محسن افشار

09121878613
تهران


هشدار نشت گاز
 هشدار نشت گاز
شداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6-قفل کودک . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن . کارکرد با یک و دوسنسور
هشدار دهنده نشت گاز
 هشدار دهنده نشت گاز
شداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- سیستم کنترل کیفیت هوا 7-قفل کودک . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن
هشدار دهنده نشت گاز
 هشدار دهنده نشت گاز
شخصات دستگاه هشدار دهنده پرشین گلف Persian Gulf . .حساسیت بالا به کلیه گازهای قابل اشتعال و حاصل از سوختن CO . .دارای نمایشگر و صفحه دیجیتال . . نمایش میزان گاز بر اساس PPM در محدوده 1 الی 999 PPM .قابلیت کارکرد با باتری . .قابلیت تنظیم حساسیت دستگاه در هر شرایط آب وهوایی با توجه به متراژ م
هشدار دهنده نشت گاز پرشین گلف
 هشدار دهنده نشت گاز پرشین گلف
هشدار دهنده نشت گاز پرشین گلف persian Gulf . . . .هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خ
سنسور گاز ومونوکسید کربن
 سنسور گاز ومونوکسید کربن
شخصات دستگاه . . . .حساسیت بالا به کلیه گازهای قابل اشتعال و حاصل از سوختن CO . . . .دارای نمایشگر و صفحه دیجیتال . . . . نمایش میزان گاز بر اساس PPM در محدوده 1 الی 999 PPM . .قابلیت کارکرد با باتری . . . .قابلیت تنظیم حساسیت دستگاه در هر شرایط آب وهوایی با توجه به متراژ محیط . . .
هشدار نشت گاز بامنوی فارسی
 هشدار نشت گاز بامنوی فارسی
شداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن . . کارکرد با یک و دوسنسور
هشدار دهنده نشت گاز مونوکسید کربن
 هشدار دهنده نشت گاز مونوکسید کربن
. . . . هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن .
دستگاه هشدار دهنده نشت گاز
 دستگاه هشدار دهنده نشت گاز
شداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن . . کارکرد با