۴ تصویر
اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ و ﻫﯿﺘﺮ EX ﻫﺎى ﺻﻨﻌﺘﻰ و از ﺷﺮﮐﺖ (electricfor)اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﻔﻮر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﺷﺎﻣﻞ -1اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻣﺎﯾﻌﺎت و ﺳﯿﺎﻻت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن -2اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص دﯾﮕﻬﺎی ﺑﺨﺎر 75 در ﺗﻮان ﻫﺎی 6 اﻟﯽ ﮐﯿﻠﻮوات -3اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮ و اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻓﻠﻨﺞ دار ﺗﮏ ﻓﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ -4، اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮ و اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎدﻩ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ آﺑﮑﺎرى ، ورق ﻫﺎی ﻓﺴﻔﺎﺗﻪ ، روی ﮐﺎدﻣﯿﻮم ، ﮐﻠﻮﻧﯿﻨﮓ -5اﻧﻮاع ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺸﮑﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺨﺎزن ، ﺗﺎﻧﮑﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﯿﺪﻫﺎ ، روﻏﻦ ﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﺎﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﻰ -6، اﻧﻮاع ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎى ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺨﺼﻮص ﮔﺮم ﮐﺮدن ﻫﻮای داﺧﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی ﺑﺮق ...ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺑﺮق وﻏﯿﺮﻩ -7اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ، ﻫﯿﺘﺮ و ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺨﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎدﻩ در (explosion proof)ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﻄﺮ و دارای ﮔﺎزﻫﺎ و ﻏﺒﺎرات ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻔﺠﺎر -8اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎى ﻓﺸﻨﮕﯽ در ﻗﻄﺮﻫﺎ و ﻃﻮل ﻫﺎ و ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 9 اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎى ﻣﺨﺼﻮص اﺟﺎق ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻟﻮازم ﺧﺎﻧﮕﯽ از-450 اﻟﯽ 2000 وات -10ﻣﮕﻨﺖ ﻣﺨﺼﻮص ﺿﺪ ﮐﻠﺴﯿﻢ ﺟﻬﺖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎى آب آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ (magnetic-anti calcium) 11(اﻧﻮاع ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﯽ دوﭘﻞ و ﺗﮏ ﭘﻞ ﺳﯿﻠﯿﮑﻮﻧﻰ-15 وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮ( از ﻧﻮع (flexible heating elements) ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻌﻄﺎف . . . . از 110 وات (heating hoses -12( اﻧﻮاع ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ى و ﯾﺎ ﺷﻠﻨﮓ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻰ ﺑﺮ ﻣﺘﺮ اﻟﯽ 160 وات ﺑﺮ ﻣﺘﺮ در self regulating cable-13 اﻧﻮاع ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺣﺮارﺗﻰ ﻓﻠﮑﺴﯿﺒﻞ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ وات ﻫﺎ و وﻟﺘﺎژ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﺑﺪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺻﺘﻌﺘﻰ دراﺷﮑﺎل (infrared radiation) 14اﻧﻮاع اﻟﻤﻨﺖ ﻫﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﻣﺎدون ﻗﺮﻣﺰ و وﻟﺘﺎژ ﻫﺎ و ﺗﻮان ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ ﻓﺎز در ﺗﻮان ﻫﺎى (industrial heating units-15(اﻧﻮاع ﯾﻮﻧﯿﺖ ﻫﯿﺘﺮ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺪل ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر.کلیه محصولات دارای گارانتی می باشد.
تهران
02133935563
تهران لاله زار جنوبي _کارگاه شهرک صنعتی گلگون
parselement.mihanblog.com/

تعمیرات پرسهای هیدرولیک وضربه ای


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

خدمات فنی مهندسی


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

گروه فنی مهندسی ایا


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

گروه فنی مهندسی اریا


الات در محل نصب دستگاه . 5-تامین قطعات وپشتیبانی خدمات در سه شیفت کاری . 6-باز سازی ونوسازی وارتقائ تابلو برق   فرمان وقدرت نصب انواع plcخط کش حفاظ نوری و نصب مدار حفاظتی پرس . 7-نصب مدار هیدرولیک وارتقائ سیستم...

آمپرمتر


الکترو گستر تهران نماینده انحصاری والنسیا Valencia اسپانیا در زمینه انواع لوازم اندازه گیری تابلو برق   AC . از قبیل : آمپر متر ، ولت متر ، کسینوس متر و فرکانس متر . همراه با کادری مجرب و فعال آماده همکا...

