۶ تصویر
 پتاس

سولفات پتاس

تعداد بازديد : 1584
سولفات پتاس . . پتاسیم : بر خلاف ازت و فسفر که بخشایی از ساختمان مولکولی بسیاری از ترکیبات آلی در گیاهان را تشکیل میدهند، پتاسیم نمی تواند وارد ترکیبات مهم تشکیل دهنده سلول مانند پروتئین ها، کلروفیل و کربوهیدراتها شود. بعبارتی پتاسیم در گیاه نقش ساختمانی ندارد وعلی رغم مشخص نشدن نقش کامل این عنصر، ریشه ها مقدار زیادی پتاسیم را به چرخه سوخت و ساز گیاه وارد میکنند. پتاسیم نقش مهمی در فتوسنتز و ساخت کربوهیدراتها دارد این عنصر فعال کننده سیستم های آنزیمی گیاه است و نقش معنی داری در تعرق گیاهی و آب موجود در سلولهای گیاه دارد. بگونه ای که کمبود پتاسیم از عوامل اتلاف آب درختان محسوب میشود. در مقایسه با فسفر پتاسیم در مقادیر بیشتری در انواع خاکها یافت میشود. شکل قابل جذب پتاسیم بصورت یون K+1 میباشد. کودهای شیمیایی پتاسه بصورت سولفات پتاسیم با 41.5% پتاسیم، نیترات پتاسیم، کلرور پتاسیم و ... میباشند که مورد اول بیشتر رایج میباشد. گیاهان به مقدار زیادی پتاسیم نیاز دارند و معمولا پتاسیم را از سطح خاک گرفته و روی ریشه ها ذخیره میکنند. با جذب پتاسیم توسط ریشه ها خاک مجاور پتاسیم را در محل ریشه ها آزاد میکند. پتاسیم عموما در سطح رویی خاک از غلظت بالایی برخوردار است. برگردان کردن خاک سطحی و شخم سالیانه بستر خاک به افزایش سطح پتاسیم خاک در محدوده ریشه کمک میکند. از نتایج ملموس خاکپوشهای دوره ای در باغات انار ساوه افزایش سطح پتاسیم خاک میباشد. . بور B2O3 . بوردر نقاط رشد و در بافتهای مریستمی گیاه موجود است. این عنصر در پدیدهای گلدهی، میوه دهی، متابولیسم ازت، حرکت و عمل هورمونها و تقسیم سلولی دخالت دارد و همچنین نقش بارزی در رشد لوله گرده داشته و اثر تحریک کنندگی آن در جذب اکسیژن و قند برای جوانه زنی دانه گردها به اثبات رسیده است. این عنصر در خاک بصورت اسید بوریک H3BO3 موجود بوده و بهمین صورت نیز جذب گیاه میگردد. بد شکلی میوه ها، ترک خردگی پوست، سخت شدن میوه و بعضا بروز شکاف در پوست درخت از علائم کمبود بور میباشد. سولفات آمونیوم ازت 21% ازبک . ازت فراوان ترین عنصر موجود در جو میباشد. و در بین عناصر پر مصرفترین عنصر بوده که بصورت یونهای نیترات NO3-1 و آمونیم NH4+1 و اوره CH4N2O از طریق ریشه ها جذب و پس از انتقال به برگها در سنتز اسیدهای آمینه دخالت و نهایتا پروتئینها را میسازند . ازت بخش مهمی از سایر ترکیبات آلی نظیر رنگدانه کلروفیل و کوآنزیم ها را تشکیل میدهد. ازت رشد رویشی درخت را تحریک میکند و در صورت مصرف زیاد منجر به ایجاد بافتهای نرم و افزایش پاجوش و تنه جوش در درخت شده و بر فرآیند تولید محصول اثر معکوس میگذارد . ازت خاک از دو منبع کودهای آلی و شیمیایی تامین میگردند. کودهای حیوانی و کودهای سبز عمده ترین منابع آلی تامین ازت میباشند. کود اوره با 46% ازت و نیترات آمونیوم با 33.5% ازت و نیترات پتاسیم با 20.5% ازت و ... از عمده ترین کودهای شیمیایی و منبع تامین ازت میباشند . نیترات یک آنیون بسیار محلول است که بوسیله خاک جذب نمی شود و از اینرو براحتی میتواند بطرف ریشه ها حرکت کند و یا بوسیله آبشویی از دسترس گیاه خارج شود. اوره نیز متحرک و علی رغم جذب آسان میتواند با آبشویی از دسترس خارج شود، اما آمونیوم بار مثبت دارد و مثل سایر کاتیونها جذب ذرات خاک میشود و از اینرو تحرک و آبشویی آن محدود است . اوره بطور کامل در آب محلول بوده و از اینرو تنها ترکیب مطمئن برای استفاده در تانک کود میباشد. سایر ترکیبات ازت امکان انحلال کامل در آب را نداشته و ار اینرو توصیه میگردد به هیچ عنوان از این کودها در تانک کود استفاده نکنید. بی دقتی در این امر به گرفتگی سراسری قطره چکانها منجر میگردد . در مورد مصرف کود ازت همیشه به نسبت بین ماده آلی کربن C و ماده معدنی ازت N توجه داشته