مهدی فرخزاده

۰۹۱۲۵۵۰۰۴۵۲ - - - 44031159 - 76


دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
رکت ساکار گستر آب وارد کننده تجهیزات تصفیه آب از کشور کره با چهار استاندارد بین المللی . . حذف نیترات موجود در آب . . حذف فلزات سنگین ، آهک ، رنگ دانه ها ، بو و باکتریهای موجود در آب. . افزودن املاح مدنی مفید به آب. . شاداب نمودن آب بوسیله عبور آن از میدان مغناطیسی. . دستگاه تصفیه آب روسینکی دو