۳ تصویر
شرکت تولیدی صنعتی پتروپلاستیک سهند دارای بیش از 25 نمایندگی رسمی و انحصاری از بزرگترین شرکتهای تولیدی جهان است. این شرکت کلیه محصولات نانو پودری و کلوئیدی (Research Grade و Industrial Grade) خود را بصورت مستقیم از تولید کننده به مصرف کنندگان محترم عرضه می کند. لیست برخی از محصولات آن در جداول زیر به همراه قیمت فروش فهرست شده است: . 1- نانوگرافن اکساید چند لایه (3-5 لایه)، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 400000 تومان . 2- نانو گرافن اکساید تک لایه (Single Layer Nanographene Oxide)، محصول شرکت Nanoshel، بسته 1 گرمی 200000 تومان، بسته 5 گرمی 800000، بسته 10 گرمی 1500000 تومان . 3- نانوگرافن (Nanoplatelets Grade)، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 400000 تومان . 4- کربن نانوتیوب (MWCNT) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان . 5- کربن نانوتیوب (MWCNT-OH) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان . 6- کربن نانوتیوب (MWCNT-COOH) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان . 7- کربن نانوتیوب (MWCNT-NH2) ، محصول شرکت Nanoshel، بسته 10 گرمی 300000 تومان . 8- نانو گرافن اکساید تک لایه (Water Dispersion)، محصول Nanoshel، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان . 9- نانو گرافن اکساید (محلول در الکل)، محصول Nanoshel، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان . 10- نانوکلی (Closite 30B)، محصول Nanoshel ، هر گرم 2000 تومان، بسته 1 کیلوگرمی 1500000 تومان . 11- نانوگرافن (Nanoplatelets Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 100000 تومان . 12- نانوگرافن (Technical Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 150000 تومان . 13- نانوگرافن (Reseaech Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 200000 تومان . 14- نانوگرافن (Analytical Grade)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 250000 تومان . 15- نانو پودر گرافن اکساید (Nanoplatelets Grade)، محصول United Nanotech ، بسته 10 گرمی 100000 تومان . 16- نانو پودر گرافن اکساید (Research Grade)، محصول United Nanotech ، بسته 10 گرمی 200000 تومان . 17- نانو پودر گرافن اکساید (RGO)، محصول United Nanotech ، بسته 10 گرمی 200000 تومان . 18- کربن نانو تیوب (MWCNT)، محصول United Nanotech Innovation، بسته 10 گرمی 100000 تومان . 19- نانو پودر گرافن اکساید Nano Graphene))، محصول US-NANO، بسته 10 گرمی380000 تومان . 20- نانو کلوئید گرافن اکساید (Water Dispersion)، محصول اسپانیایی Graphenea، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان . 21- نانو گرافن (محلول در الکل و زایلن)، محصول اسپانیایی، CC 100، 250 هزار تومان، CC 500 یک میلیون تومان، یک لیتر 2 میلیون تومان . 22- فیلم نانو گرافن اکساید، محصول اسپانیایی، 500000 تومان . 23- نانو پودر گرافن عامل دار با کربوکسیل (Graphene-COOH)، محصول Platonic Nanotech، بسته 10 گرمی 200000 تومان . 24- نانو پودر گرافن عامل دار با هیدروکسیل (Graphene-OH)، محصولPlatonic Nanotech، بسته 10 گرمی 200000 تومان . 25- نانو پودر گرافن عامل دار با آمین (Graphene-NH2)، محصولPlatonic Nanotech، بسته 10 گرمی 250000 تومان . 26- نانو پودر گرافن اکساید (Graphene Oxide)، محصولPlatonic Nanotech، بسته 10 گرمی 250000 تومان . 27- نانو پودر گرافیت (Graphite)، محصولPlatonic Nanotech، بسته 100 گرمی 250000 تومان . 28- نانو پودر کربید تنگستن (WC)، محصول Platonic Nanotech، بسته 25 گرمی 150000 تومان . 29- نانو پودر لوله¬های کربنی (MWCNT)، محصول ITP-SYSTEM لهستان، بسته 10 گرمی 150000 تومان . 30- نانو نقره کلوئیدی ppm 4000 (کلوئید در حلال آب)، محصول ITP-SYSTEM لهستان، cc 100، 100000تومان . 31- نانو کلوئید نقره ppm 1000 (کلوئید در حلال آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 50000 تومان . 32- نانو کلوئید نقره ppm 2000 (کلوئید در حلال آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 60000 تومان . 33- نانو پودر اکسید آهن (Fe2O3)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 25 گرمی 110000 تومان . 