باشید. بهترین نسبت C/N = 10 میباشد که بسیار ایده آل میباشد شما سعی کنید این نسبت در عمل به کمتر از 2 کاهش نیابد از اینرو قبل از تامین کمبود ازت از طریق کود شیمیایی به افزایش ماده آلی خاک اعتنا کنید در غیر اینصورت درختی با قدرت رویش بالا و توان زایشی محدود را به ارث خواهید برد . . فسفر . فسفر : یک عصر تشکیل دهنده تمام بافتهای گیاهی است که بویژه در بخشهای جوان، گلها و بذرها به مقدار زیادی وجود دارد. وجود این عنصر برای تقسیم سلولی و نمو بافتهای مریسمی ضروری است. فسفر عنصر تشکیل دهنده بسیاری از ترکیبات مانند اسیدهای نوکلئیک، فسفرلیپیدها و کوآنزیم هایی مانند آدنوزین تری فسفات میباشد. نهالهای جوان به فسفر زیادی برای تحریک رشد ریشه ها دارند . حداکثر فسفر قابل جذب گیاه در PH خاک بین 6.5 تا 7.5 اتفاق می افتد فسفر در خاک بصورت H2PO4-1 و HPO4-2 و PO4-3 قابل جذب است که در فرم اول بیشتر و سریعتر جذب میشود . کودهای شیمیایی فسفاته در انواع مختلفی نظیر سوپر فسفات 7% و سوپر فسفات تریپل 12% که در آب نسبتا محلولند، همچنین منو و دی آمونیوم فسفات 8.7 و 21 درصد و ... که این دو از سنگهای فسفاته تولید شده و بمرور تبدیل و جذب میگردند. کمبود فسفر بر رشد کلی درخت و ریشه ها اثر گذار است. در این حالت شاخه ها کوتاه و باریک شده برگهای جوان کوچک میگردند و زودتر از سایر برگها میریزند، همچنین گلدهی درختان بطور چشمگیری تحت تاثیر کمبود فسفر کاهش میابد و رسیدن و بلوغ میوه ها نیز به تاخیر می افتد. قرمز شدن ساقه و ارغوانی شدن برگها و خشک شدن نوک برگهای پیرتر از علائم کمبود فسفر میباشد زیرا این کمبود بر تشکیل سریعتر رنگدانه های آنتی سیانین اثر گذار است . جذب فسفر عملا در خاکهای اسیدی و بازی با محدودیت مواجه است. در خاک اسیدی قوی فسفر بوسیله جذب مخصوص بر روی سطوح ذرات اکسید آلومینیم و آهن رسوب و به صورت فسفات آلومینیم و آهن محبوس میگردد. در خاکهای بازی فسفات کلسیم کم محلول تشکیل میشود و فسفر جذب شده از محلول خاک بوسیله ریشه ها با این فسفر جایگزین میشود و اگر کود فسفری به خاک اضافه شود بیشتر آن برای ریشه ها غیر قابل جذب میباشد . . کلسیم . کلسیم : از عناصر ضروری برای رشد گیاه محسوب میشود. علی رغم اینکه مقادیر زیادی کلسیم توسط گیاهان از خاک جذب میشوند اما در عمل نیاز گیاهان به این عنصر بیش از نیاز به عناصر کم مصرف نیست. کلسیم بطور عمده در برگها وجود دارد، بذر و میوه ها نیز حاوی مقادیر متنابهی از این عنصر میباشد. در بین عناصر مورد نیاز گیاه کلسیم در کنار منیزیوم در محلول خاک بیشترین فراوانی را دارد. یونهای کلسیم حدود 80 درصد محلهای فعال بر روی ذرات خاک را در اشغال دارند این دسترسی فراون توسط فرآیند تبادل کاتیونی کنترل میشود. کلسیم عنصر بسیار مهمی برای نمو ریشه و اعمال آن است. این عنصر در تقسیم سلولی دخالت داشته و از اجزا تشکیل دهنده کروموزم میباشد و نقش تنظیم کننده در تنفس گیاه ایفا میکند. این عنصر به شکل یون Ca+2 از محلول خاک یا کمپلکسهای رس جذب ریشه میشود. معمولا اکثر خاکها از مقدار کافی این عنصر برای رشد رضایت بخش گیاه برخوردارند. بعلاوه در بسیاری از کودهای شیمیایی که به صورت دوره ای مصرف میشود کلسیم بصورت جزء ثانویه و بشکل ناخالص در آنها وجود دارد بنابر این مصرف کودهای کلسیمی بشکل مستقل بندرت ضرورت میابد . ما نیاز شما در خصوص سولفات آهن ، مس ، روی و منگنز ، منیزیم ، بور یک ، گوگرد پودری و بنتونیت دار ، فسفر ، کلسیم ، و .... را تأمین می نمائیم . . خدمات کشاورزی راد . 09123373088 . 88540056-021 . Alir50@yahoo.com
پتاس... سولفات پتاسسولفات پتاس-نپک 00 00 50 از Arihant زیستی fertichem Pvt با مسئولیت محدود...سولفات پتاس - Fertco کودهای پتاسیم کارآمد...پتاسیم سولفات پتاس زاج - آلومینیوم سولفات پتاسیم، پتاس...
تهران
09123373088
تهران

