وحید عرفانی

09159221354
مشهد


ربوار ربات جنگجو
 ربوار ربات جنگجو
ام: روبو وار 1( Robo War1 ) . . شرکت تولیدی: صنایع هدفمند آراد (صها 33398 سهامی خاص) . . اولین تاریخ تولید: 18/2/1387 . . محیط شبیه سازی مدارات :Proteus . . دارای قطعات مختلف الکترونیکی جهت آموزش مقدماتی الکترونیک . . کاربردها و قابلیت ها: . . 1- ساخت ربات جنگجو و آموزش انواع روشهای حمله و دفا