با نرم افزار plaxis 3D TUNNEL . . . . آموزش و انجام پروژه های تونلسازی با نرم افزار PLAXIS 3D TUNNEL . .
فرزاد کاویانی
تهران
09395608213

#وانجام پروژه