فروش گوگرد کلوخه و یا پودری


د کودهای متراکم جامد را می توان همراه با ترکیبات گوگرددار مانند سوپرفسفات ساده – سوپرسولفات آمونیم و سولفات پتاس  یم و یا سولفات کلسیم بکار برد ولی در مقایسه با ترکیبات گوگرددار با استفاده از گوگرد خالص مقدار بیشتر...

مواد غذايي ضروري گياه ریز مغذیها


دهاي شيميايي داراي مقادير مناسبي گوگرد هستند. سوپر فسفات معمولي 12% گوگرد، سولفات آمونيوم 24% گوگرد، سولفات پتاس  يم داراي 17% گوگرد ميباشد. . نقش گوگرد در كنترل اسيديته خاك باعث شده استفاده مكرر از اين كود بهمراه...

کودهای وارداتی


کود وارداتی نیازمندیم . فسفات 46% چینی . سولفات آمونیوم 21% ازبک . سولفات پتاس   میکرونیزه چینی – ایرانی . سولفات منگنز چینی . اسید بوریک ترکیه و چینی...

فرآوری تولید واردات و پخش کود


یایی وارداتی (روسی چینی هندی ) . . سوپر فسفات تریپل TSP ، دی آمونیوم فسفات DOP ،کلروپتاس MOP (KCL)، سولفات پتاس  SOP . . . . ( توصیه ) استفاده از هر نوع کود شیمیایی را در راستای اصلاح و تقویت خاک زمین زارعی و ب...

سولفات


. سولفات آهن 18-20 . سولفات مس 18-20 . سولفات روی 18-20 . سولفات منگنز 18-20 . سولفات منیزیم 5/14 . سولفات پتاس   60% . سولفات آلومینیوم 17% . سولفات نیکل . سولفات سدیم 98% . . خدمات کشاورزی راد...

سولفات پتاس


 سولفات پتاس   . . پتاسیم : بر خلاف ازت و فسفر که بخشایی از ساختمان مولکولی بسیاری از ترکیبات آلی در گیاهان را تش...

گوگرد


دهای شیمیایی دارای مقادیر مناسبی گوگرد هستند. سوپر فسفات معمولی 12% گوگرد، سولفات آمونیوم 24% گوگرد، سولفات پتاس  یم دارای 17% گوگرد میباشد. . گوگرد در کنترل اسیدیته خاک و پائین آوردن phخاک و اصلاح خاک قلیایی و آه...

کاربرد سولفات آلومینیوم


فروشنده سولفات صنعتی, فروشنده سولفات, قیمت سولفات, واردات سولفات, تولید سولفات, تولید کننده سولفات, سولفات پتاس  یم وارداتی . . . لطفا جهت اخذ اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید. . . کیمیا شیمی . 09120137160 . 091...

