محسن افشار

09121878613
تهران


هشدار نشت گاز
۹۴فروردین۲۹
 هشدار نشت گاز
هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6-قفل کودک . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن . کارکرد با یک و دوسنسو...
هشدار دهنده نشت گاز
۹۴فروردین۲۹
 هشدار دهنده نشت گاز
هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- سیستم کنترل کیفیت هوا 7-قفل کودک . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوخت...
هشدار دهنده نشت گاز
۹۳دی۲
 هشدار دهنده نشت گاز
مشخصات دستگاه هشدار دهنده پرشین گلف Persian Gulf . .حساسیت بالا به کلیه گازهای قابل اشتعال و حاصل از سوختن CO . .دارای نمایشگر و صفحه دیجیتال . . نمایش میزان گاز بر اساس PPM در محدوده 1 الی 999 PPM .قابلیت کارکرد با باتری . .قابلیت تنظیم حساسیت دستگاه در هر شرایط آب وهوایی با توجه به متراژ ...
هشدار دهنده نشت گاز پرشین گلف
۹۳دی۲
 هشدار دهنده نشت گاز پرشین گلف
هشدار دهنده نشت گاز پرشین گلف persian Gulf . . . .هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای ...
سنسور گاز ومونوکسید کربن
۹۳دی۲
 سنسور گاز ومونوکسید کربن
مشخصات دستگاه . . . .حساسیت بالا به کلیه گازهای قابل اشتعال و حاصل از سوختن CO . . . .دارای نمایشگر و صفحه دیجیتال . . . . نمایش میزان گاز بر اساس PPM در محدوده 1 الی 999 PPM . .قابلیت کارکرد با باتری . . . .قابلیت تنظیم حساسیت دستگاه در هر شرایط آب وهوایی با توجه به متراژ محیط . . . ...
هشدار نشت گاز بامنوی فارسی
۹۳دی۲
 هشدار نشت گاز بامنوی فارسی
هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن . . کارکرد با یک و دوسنسور...
هشدار دهنده نشت گاز مونوکسید کربن
۹۳دی۲
 هشدار دهنده نشت گاز مونوکسید کربن
. . . . هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن . ...
دستگاه هشدار دهنده نشت گاز
۹۳دی۲
 دستگاه هشدار دهنده نشت گاز
هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن . . کارکرد ب...