیا در زمینه انواع لوازم اندازه گیری تابلو برق   AC . از قبیل : آمپر متر ، ولت متر ، کسینوس متر و فرکانس متر . همراه با کادری مجرب و فعال آماده همکا...

فن EBM POPSET


ن هاي EBM Papst آلمان ، AKSA ترکيه ، LN ديزاين ايتاليا ) . . - وارد کننده انواع فن هاي کامپيوتري ، تابلو برق   و انواع بلوئرهاي صنعتي ، مرغداري و انواع هواکش هاي صنعتي و خانگي ايراني و خارجي . . - نمايندگي فن ...

فروش و تعمیر انواع الکترو پمپ های شناور


ت مشتری با توجه به میزان برق و دبی مورد نیاز اب . . . 3-ساخت الکتروپمپ های استیل و برنزی . . . 4 تابلو برق   الکتروپمپ های شناور . . . 5-کاهش 30-25 درصدی مصرف برق بدون کاهش میزان دبی خروجی پمپ . . . . شم...

دستگاه بسته بندی تک قطعه ای پیلوپک PLC


ستفاده قرار می گیرد. . . . مشخصات دستگاه: . . - قابلیت نصب تاریخزن به صورت اتوماتیک . . - دارای تابلو برق   PLC و صفحه نمایشگر 7Inch . . - کنترل و تنظیمات دستگاه توسط صفحه لمسی . . - دارای 6حافظه برای ذخی...

خشک کن میوه و سبزی مدل AL13000 –E20 فروشگاه شا


تعداد سینی 20 عدد . • برق مصرفی 220 ولت 4 کیلو وات ساعت . • ظرفیت: تا 60 کیلو گرم در روز . • دارای تابلو برق   و کنترل دما و رطوبت . • گارانتی دستگاه 18 ماه . • مجهز به سیستم گردش هوا . • . ارسال دستگاه در اسر...

خشک کن میوه و سبزی مدل AL13000 –E20 فروشگاه شا


تعداد سینی 20 عدد . • برق مصرفی 220 ولت 4 کیلو وات ساعت . • ظرفیت: تا 60 کیلو گرم در روز . • دارای تابلو برق   و کنترل دما و رطوبت . • گارانتی دستگاه 18 ماه . • مجهز به سیستم گردش هوا . •ارسال دستگاه در اسرع وق...

خشک کن میوه و سبزی مدل E20 فروشگاه شایان کالا


تعداد سینی 20 عدد . • برق مصرفی 220 ولت 4 کیلو وات ساعت . • ظرفیت: تا 60 کیلو گرم در روز . • دارای تابلو برق   و کنترل دما و رطوبت . • گارانتی دستگاه 18 ماه . • مجهز به سیستم گردش هوا . • ارسال دستگاه در اسرع و...

یراق تابلو برق،پانل های صنعتی،هواساز و پروفیل


کننده یراق آلات و پروفیل آلومینیومی پانل های صنعتی . . 1-یراق آلات: . . . . مورد استفاده در صنعت تابلو برق  ،رک،نت رک،رک مخابراتی،هواساز و .... شامل: . . . . _قفل و لولا . . _ قفل تابلو برق . . _لولای تا...

فروش تابلوبرق اضطراری


فیت و اصلی در ساخت تابلو کنترل اتوماتیک تفاوت بسیاری در کیفیت و قیمت دیزل ژنراتور ایفا مینماید. . . تابلو برق   A.T.S بصورت ایستاده با درب از جلو ورودی کابل از قسمت پایین یا مطابق سفارش مشتری و از ورق آهنی به ضخ...

انواع تابلوبرق صنعتی


سیستم برق خاصی مانند موتور خانه- روشنایی و غیره به کار می رود و از تابلوی اصلی تغذیه می شود. . انواع تابلو برق   از لحاظ ساختار : . تابلو برق های Metal Enclosed : تابلو برق هایی به شکل محفظه تمام بسته فلزی هستند...

تابلوبرق سنگ بری


 تابلو برق   دستگاه سنگبری جهت روشن وخاموش کردن دینام دیسک برش وپمپ آب مورد استفاده قرار می گیرد. . این تابلو بر...

تابلو برق دستگاه های شن و ماسهسنگ شکن


ساخت تابلو برق   کنترل و قدرت دستگاه های معدن شن و ماسه(سنگ شکن) . ساخت تابلو برق کنترل دستگاه های شن و ماسه PLCونما...

تابلوبرق معدن


لكتريكي و محاسبات وايرينگ بوسيله نرم . Autucad بر مبناي استانداردهاي تعريف شده در صنعت برق.افزار . تابلو برق   ها از نظر ساختار به صورت یک محفظه یا باکس فلزی ساخته میشود و تمام تجهیزات و ادوات الکتریکی در داخل ...

فروش تابلوبرق آسانسور


تفاده می شود به نام تابلو سه فاز . . تابلو قدرت سه فاز آسانسور . . ابعاد:طول*عرض*ارتفاع:۳۰*۱۵*۴۰ . تابلو برق   قدرت آسانسور . جهت تغذیه بخش قدرت آسانسور از این تابلوها استفاده میشود. که با توجه به قدرت آسانسور...

فروش تابلوبرق دیواری


 تابلو برق   ها که به عنوان یک جز اصلی در تمام پروژه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد انواع مختلفی دارد که از...

تابلوبرق کنتوری


 تابلو برق   های کنتوری . درمورد متقاضیان غیر دیماندی (متقاضیانی که مصرف آنها کمتر از 30 کیلووات باشد)، تشخیص م...

سارآفرين توليد کننده چيلر و برج خنک کننده صنعتی


ستوني - Scroll - Screw اواپراتورهاي Shell & Tube چند مداره کندانسورهاي آبي کندانسورهاي هوايي تابلو برق   و ادوات کنترل تماما اروپايي سارآفرين توليد کننده انواع لوازم تهويه مطبوع سرمايشی و گرمايشی،برج خنک ...

ارائه خدمات ایمنی بهداشت و محیط زیست HSE


 تابلو برق  ات مهندسی ایمن سلامت زیست آزما (شیاکو) . . . . 09124301481 . . 09382301481 . . 09199391608 ...

ایمن سلامت زیست آزما


 تابلو برق   و فــروش انــواع تجهیـزات ایمنـی ، علائــم و تابلـوهای هشدار دهنـده (علائم ترافیکی ، خطرات دستگاهها...

تست و نصب چاه ارت و صدور گواهینامه اداره کار


ل و موازی چاه ارت ، توسط دستگاه ارت تستر میگر ، نشت یابی سیستم ارت ، تامین تجهیزات و اجرای سیستم ارت تابلو برق   ها ، اجرای سیستم صاعقه گیر ، صاعقه گیر و بررسی ایمنی برق کارخانجات و صدور گواهینامه یک ساله رسمی مو...
30


#همراه ضمانت نامه کتبی#همراه ضمانت نامه#ضمانت نامه کتبی