سولفات سدیم


ر سولفات سدیم وارداتی, سولفیت سدیم, سولفید سدیم, سولفات سدیم صنعتی, نمک گلوبرت,تولید کننده سولفات, سولفات پتاس  یم وارداتی , قیمت سولفات سدیم, فروشنده سولفات سدیم, تولید کننده سولفات سدیم, آنالیز سولفات سدیم, کیف...

سولفات سدیم


ر سولفات سدیم وارداتی, سولفیت سدیم, سولفید سدیم, سولفات سدیم صنعتی, نمک گلوبرت,تولید کننده سولفات, سولفات پتاس  یم وارداتی , قیمت سولفات سدیم, فروشنده سولفات سدیم, تولید کننده سولفات سدیم, آنالیز سولفات سدیم, کیف...

کود گوگردی


دهاي شيميايي داراي مقادير مناسبي گوگرد هستند. سوپر فسفات معمولي 12% گوگرد، سولفات آمونيوم 24% گوگرد، سولفات پتاس  يم داراي 17% گوگرد ميباشد . . گوگرد در كنترل اسيديته خاك و پائین آوردن phخاک و اصلاح خاک قلیایی و آه...

فروش گوگرد


دهاي شيميايي داراي مقادير مناسبي گوگرد هستند. سوپر فسفات معمولي 12% گوگرد، سولفات آمونيوم 24% گوگرد، سولفات پتاس  يم داراي 17% گوگرد ميباشد . گوگرد در كنترل اسيديته خاك و پائین آوردن phخاک و اصلاح خاک قلیایی و آهکی...

مواد غذايي ضروري گياه 1 ریز مغذیها


دهاي شيميايي داراي مقادير مناسبي گوگرد هستند. سوپر فسفات معمولي 12% گوگرد، سولفات آمونيوم 24% گوگرد، سولفات پتاس  يم داراي 17% گوگرد ميباشد. نقش گوگرد در كنترل اسيديته خاك باعث شده استفاده مكرر از اين كود بهمراه كو...

سولفات


نگنز 18-20% . . 6- سولفات منیزیم 14.5 : MGO . . 7- سولفات آمونیوم . . 8- سولفات آلومینیوم . . 9- سولفات پتاس   میکرونیزه . . 10- سولفات نیکل . . 11-سولفات سدیم - وارداتی . . . . کیمیا پارس شایانکار . . 09...

کود کشاورزی


دهای شیمیایی دارای مقادیر مناسبی گوگرد هستند. سوپر فسفات معمولی 12% گوگرد، سولفات آمونیوم 24% گوگرد، سولفات پتاس  یم دارای 17% گوگرد میباشد. . نقش گوگرد در کنترل اسیدیته خاک باعث شده استفاده مکرر از این کود بهمراه...

گوگرد خانگیران


ای شیمیایی دارای مقادیر مناسبی گوگرد هستند. سوپر فسفات معمولی 12% گوگرد ، سولفات آمونیوم 24% گوگرد ، سولفات پتاس  یم دارای 17% گوگرد میباشد. . گوگرد در کنترل اسیدیته خاک و پائین آوردن phخاک و اصلاح خاک قلیایی و آه...

فروش تجهیزات و مواد شیمیایی تحقیقاتی دانشگاهی


t متانول ١٠۶٠٠٩ مرک . ١٠٠gr Q socrose ساکاروز . d maltose 100gr Q دي مالتوز . potassium sulfate 1kgr سولفات پتاس  يم کم لب 1174 . ١kgr potassium sodiu نمک راشل سديم پتاسيم تار شرلا . الکل اميليک شرلا ١ ليتري . بوتي...

فروش تجهیزات و مواد ازمایشگاهی 09132090270


t متانول ١٠۶٠٠٩ مرک . ١٠٠gr Q socrose ساکاروز . d maltose 100gr Q دي مالتوز . potassium sulfate 1kgr سولفات پتاس  يم کم لب 1174 . ١kgr potassium sodiu نمک راشل سديم پتاسيم تار شرلا . الکل اميليک شرلا ١ ليتري . بوتي...

مواد اولیه صنایع شیمیایی


ونیوم ، سولفات نیکل ، سولفات مس ، سولفات روی ، سولفات قلع ، سولفات آهن ، سولفات منگنز ، سولفات کبالت سولفات پتاس  یم . . کربنات ها: . . کربنات سدیم سبک ، کربنات سدیم سنگین ، کربنات باریم ، کربنات منیزیم ، کربنات ...

