رضا اسحاقی

02516613502


دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
یهن تصفیه) . . دستگاه های آب شیرین کن,روش اسمز معکوس(RO) . . دستگاه های سختی گیر تبادل یونی و مغناطیسی . . مواد شیمیایی دستگاه های آب شیرین کن . . قطعات دستگاه های آب شیرین کن . . دستگاه های تصفیه آب خانگی . . پکیج تزریق مواد شیمیایی . . صافی نی و زغالی . . عمده ترین کاربرد دستگاه های آب شیر