مدلسازي سه بعدي سازه با استفاده از نرم افزار
 مدلسازي سه بعدي سازه با استفاده از نرم افزار
هيه نقشه هاي کارگاهي (شاپ دراوينگ Shop Drawings ) خدمات قابل ارائه : – مدلسازي سه بعدي سازه با استفاده از نرم افزار Tekla Structures . ايجاد يک مدل سه بعدي با مقياس واقعي کمک شاياني به کاهش خطا هاي انساني جهت درک سازه و موقعيت استقرار المانها نسبت به يکديگر، کشف و رفع برخوردهاي احتمالي (Clash Detect