34- نانو پودر اکسید آهن (Fe2O3)، محصول US-NANO، بسته 25 گرمی 130000 تومان . 35- نانو پودر اکسید آهن (Fe3O4)، محصول US-NANO، بسته 10 گرمی 130000 تومان . 36- نانو پودر اکسید مس (CuO)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 25 گرمی 110000تومان . 37- نانو پودر اکسید مس (CuO)، محصول US-NANO، بسته 10 گرمی 110000 تومان . 38- نانو پودر نقره (Ag)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 350000 تومان . 39- نانوکلی (Closite 20A)، محصول ساترن آمریکا، بسته 1 کیلوگرمی 500000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 800000، بسته 5 کیلوگرمی 1650000 تومان . 40- نانوکلی (Closite 5A)، محصول ساترن آمریکا، بسته 1 کیلوگرمی 500000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 800000، بسته 5 کیلوگرمی 1650000 تومان . 41- نانوکلی (Na+)، محصول Platonic Nanotech ، بسته یک کیلوگرمی 350000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 600000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 2500000 تومان . 42- نانوکلی (مونتموریلونیت اصلاح شده)، محصول Platonic Nanotech ، بسته یک کیلوگرمی 300000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 500000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 2200000 میلیون تومان . 43- نانوکلی (Bentonite)، محصول Platonic Nanotech، بسته یک کیلوگرمی 350000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 600000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 2500000 تومان . 44- نانوکلی اصلاح نشده ، محصول Sigma-Aldrich، بسته یک کیلوگرمی 300000 تومان . 45- نانوکلی اصلاح شده ، محصول ایران، بسته 1000 گرمی 85000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 150000 تومان، بسته 5 کیلوگرمی 300000 تومان، بسته 10 کیلوگرمی 500000 تومان . 46- نانوکلی اصلاح شده ایرانی مشابه (Closite 15A)، بسته 1000 گرمی 150000 تومان، بسته 2 کیلوگرمی 300000 تومان، بسته 5 کیلوگرمی 1 میلیون تومان، بسته 10 کیلوگرمی بسته 10 کیلوگرمی 1500000تومان . 47- نانو پودر اکسید روی(ZnO) ، محصول US-NANO، بسته 25 گرمی 130000 تومان . 48- نانو پودر اکسید تیتانیوم (روتایل)(TiO2))، محصول US-NANO، بسته 25 گرمی 130000 تومان . 49- نانو پودر اکسید تیتانیوم (آناتاس) (TiO2) محصول US-NANO، بسته 25 گرمی 130000 تومان . 50- نانو پودر اکسید سیلیسیوم(SiO2) ، محصول Platonic Nanotech ، بسته 100 گرمی 100000 تومان . 51- نانو پودر اکسید آلومینیوم (آلفا)(Al2O3) ، محصول Platonic Nanotech، بسته 25 گرمی 110000 تومان . 52- نانو پودر اکسید آلومینیوم (گاما)(Al2O3)) ، محصول Platonic Nanotech، بسته 25 گرمی 110000تومان . 53- نانو کلوئید اکسید آلومینیوم (Al2O3)، محصول BYK، بسته یک لیتری 1500000 تومان . 54- نانو کلوئید اکسید روی (ZnO) ، محصول BYK، بسته یک لیتری 800000 تومان . 55- نانو پودر اکسید روی (ZnO) ، محصول SPIC ، بسته 500 گرمی 120000 تومان . 56- نانو پودر نقره (آنتی باکتریال)، محصولSPIC، بسته 100 گرمی 50000 تومان . 57- نانو پودر اکسید سیلیسیوم (SiO2)، محصولSPIC، بسته 100 گرمی 30000 تومان . 58- نانو پودر اکسید سیلیسیوم (SiO2)، محصول US-NANO، بسته 100 گرمی 120000 تومان . 59- نانو کلوئید اکسید سیلیسیوم (SiO2)، محصول BYK، بسته یک لیتری 1 میلیون تومان . 60- نانو مواد آنتی باکتریال، محصول SPIC، بسته 100 گرمی 10000 تومان . 61- نانو پودر کربنات کلسیم CaCO3، محصول نانوشل آمریکا، بسته 100 گرمی 150000 تومان . 62- کربن نانو تیوب تک دیواره (SWCNT)، محصول Platonic Nanotech ، بسته 10 گرمی 150000 تومان . 63- Nano-Fe، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 350000 تومان . 64- Nano-Fe (کلوئید در آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 100000 تومان . 65- Nano-Cu (کلوئید در آب)، محصول ایران، بسته یک لیتری 150000 تومان . 66- نانو پودر اکسید آهن Nano Fe3O4، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 130000 تومان . 67- نانو پودر اکسید آهن Nano Fe2O3، محصول نانوشل بسته 25 گرمی 130000 تومان . 