فراهانی

09127950655


طراحی سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس RO
۹۳دی۱۲
 طراحی سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس RO
طراحی سیستم آب شیرین کن اسمز معکوس RO توسط مهندس ارشد فرآیند...
طراحی واحدهای یوتیلیتی Utility
۹۳دی۱۲
 طراحی واحدهای یوتیلیتی Utility
طراحی واحدهای یوتیلیتی توسط مهندس ارشد فرآیند...
آموزش طراحی تجهیزات فرآیندی
۹۳دی۱۲
 آموزش طراحی تجهیزات فرآیندی
آموزش طراحی تجهیزات فرآیندی توسط مهندس ارشد فرآیند...
آموزش نرم افزار Olga
۹۳دی۱۲
 آموزش نرم افزار Olga
آموزش نرم افزار Olga توسط مهندس ارشد فرآیند...
تدریس نرم افزارهای Aspen plus و Hysys
۹۳دی۳
 تدریس نرم افزارهای Aspen plus و Hysys
آموزش نرم افزارهای شبیه سازی فرآیند (Aspen Plus و Hysys) توسط مهندس ارشد فرآیند...