اسیدها


ونیوم ، سولفات نیکل ، سولفات مس ، سولفات روی ، سولفات قلع ، سولفات آهن ، سولفات منگنز ، سولفات کبالت سولفات پتاس  یم . . کربنات ها: . کربنات سدیم سبک ، کربنات سدیم سنگین ، کربنات باریم ، کربنات منیزیم ، کربنات است...

فروش انواع مواد شیمیایی


ومات.پتاسیم فلوراید.پتاسیم هگزاسیانوفرات. پتاسیم هیدروکساید.پتاسیم نیترات.یدورپتاسیم.پتاسیم پرمنگنات سولفات پتاس  یم. پتاسیم تتراتیونات.پتاسیم تتراکلروپلاتینات.2پروپانول. پیریدین.استات سدیم.سدیم آزاید.سدیم برماید.س...

کود کشاورزی سولفات پتاسیم


شرکت آنی اسید البرز جهت رفاه حال کشاورزان عزیز کود سولفات پتاس  یم را به مقدار مورد نیاز مصرف کننده در اختیار آنها قرار میدهد .مصرف کود سولفات پتاسیم موجب کاهش خواب...

فروش مواد شیمیایی ازMERCKSIGMAALDRICH


ومات.پتاسیم فلوراید.پتاسیم هگزاسیانوفرات. پتاسیم هیدروکساید.پتاسیم نیترات.یدورپتاسیم.پتاسیم پرمنگنات سولفات پتاس  یم. پتاسیم تتراتیونات.پتاسیم تتراکلروپلاتینات.2پروپانول. پیریدین.استات سدیم.سدیم آزاید.سدیم برماید.س...

فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی


ومات.پتاسیم فلوراید.پتاسیم هگزاسیانوفرات. پتاسیم هیدروکساید.پتاسیم نیترات.یدورپتاسیم.پتاسیم پرمنگنات سولفات پتاس  یم. پتاسیم تتراتیونات.پتاسیم تتراکلروپلاتینات.2پروپانول. پیریدین.استات سدیم.سدیم آزاید.سدیم برماید.س...

موادشیمیایی آزمایشگاهی


 سولفات پتاس   . شرکت مرکز آزمایشگاهی باتوجه به شرایط موجود تحریم وکمبود برخی از موادشیمیایی اقدام به واردات واست...

فروش کلیه مواد شیمیایی صنعتی ازمایشگاه


ولفات سدیم لورامید . اکسید تیتانیوم پودر خردل سولفات آلومینیوم لیگنو سولفونات ها . اکسید روی تگزاپون سولفات پتاس  یم صنعتی مایع دستشویی . الکول متانول تولوئن سیکلو هگزانول مایع ظرفشویی . الکل اتانول تیلوز سولفات مس...

سولوپتاس


و کمترین میزان آب شویی را دارا است. سولوپتاس دارای حلالیت بیشتری نسبت به سایر کودهای پتاسیمی از جمله سولفات پتاس  یم است.وجود یون های سولفات باعث کاهش pH خاک گردیده که این عمل در خاک های شور بسیار مؤثر است در حالیک...

تولید و فروش سولفات پتاسیم پتاس بالای 525 درصد


تولید و فروش سولفات پتاس  یم ( پتاس بالای 52.5 درصد ) . ایران شیمی بزرگترین تولید کننده سولفات پتاسیم ( پتاسی بالای 52.5 درصد ...

تولید و فروش نیترات پتاسیم، نیترات کلسیم


رات در بسته بندی های جامبوبگ و کیسه های 25 کیلوئی لمینت دار . . برخی از تولیدات ایران شیمی : . . - سولفات پتاس  یم . - نیترات نقره فوق خالص ( در حد مرک آلمان ) 99.999 درصد . - سولفات آهن . - نیترات نیکل آزمایشگاه...

فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی صنعتی


لفات سدیم لورامید . اکسید تیتانیوم پودر خردل سولفات آلومینیوم لیگنو سولفونات ها . اکسید روی تگزاپون سولفات پتاس  یم صنعتی مایع دستشویی . الکول متانول تولوئن سیکلو هگزانول مایع ظرفشویی . الکل اتانول تیلوز سولفات ...
30


#سولفات پتاس#قطره چکان