محسن افشار

تهران
09121878613
تهران

هشدار نشت گاز

هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6-قفل کودک . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن . کارکرد با یک و دوسنسو...

هشدار دهنده نشت گاز

هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- سیستم کنترل کیفیت هوا 7-قفل کودک . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوخت...

هشدار دهنده نشت گاز

مشخصات دستگاه هشدار دهنده پرشین گلف Persian Gulf . .حساسیت بالا به کلیه گازهای قابل اشتعال و حاصل از سوختن CO . .دارای نمایشگر و صفحه دیجیتال . . نمایش میزان گاز بر اساس PPM در محدوده 1 الی 999 PPM .قابلیت کارکرد با باتری . .قابلیت تنظیم حساسیت دستگاه در هر شرایط آب وهوایی با توجه به متراژ ...

هشدار دهنده نشت گاز پرشین گلف

هشدار دهنده نشت گاز پرشین گلف persian Gulf . . . .هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای ...

سنسور گاز ومونوکسید کربن

مشخصات دستگاه . . . .حساسیت بالا به کلیه گازهای قابل اشتعال و حاصل از سوختن CO . . . .دارای نمایشگر و صفحه دیجیتال . . . . نمایش میزان گاز بر اساس PPM در محدوده 1 الی 999 PPM . .قابلیت کارکرد با باتری . . . .قابلیت تنظیم حساسیت دستگاه در هر شرایط آب وهوایی با توجه به متراژ محیط . . . ...

هشدار نشت گاز بامنوی فارسی

هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن . . کارکرد با یک و دوسنسور...

هشدار دهنده نشت گاز مونوکسید کربن

. . . . هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن . ...

دستگاه هشدار دهنده نشت گاز

هشداردهنده نشت گاز با دستور العمل و منوی فارسی . . دارای منوی فارسی -1- تنظیم حساسیت 2-ذخیره شماره تلفن -3-تنظیم ساعت 4-تنظیم کالیبراسیون فصل 5-تنظیم کارخانه 6- قفل کودک . . . . حساسیت و دقت بسیاردر شناسایی کلیه گازهای خطرآفرین و قابل اشتعال و حاصل از سوختن . . کارکرد ب...