68- نانو پودر اکسید آهن Nano Fe3O4، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 130000 تومان . 69- نانو پودر اکسید آهن Nano Fe2O3 ، محصول هند بسته 25 گرمی 110000 تومان . 70- MWCNT-COOH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان . 71- MWCNT-OH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 150000 تومان . 72- SWCNT-COOH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 1500000 تومان . 73- SWCNT-OH ، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 1500000 تومان . 74- NANO Au، محصول US-Nano بسته 1 گرمی 1500000 تومان . 75- نانو پودر اکسید منیزیم Nano MgO، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 130000 تومان . 76- نانو پودر کربید سیلیسیوم Nano SiC، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 250000 تومان . 77- نانو پودر اکسید کبالت Nano Co3O4، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 320000 تومان . 78- نانو پودر اکسید کبالت Nano Co2O3، محصول US-Nano بسته 10 گرمی 320000 تومان . 79- نانو پودر اکسید تنگستن Nano-WO3، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 220000 تومان . 80- نانو پودر اکسید زیرکونیوم Nano-ZrO2، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 145000 تومان . 81- نانو پودر نیترید آلومینیوم (AlN)، محصول نانوشل، بسته 25 گرمی 140000تومان . 82- میله کربید تنگستن با کیفیت بالا، محصول نانوشل، یک کیلوگرم 600000 تومان . 83- نانو کربید تیتانیوم (TiC)، محصول نانوشل، بسته 25 گرمی 140000 تومان . 84- نانو کربید زیرکونیوم(ZrC) ، محصول نانوشل، بسته 25 گرمی 140000 تومان . 85- نانو دی سولفید تنگستن (WS2)، محصول آمریکا، بسته 25 گرمی 140000 تومان . 86- نانو پودر نیترید تیتانیوم (TiN)، محصول آمریکا، بسته 25 گرمی 180000 هزار تومان . 87- نانو پودر اسپینل آلومینات منیزیم (MgAl2O4)، محصول آمریکا، بسته 25 گرمی 150000 تومان . 88- نانو پودر اکسید وانادیم (V2O3)، محصول آمریکا، بسته 25 گرمی 200000 تومان . 89- نانو پودر اکسید منگنز (MnO2)، محصول آمریکا، بسته 25 گرمی 130000 تومان . 90- محلول در آب نانو اکسید تنگستن (WO3)، محصول آمریکا، 100 سی سی 250000 تومان . 91- محلول در زایلن نانو اکسید تنگستن (WO3)، محصول آمریکا، 100 سی سی 250000 تومان . 92- نانو پودر اکسید مولیبدن(MoO3) ، محصول نانوشل، بسته 25 گرمی 180000 تومان . 93- نانو پودر کربید بور (B4C) ، محصول نانوشل آمریکا، بسته 25 گرمی 400000 تومان . 94- نانو پودر کیتوسان(Chitosan) ، محصول آمریکا، بسته 100 گرمی 250000 تومان . 95- نانو پودر اکسید کروم Nano Cr2O3، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 310000 تومان . 96- نانو پودر اکسید کبالت Nano Co3O4، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 320000 تومان . 97- نانو پودر اکسید کبالت Nano Co2O3، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 320000 تومان . 98- نانو پودر کربید وانادیوم Nano VC، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 200000 تومان . 99- نانو پودر اکسید قلع Nano SnO2، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 420000 تومان . 100- نانو پودر سلنیوم، محصول US-Nano بسته 25 گرمی 250000 تومان . *** درخواست خود را به طرق زیر می توانید انتقال دهید: . 1- شماره تلگرام شرکت: 09338488026، 09304975733 . 2- تماس با ما:88710530-021، 09125300266و 09304975733 . 3- آدرس دفتر مرکزی: تهران، یوسف آباد (خیابان سید جمال الدین اسدآبادی)، اول خیابان 22، پلاک 1، واحد 8؛ تلفن:88710530-021 و 88558630-021؛ فاکس: 88710530-021؛ همراه: 09125300266؛ وب سایت: www.petro-plastic.com، پست الکترونیکی:info@petro-plastic.com و spic@petro-plastic.com . *** لازم به ذکر است که شرکت بین المللی پتروپلاستیک در نظر دارد به سفارش مشتری هر محصولی که نیاز باشد می تواند با کیفیت ترین آنرا را از شرکتهای برند خارجی تامین و در اختیار مشتریان عزیز قرار دهد. .
تهران
09304975733
تهران، یوسف آباد (خیابان سید جمال الدین اسدآبادی)، اول خیابان 22، پلاک 1، واحد 8؛
www.petro-plastic.com