پکیج فلزی تصفیه فاضلاب هتل پاک زیست فرآیند


 تابلو برق  یه فاضلاب بهداشتی(فاضلاب خانگی) به روش لجن فعال . . پکیج‌های تصفیه فاضلاب، واحدهای پیش ساخته‌ای بصو...

کیت تست ولت و ترمومتر لیزری مدل Fluke


یت تست ولت و مولتی متر و همچنین دماسنج لیزری می باشد،کاربرد T5-600/62MAX+/1AC Kit در صنعت،کارخانجات تابلو برق   و… میباشد. کیت تست ولت و ترمومتر لیزری ساخت کمپانی فلوک امریکا بوده که شرکت فنی ومهندسی سیانکو این ...

کمپرسور اسکرو 1200 لیتری


ارای کاور صداگیر – فن بی صدای مستقل – قطعات ایتالیا. . *مجهز به سیستم ترموستات روغن VMC ایتالیا. .  تابلو برق   : تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل شامل تایمر – بیمتال موتور – بیمتال فن – کنتاکتور – پرشر سوئیچ -...

کمپرسور اسکرو 1500 لیتری


ارای کاور صداگیر – فن بی صدای مستقل – قطعات ایتالیا. . *مجهز به سیستم ترموستات روغن VMC ایتالیا. .  تابلو برق   : تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل شامل تایمر – بیمتال موتور – بیمتال فن – کنتاکتور – پرشر سوئیچ -...

کمپرسور اسکرو 2500 لیتری


ارای کاور صداگیر – فن بی صدای مستقل – قطعات ایتالیا. . *مجهز به سیستم ترموستات روغن VMC ایتالیا. .  تابلو برق   : تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل شامل تایمر – بیمتال موتور – بیمتال فن – کنتاکتور – پرشر سوئیچ -...

کمپرسور اسکرو 3600 لیتری


ارای کاور صداگیر – فن بی صدای مستقل – قطعات ایتالیا. . *مجهز به سیستم ترموستات روغن VMC ایتالیا. .  تابلو برق   : تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل شامل تایمر – بیمتال موتور – بیمتال فن – کنتاکتور – پرشر سوئیچ -...

کمپرسور اسکرو 3600 لیتری


ارای کاور صداگیر – فن بی صدای مستقل – قطعات ایتالیا. . *مجهز به سیستم ترموستات روغن VMC ایتالیا. .  تابلو برق   : تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل شامل تایمر – بیمتال موتور – بیمتال فن – کنتاکتور – پرشر سوئیچ -...

کمپرسور اسکرو 7000 لیتری


ارای کاور صداگیر – فن بی صدای مستقل – قطعات ایتالیا. . *مجهز به سیستم ترموستات روغن VMC ایتالیا. .  تابلو برق   : تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل شامل تایمر – بیمتال موتور – بیمتال فن – کنتاکتور – پرشر سوئیچ -...

کمپرسور اسکرو 9000 لیتری


ارای کاور صداگیر – فن بی صدای مستقل – قطعات ایتالیا. . *مجهز به سیستم ترموستات روغن VMC ایتالیا. .  تابلو برق   : تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل شامل تایمر – بیمتال موتور – بیمتال فن – کنتاکتور – پرشر سوئیچ -...

کمپرسور اسکرو 7600 لیتری


ارای کاور صداگیر – فن بی صدای مستقل – قطعات ایتالیا. . *مجهز به سیستم ترموستات روغن VMC ایتالیا. .  تابلو برق   : تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل شامل تایمر – بیمتال موتور – بیمتال فن – کنتاکتور – پرشر سوئیچ -...

کمپرسور اسکرو 6400 لیتری


ارای کاور صداگیر – فن بی صدای مستقل – قطعات ایتالیا. . *مجهز به سیستم ترموستات روغن VMC ایتالیا. .  تابلو برق   : تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل شامل تایمر – بیمتال موتور – بیمتال فن – کنتاکتور – پرشر سوئیچ -...

کمپرسور اسکرو 5000 لیتر


ارای کاور صداگیر – فن بی صدای مستقل – قطعات ایتالیا. . *مجهز به سیستم ترموستات روغن VMC ایتالیا. .  تابلو برق   : تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل شامل تایمر – بیمتال موتور – بیمتال فن – کنتاکتور – پرشر سوئیچ -...

