راه اندازی سایت تولید و فروش ورمی کمپوست
Vermicompost و بیومس کرم Eisenia foetida . . . . کرم خاکی Eisenia foetida از گونه کرم های تجاری، شناخته شده است. این گونه به دلیل مصرف بالای مواد آلی و تولید ورمی کمپوست Vermicompost ، سرعت زیاد تکثیرو پرورش، میران بالای پروتئین موجود در جسم خود مورد توجه مراکز . . تجاری و صنعتی دنیا قرار دارد. . امروزه با اطلاعاتی که از این جانور بدست آمده است کاربردهای فراوانی در . . رشته‌های مختلف علوم (مانند کشاورزی، شیلات، دامپروری، صنعت، محیط زیست و . . انرژی) بـرای آن تعریف شده و یا به‌عبارت دیگر در بسیاری از علوم شناخته . . شده است. .به طور کلی انواع آبزیان پرورشی ، به ویژه ماهیان به 50ـ35 درصد پروتئین و 20ـ5 درصد چربی و در جیره غذایی خود نیاز دارند. این ارقام با رشد آبزی ، گونه ، رژیم غذایی و شرایط محیطی و پرورشی تغییر می کند ، به طوری که در پرروش قزل آلا از مرحله تغذیه فعال تا مولد به 52ـ45 درصد پروتئین و 15ـ9 درصد چربی در جیره نیاز می باشد . این اعداد در پرورش کپور معمولی به 42ـ36 درصد پروتئین و 18