دنیای کفش ایمنی 00989141164059


 Anti Slip  to The largest production center and distribution of the world of ecological safety shoes . . The ...

کفش میلان 09141164059


 Anti Slip  فشهای ایمنی اکولوژیک و کاوه میلان اصل- حفاری-آتشکاری-تمام نسوز لاستیکی-واتر پروف-ضد شیشه و مواد برند...

کفش کوهپا 09141164059


 Anti Slip  ننده محترم جهت بازدید از کاتالوگ محصولات و آگاهی از شرایط ارسال رایگان لطفا به آدرس کمکی www.4059.ir...

عرضه انواع افزودنیهای تخصصی صنایع پلیمری


 Anti Slip  "بدینوسیله این شرکت آمادگی خود را جهت تامین انواع افزودنی های خاص صنایع پلیمری اعم از. . پایدار کنن...

افزودنی های پلیمری


 Anti Slip  رگانی جاوید پلیمر . . ارتقاء کیفیت ؛ تخصص ماست . . . . افزودنیهای پلیمری . . . . شرکت بازرگان...

انواع افزودن صنایع پلیمری


 Anti Slip  بدینوسیله این شرکت آمادگی خود را جهت تامین انواع افزودنی های خاص صنایع پلیمری اعم از. پایدار کنند ها...

پد ضد لغزش ژله ای داشبوردی


 Anti Slip   نگهدارنده شفاف و محافظ وسایل با قابلیت چسباندن انواع لوازم مثل گوشی موبایل و کلید و سکه ، این پد دا...

فروش پلی اتیلن وکس استئارات ها استابلایز پی وی سی


 Anti Slip  زر های پی وی سی برای: . لوله و اتصالات های فاضلابی، لوله های فشار قوی، کروگیت، زهکشی،... . پروفیل ...

افزودنی صنایع پلیمری


 Anti Slip  اع افزودنیهای تخصصی صنایع پلیمری . . با سلام: . احترما "بدینوسیله این شرکت آمادگی خود را جهت تامین ...

کفپوش هشدار دهنده نابنایان


 Anti Slip  ِد(ترمز پله، ضد لغزنده،کفپوش نابینایان) . . Fix Trea...

کفش ایمنی کاوه 09141164059


 Anti Slip   و پوتین ایمنی کاوه اصل . تولید کفشهای ایمنی حفاری-آتشکاری-تمام نسوز لاستیکی-واتر پروف-ضد شیشه و موا...


#انواع مواد پلیمری#نانو پودر#فروش نانو پودر