کمپرسور اسکرو 6000 لیتری


ارای کاور صداگیر – فن بی صدای مستقل – قطعات ایتالیا. . *مجهز به سیستم ترموستات روغن VMC ایتالیا. .  تابلو برق   : تابلو برق ستاره مثلث با قطعات اصل شامل تایمر – بیمتال موتور – بیمتال فن – کنتاکتور – پرشر سوئیچ -...

کمپرسور ماشین آلات بسته بندی


گارانتي تعويض هواساز به مدت يكسال . تمامي کمپرسور هاي اسکروسازان كه با برق سه فاز كار مي كنند داراي تابلو برق   هستند كه از الكتروموتور محافظت مي نمايد ( قطعات تابلو برق از برند هيوندايي كره مي باشد) . از ديگر و...

کمپرسور 250 لیتری فروش کمپرسور 250 لیتر


د اتومات ( تنظیم کننده فشار) . 4- مخزن . 5- لاستیک لرزه گیر . 6- چرخ . 7- سوپاپ . 8- شیر یکطرفه . 9- تابلو برق   برای الکتروموتور های سه فاز . . هواساز : . وظیفه هواساز در کمپرسور مکش هوای محیط و انتقال آن به دو...

مرکز فروش کمپرسور 1000 لیتری ایتالیایی شرکت ABAC


: . دارای هواساز دو سیلندر ABAC ایتالیا . الکتروموتور 10hp . مخزن افقی یا ایستاده 1000 لیتری . دارای تابلو برق   برای محافظت از الکتروموتور سه فاز در برابر نوسانات برق . . برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیری...

کمپرسور هوا 1000 لیتر فروش کمپرسور 1000 لیتری


: . دارای هواساز دو سیلندر ABAC ایتالیا . الکتروموتور 10hp . مخزن افقی یا ایستاده 1000 لیتری . دارای تابلو برق   برای محافظت از الکتروموتور سه فاز در برابر نوسانات برق . . برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیری...

مرکز فروش کمپرسور 1000 لیتری ایتالیایی شرکت ABAC


: . دارای هواساز دو سیلندر ABAC ایتالیا . الکتروموتور 10hp . مخزن افقی یا ایستاده 1000 لیتری . دارای تابلو برق   برای محافظت از الکتروموتور سه فاز در برابر نوسانات برق . . برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیری...

کمپرسور 350 لیتری فروش کمپرسور هوا 350 لیتری


ساز . بسیار کم صدا . مناسب برای کارهای صنعتی و مداوم . . استفاده از الکتروموتور های سه فاز به همراه تابلو برق   . همجنین الکتروموتور های تکفاز استفاده شده ، دارای برچسب انرژی B می باشند . . ضخامت ورق مخزن برای ...

کمپرسور 350 لیتر باد فروش کمپرسور 350 لیتر


ساز . بسیار کم صدا . مناسب برای کارهای صنعتی و مداوم . . استفاده از الکتروموتور های سه فاز به همراه تابلو برق   . همجنین الکتروموتور های تکفاز استفاده شده ، دارای برچسب انرژی B می باشند . . ضخامت ورق مخزن برای ...

فروش داکت نمره2 سوپیتا


 تابلو برق  رسمی فروش داکت سوپیتا با بیش از 10سال سابقه تولید . بزرگترین مرکز پخش داکت در ایران . داکت ساده: ک...

ساخت انواع تابلو برق


ساخت انواع تابلو برق   . . ساخت انواع تابلو برق تابلوی برق یکی از اجزای اصلی واحدهای مسکونی و صنعتی محسوب می‌شود. تابلوی ...

فروش کوره 4 تنی زغال کبابی ورق استیل


 تابلو برق  ه کسانی که با هزینه کم و سودآوری بالا و راندمان عالی قصد راه اندازی تولیدی دارند . . کوره صنعتی زغال...

بلوک زن بچینگ کارخانه آسفالت ماسه شویی


تنی – 60 تنی ) در ابعاد و اندازه های مختلف . انواع الواتور . تعمیر و بهینه کردن خط کامل پیوسینگ . تابلو برق   PLC . طراحی و ساخت انواع کارخانه آسفالت گرم در ظرفیت های مختلف از 60 تن تا 220 بتن در ساعت و بصورت...

بلوك زن كادونا


کها ایتالیایی . • اهرم پرس بلوکها . • اهرم تخلیه بلوک ها . • حرکت با الکتروموتور دارای فرمان مجهز به تابلو برق   . • امکان تولید به صورت چکشی . • امکان تولید آجرهای سیمانی . • حفاظت شده تمامی الکتروموتورها از طری...
30


#همراه ضمانت نامه کتبی#همراه ضمانت نامه#ضمانت نامه کتبی