رضا اسحاقی

02516613502


دستگاه تصفيه آب خانگی
۹۳دی۱۳
 دستگاه تصفيه آب خانگی
میهن تصفیه) دستگاه های آب شیرین کن,روش اسمز معکوس(RO) دستگاه های سختی گیر تبادل یونی و مغناطیسی مواد شیمیایی دستگاه های آب شیرین کن قطعات دستگاه های آب شیرین کن دستگاه های تصفیه آب خانگی پکیج تزریق مواد شیمیایی صافی نی و زغالی عمده ترین کاربرد دستگاه های آب شیرین کن عبارتند از: 1-تهیه و تول...