۴ تصویر
اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ و ﻫﯿﺘﺮ EX ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ و از ﺷﺮﮐﺖ (electricfor)اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻔﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ -1اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺳﯿﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن -2اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص دﯾﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر 75 در ﺗﻮان ﻫﺎی 6 اﻟﯽ ﮐﯿﻠﻮوات -3اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮ و اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻓﻠﻨﺞ دار ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ -4، اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮ و اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ آﺑﮑﺎرى ، ورق ﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ، روی ﮐﺎدﻣﯿﻮم ، ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﮓ -5اﻧﻮاع ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺸﮑﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺨﺎزن ، ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪﻫﺎ ، روﻏﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ -6، اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎى ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻮای داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ...ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق وﻏﯿﺮﻩ -7اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ، ﻫﯿﺘﺮ و ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎدﻩ در (explosion proof)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮ و دارای ﮔﺎزﻫﺎ و ﻏﺒﺎرات ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر -8اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎى ﻓﺸﻨﮕﯽ در ﻗﻄﺮﻫﺎ و ﻃﻮل ﻫﺎ و ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 9 اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص اﺟﺎق ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ از-450 اﻟﯽ 2000 وات -10ﻣﮕﻨﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ (magnetic-anti calcium) 11(اﻧﻮاع ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ دوﭘﻞ و ﺗﮏ ﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﻰ-15 وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮ( از ﻧﻮع (flexible heating elements) ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف . . . . از 110 وات (heating hoses -12( اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ى و ﯾﺎ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻰ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ اﻟﯽ 160 وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮ در self regulating cable-13 اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻰ ﻓﻠﮑﺴﯿﺒﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ وات ﻫﺎ و وﻟﺘﺎژ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﺘﻌﺘﻰ دراﺷﮑﺎل (infrared radiation) 14اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و وﻟﺘﺎژ ﻫﺎ و ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ ﻓﺎز در ﺗﻮان ﻫﺎى (industrial heating units-15(اﻧﻮاع ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺪل ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر.کلیه محصولات دارای گارانتی می باشد.
تهران
02133935563
تهران لاله زار جنوبي _کارگاه شهرک صنعتی گلگون
parselement.mihanblog.com/

فروش تجهیزات، انجام پروژه های صنعتی


ل هوشمند ساختمان BMS در تمام نقاط کشور . فروش تجهیزات اتوماسیون صنعتی و خانگی . طراحی و مونتاژ انواع تابلو برق   . طراحی ، مشاوره و اجرای انواع سیستم های اتوماسیون و مانیتورینگ خطوط تولید . طراحی و اجرای تابلوهای...

تکنسین برق آماده بکار


دازی انواع اینورتر،سرو موتور و درایور در برندهای مختلف دلتا ،ال اس و... . طراحی،ساخت و تعمیر هرگونه تابلو برق   . . نصب و راه اندازی وتعمیر انواع ماشین آلات تولید و بسته بندی داخلی و وارداتی در صنفهای مختلف . ...

سازنده تابلو برق


دازی انواع اینورتر،سرو موتور و درایور در برندهای مختلف دلتا ،ال اس و... . طراحی،ساخت و تعمیر هرگونه تابلو برق   . . نصب و راه اندازی وتعمیر انواع ماشین آلات تولید و بسته بندی داخلی و وارداتی در صنفهای مختلف . ...

توزین آسفالت ، اتوماسیون آسفالت


بروزترین سیستم اتوماسیون و تابلو برق   کارخانه آسفالت با بیش از 400 نصب آسفالت پلیمری ، بازیافت، امولاسیون، پنج بین و چهار بین و .... با ق...

خشک کن میوه و سبزی مدل E20 فروشگاه شایان کالا


تعداد سینی 20 عدد . • برق مصرفی 220 ولت 4 کیلو وات ساعت . • ظرفیت: تا 60 کیلو گرم در روز . • دارای تابلو برق   و کنترل دما و رطوبت . • گارانتی دستگاه 18 ماه . • مجهز به سیستم گردش هوا . • ارسال دستگاه در اسرع و...

خشک کن میوه و سبزی مدل AL13000 –E20 فروشگاه شا


تعداد سینی 20 عدد . • برق مصرفی 220 ولت 4 کیلو وات ساعت . • ظرفیت: تا 60 کیلو گرم در روز . • دارای تابلو برق   و کنترل دما و رطوبت . • گارانتی دستگاه 18 ماه . • مجهز به سیستم گردش هوا . • . ارسال دستگاه در اسر...

خشک کن میوه و سبزی مدل AL13000 –E20 فروشگاه شا


تعداد سینی 20 عدد . • برق مصرفی 220 ولت 4 کیلو وات ساعت . • ظرفیت: تا 60 کیلو گرم در روز . • دارای تابلو برق   و کنترل دما و رطوبت . • گارانتی دستگاه 18 ماه . • مجهز به سیستم گردش هوا . •ارسال دستگاه در اسرع وق...

دستگاه بسته بندی نان باگت


ز . . بهینه شده جهت مصرف برق . . نیروی محرکه : 3عدد الکترو موتور و 3عدد گیربکس اروپایی . . دارای تابلو برق   PLC قدرتمند . . سرعت دستگاه 60- 20بسته در دقیقه تعداد فک 2عدد . . تغییرسرعت برحسب تعداد در دقیقه ...

تعمیرات پرسهای هیدرولیک وضربه ای


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

خدمات فنی مهندسی


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

گروه فنی مهندسی ایا


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

گروه فنی مهندسی اریا


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

پایگاه اطلاع رسانی مناقصات مناقصات تابلو برق


. پایگاه اطلاع رسانی مناقصات . توزیع کردستان . مناقصات تابلو برق   . توزیع برق استان اصفهان . شبکه خبری آب . توزیع برق ایلام . برق منطقه ای یزد . توزیع برق سیستان و ب...

