متین نیک منش

09125167032
جمهوری-جمالزاده


طراحی محصول
 طراحی محصول
. . طراحی محصول و انجام مدلسازی کامپیوتری solidworks تا مرحله قالبسازی و رندرینگ . . . . طراحی دستی . . مدلسازی کامپیوتری در محیط solid works . . ارائه نقشه های فنی و اجرایی . . نقشه کشی صنعتی . . طراحی قالب . . رندرینگ و پرزانته 3ds max& photoshop . . تدریس solidworks . . . . فارغ التح