تعدادی شیر صنعتی ایتالیایی . . Breda Energia Gate Valve . . با مشخصات زیر بصورت نقدی و فوری به فروش میرسد . . . . ================================= . . Class 2000 – Size 2.1/16 – Qty 60 – Price 5170$ . . ---------------------------------------- -------------------------- . . Class 3000 – Size 3.1/8 R31 – Qty 150 – Price 6270$ . . ---------------------------------------- -------------------------- . . Class 5000 – Size 2.9/16 R27 – Qty 40 – Price 5830$ . . ---------------------------------------- -------------------------- . . Class 3000 – Size 2.1/16 R24 – Qty 150 – Price 5390$ . . ---------------------------------------- -------------------------- . . Class 2000 – Size 2 H – Qty 40 – Price 5060$ . . ---------------------------------------- -------------------------- . . Class 5000 – Size 2.1/16 R24 – Qty 30 – Price 5537$ . .
تهران
09126480542

#صنعتی ایتالیایی#gate valve