اکتشاف منابع آب زیر زمینی

تعداد بازديد : 2708
اکتشاف منابع آب زیر زمینی در آبرفت و سازندهای سخت. -انجام عملیات تعیین بهترین محل حفر چاه آب ، تعیین میزان آبدهی و تعیین کیفیت آب ، تعیین سطح ایستابی ، تعیین حداکثر عمق حفاری و شناسایی و تفکیک سفره های آب شور از شیرین. -استفاده از عملیات ژئوفیزیکی در ساختارهای زیرزمینی مانند تونل و مترو . -پیش بینی وضعیت قسمت های حفاری نشده . -تعیین محل گذر فاضلاب یا لوله های آب ، گاز و نفت از زیر زمین. -استفاده از عملیات ژئوالکتریک در جایگاه سازه های مهم چون سدها ، نیروگاهها ، مخزن سد ، مسیر تونل ها جهت شناسایی ساختارهای مختلف مانند گسل ها ، ‌حفرات. -بررسی وضعیت آبخوانها (شناسایی عمق سنگ کف ، عمق سطح آب ...
تهران
09355650756
تهران

#آب زیر زمینی#منابع آب زیر#منابع آب زیر زمینی#اکتشاف منابع آب زیر#آب زیر#اکتشاف منابع#زیر زمینی#اکتشاف منابع آب زیر زمینی#منابع آب#اکتشاف منابع آب