رسوب

09127032259


دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
سوب زداي مغناطيسي آب . . تابان مغناطيس - تنها توليد كننده آهن رباي مغناطيسي در خاورميانه . . يكي از مشكلات دستگاههاي صنعتي و خانگي كه با آب كار ميكنند ناشي از جرمي است كه درون لوله ها بسته ميشود. . كارخانجات صنعتي و كارگاهها سالانه مجموعا دههاميليارد ريال براي تميز نمودن ويا تعويض قطعات و خريد مو