گلخواه

تهران
0641 - 2282042
مجتمع صنعتی شماره 1 خیابان دوم

کودپاش دامی – کودپاش باغی

گروه صنعتی دزفول ماشین . . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی- زراعی در ایران . . اولین سازنده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک در ایران . . اولین سازنده کودپاش دامی طرح ریزشی در ایران . . ************************************** . . فعالیتهای ...

کودپاش دامی کودپاش باغی

گروه صنعتی دزفول ماشین . . اولین تولید کننده و مخترع کود پاش دامی در ایران . . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی- زراعی در ایران . . اولین سازنده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک در ایران . . اولین سازنده کودپاش دامی طرح ریزشی در ایران . . . . فعالیتهای شرکت: . . تولید کودپاش دامی و مرغی س...

کودپاش دامی

گروه صنعتی دزفول ماشین . . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی- زراعی در ایران . . اولین سازنده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک در ایران . . اولین سازنده کودپاش دامی طرح ریزشی در ایران . . فعالیتهای شرکت: . . تولید کودپاش دامی و مرغی ساتتریفی...

کودپاش دامی کود پاش باغی

گروه صنعتی دزفول ماشین . . . . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . . اولین مخترع کود پاش دامی دو منظوره باغی- زراعی در ایران . . اولین سازنده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک در ایران . . اولین سازنده کودپاش دامی طرح ریزشی در ایران . . . . . . ***********************************...

کودپاش دامی و باغی جهت زراعت

کودپاش دامی - کودپاش باغی . . گروه صنعتی دزفول ماشین . . اولین تولید کننده و مخترع کود پاش دامی در ایران . . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی- زراعی در ایران . . اولین سازنده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک در ایران . . اولین سازنده کودپاش دامی طرح ریزشی در ایران . . فعالیتهای شرکت: . . ...

کودپاش دامی و کودپاش باغی

کودپاش دامی و کودپاش باغی . . گروه صنعتی دزفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی- زراعی در ایران . اولین سازنده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک در ایران . اولین سازنده کودپاش دامی طرح ریزشی در ایران. . فعالیتهای شرکت: . . تولید کودپاش د...

کودپاش دامی – کودپاش باغی

گروه صنعتی دزفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی- زراعی در ایران . اولین سازنده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک در ایران . اولین سازنده کودپاش دامی طرح ریزشی در ایران . . فعالیتهای شرکت: . . تولید کودپاش دامی و مرغی ساتتریفیوژ جهت زراعت...

کود پاش دامی و باغی دزفول

گروه صنعتی دزفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی- زراعی در ایران . اولین سازنده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک در ایران . اولین سازنده کودپاش دامی طرح ریزشی در ایران . فعالیتهای شرکت: . 1-تولید کودپاش دامی و مرغی ساتتریفیوژ جهت زراعت- 3 ...

کود پاش دامی و باغی

گروه صنعتی دزفول ماشین . اولین تولید کننده و مخترع کودپاش دامی در ایران . اولین مخترع کودپاش دامی دو منظوره باغی- زراعی در ایران . اولین سازنده کودپاش شیمیایی بوگبال دانمارک در ایران . اولین سازنده کودپاش دامی طرح ریزشی در ایران . . . . فعالیتهای شرکت: . . 1-تولید کودپاش دامی و مرغی ساتتریفیوژ ج...