مسعود کریمی

09153221399
مشهد


خدمات مشاوره در زمینه کشاورزی
۹۰اسفند۲۴
 خدمات مشاوره در زمینه کشاورزی
خدمات مشاوره مطالعه، طراحی و نظارت در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی، آبخیزداری و آبیاری و زهکشی . . - کارشناس رسمی از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (گرایش آبیاری و زهکشی) . . - مشاوره طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار و انتقال آب . . ...
خدمات مشاوره در زمینه کشاورزی
۹۳دی۱۳
 خدمات مشاوره در زمینه کشاورزی
خدمات مشاوره مطالعه، طراحی و نظارت در زمینه کشاورزی، منابع طبیعی، آبخیزداری و آبیاری و زهکشی . . - کارشناس رسمی از نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی (گرایش آبیاری و زهکشی) . . - مشاوره طراحی و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار و انتقال آب . . ...