سبزگستردارما

تهران
021-44960730 09122483480

ورمی کمپوست دارما Vermicompost

<p>شرکت ورمی کمپوست (Vermicompost) سبز گستر دارما بزرگترین تولیدکننده کود ورمی کمپوست و&nbsp;کرم ایزینیا فتیدا (فوتیدا)&nbsp;در ایران می باشد.<br /> . . سبز گستر&nbsp;دارما&nbsp;صاحب مزارع متعدد پرورش کرم ایزینیا فتیدا (فوتیدا) و تولید ورمیکمپوست (Vermicompost) می باشد...

کود ورمی کمپوست و کرم ایزینیا فتیدا

از بزرگترین تولیدکنندگان کرم ایزینیا فتیدا ( فوتیدا) و کود ورمی کمپوست در ایران می باشد. این شرکت صاحب مزارع متعدد پرورش کرم ایزینیا فتیدا (فوتیدا) و تولید ورمی کمپوست می باشد که بزرگترین مزرعه این شرکت در منطقه زیاران واقع در شهرستان طالقان با مساحت بیش از 10000 متر مربع سوله مشغول به فعالیت می باش...

کود ورمی کمپوست و کرم ایزینیا

از بزرگترین تولیدکنندگان کرم ایزینیا فتیدا ( فوتیدا) و کود ورمی کمپوست در ایران می باشد. این شرکت صاحب مزارع متعدد پرورش کرم ایزینیا فتیدا (فوتیدا) و تولید ورمی کمپوست می باشد که بزرگترین مزرعه این شرکت در منطقه زیاران واقع در شهرستان طالقان با مساحت بیش از 10000 متر مربع سوله مشغول به فعالیت می باش...