مناقصات توزیع برق استان ایلام


طلاع رسانی جامع و تخصصی و تفکیک شده . سایت مناقصات وزارت نیرو . پایگاه اطلاع رسانی مناقصات . مناقصات تابلو برق   . مناقصات شرکت توزیع برق تهران بزرگ . توزیع برق استان اصفهان . توزیع برق کردستان . توزیع برق ایلام ...

مناقصات توزیع برق استان یزد


ه . . سایت مناقصات وزارت نیرو . . پایگاه اطلاع رسانی مناقصات . . توزیع برق استان یزد . . مناقصات تابلو برق   . . مناقصات شرکت توزیع برق تهران بزرگ . . توزیع برق استان اصفهان . . توزیع برق کردستان . . توزی...

مناقصات توزیع برق استان مرکزی


طلاع رسانی جامع و تخصصی و تفکیک شده . سایت مناقصات وزارت نیرو . پایگاه اطلاع رسانی مناقصات . مناقصات تابلو برق   . مناقصات شرکت توزیع برق تهران بزرگ . توزیع برق استان اصفهان . توزیع برق کردستان . توزیع برق مرکزی ...

سازنده فیدر در انواع مختلف شاتونی و گریزلی و ساده


 تابلو برق  معنی تغذیه کننده می‌باشد . از این دستگاه جهت بار دهی یا تغذیه دستگاه‌هایی همچون سنگ شکن فکی، سنگ شکن...

تولید کننده انواع فیدر


 تابلو برق  معنی تغذیه کننده می‌باشد . از این دستگاه جهت بار دهی یا تغذیه دستگاه‌هایی همچون سنگ شکن فکی، سنگ شکن...

یراق الات تابلو برق


یراق الات تابلو برق   . . ملزمات تابلو برق قفل لولا بایگانی ریتال ایرانی خارجی قفل زیمنسی قفل میتو لولا اشپیل. ( یراق...

واریابلقیمت واریابلواریابل چیست واریاک گلدستار


 تابلو برق  عت بین الملل وارد کننده و پخش کننده انواع اتو ترانس در سراسر ایران می باشد. . در این قسمت قصد داریم ...

یراق تابلو برق،پانل های صنعتی،هواساز و پروفیل


کننده یراق آلات و پروفیل آلومینیومی پانل های صنعتی . . 1-یراق آلات: . . . . مورد استفاده در صنعت تابلو برق  ،رک،نت رک،رک مخابراتی،هواساز و .... شامل: . . . . _قفل و لولا . . _ قفل تابلو برق . . _لولای تا...

تزریق پلاستیک 100 گرم کوازی آلمان


تزریق پلاستیک 100 گرم . . ساخت: کوازی آلمان (با تابلو برق   ایرانی) . قالبگیر: 28cm . ...

تزريق پلاستيك بادی 10 ليتری


د: 100 ضرب در ساعت (300 عدد دبه ماست 2/100 گرمي) . سيستم كنترل: PLC كارخانه . سال ساخت: 1389 . داراي تابلو برق   . داراي: . (قالب 4 كويته درب دبه ماست . قالب 8 كويته دسته دبه ماست . قالب 3 كويته دبه خمره اي ماست ...

هیتر گلخانه


ور .  فن اکسیال 70 سانت با موتور 1.5 اسب 900 دور موتوژن با پرتاب مستقیم حرارت بطول 8 متر .  دارای تابلو برق   فلزی با سیستم کنترل اتوماتیک جداگانه فن و مشعل و ترموستات محیطی داخل سالن با لوارم مصرفی هیوندای ...

کیت تست ولت و ترمومتر لیزری مدل Fluke


یت تست ولت و مولتی متر و همچنین دماسنج لیزری می باشد،کاربرد T5-600/62MAX+/1AC Kit در صنعت،کارخانجات تابلو برق   و… میباشد. کیت تست ولت و ترمومتر لیزری ساخت کمپانی فلوک امریکا بوده که شرکت فنی ومهندسی سیانکو این ...

پانچر ورق فلزی


 تابلو برق   پرتابل ساخت کمپانی Baudat آلمان می باشد به کمک این پانچرها قادر خواهید بود روی ورق های فلزی تا ضخام...

تولید و فروش کوره های صنعتی زغال و خط تولید ذغال


فروش انواع کوره های صنعتی زغال در انواع تناژها ساختاری سه جداره و دوعایق حرارتی ،دو مشعله،کف استیل تابلو برق   تمام اتوماتیک و چندین مزایای دیگر از جمله مشخصات کوره های صنعتی می باشد . همچنین تولید کننده خط تول...

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب هتل پاک زیست فرآیند


 تابلو برق  یه فاضلاب بهداشتی(فاضلاب خانگی) به روش لجن فعال . . پکیج‌های تصفیه فاضلاب، واحدهای پیش ساخته‌ای بصو...

مشاوره طراحی ساخت نصب و راه اندازی ماشین آلات


قطعات آهني با پوشش مقاوم اپوكسي مي باشد. . • كليه بلبرينگ هاي مصرفي NACHI ژاپن خواهد بود . . • فريم تابلو برق   ها ساخت تركيه و کلیه تجهیزات برقی Siemens آلمان خواهد بود . . • تجهیزات پنوماتیک دستگاه ها Festo آ...

تابلو برق دیزل ژنراتور


تامین انواع دیزل ژنراتور توان بالا . مونتاژ انواع تابلو برق   صعنتی وساختمانی . تامین تجهیزات خانه هوشمند با برندهای معتبر...
30


#نامه کتبی#همراه ضمانت نامه کتبی#همراه ضمانت نامه#ضمانت نامه کتبی