حسینی

تهران
09329312336
تهران

انجام پروژه های نقشه کشی و تدریس خصوصی

*انجام کلیه پروژه های نقشه کشی صنعتی و نقشه کشی عمومی-طراحی و تحلیل؛ . . *انجام کلیه پروژه های دانشجویی؛ . . ** آموزش: . . ) اتوکد AutoCAD – مکانیکال Mechanical Desktop – سالیدورک-( Solid Works) کتیا(( Catia) تمامی ورژن ها-آموزش PDMS.SAP . . . . تبدیل ( نقشه های کاغذی – عکس – اسکن – شماتیک دست...

Pdms Catia Solidworks Autocad

انجام کلیه پروژه های نقشه کشی صنعتی و نقشه کشی عمومی-طراحی و تحلیل. . . انجام کلیه پروژه های دانشجویی. . . آموزش: . . اتوکد AutoCAD – مکانیکال Mechanical Desktop – سالیدورک- ( Solid Works) کتیا(( Catia)) تمامی ورژن ها-آموزش PDMS.SAP . . تبدیل ( نقشه های کاغذی – عکس – اسکن – شماتیک دستی – اسک...

تدریس خصوصی و تخصصی نقشه کشی طراحی و تحلیل

انجام کليه پروژه های نقشه کشی صنعتی و نقشه کشی عمومی-طراحی و تحلیل. . انجام کليه پروژه های دانشجويی. . آموزش: . . اتوکد AutoCAD – مکانيکال Mechanical Desktop – ساليدورک-( Solid Works) کتيا(( Catia)) تمامی ورژن ها-آموزش PDMS.SAP . . . . تبديل ( نقشه های کاغذی – عکس – اسکن – شماتيک دستی – اسکج...

تدریس خصوصی و تخصصی نقشه کشی

انجام کلیه پروژه های نقشه کشی صنعتی و نقشه کشی عمومی-طراحی و تحلیل. . انجام کلیه پروژه های دانشجویی. . آموزش: . . ) اتوکد AutoCAD – مکانیکال Mechanical Desktop – سالیدورک-( Solid Works) کتیا(( Catia) تمامی ورژن ها-آموزش PDMS.SAP . . تبدیل ( نقشه های کاغذی – عکس – اسکن – شماتیک دستی – اسکج – طرح ...

تدريس خصوصي و تخصصي نقشه كشي طراحي

انجام كليه پروژه هاي نقشه كشي صنعتي و نقشه كشي عمومي-طراحي و تحليل. . انجام كليه پروژه هاي دانشجويي. . آموزش: . . ) اتوكد AutoCAD – مكانيكال Mechanical Desktop – ساليدورك-( Solid Works) كتيا(( Catia) تمامي ورژن ها-آموزش PDMS.SAP . . . . تبديل ( نقشه هاي كاغذي – عكس – اسكن – شماتيك دستي – اسكج ...

انجام کلیه پروژه های نقشه کشی صنعتی و نقشه کشی عم

. . انجام کلیه پروژه های نقشه کشی صنعتی و نقشه کشی عمومی-طراحی و تحلیل. . . انجام کلیه پروژه های دانشجویی. . . آموزش: . . ) اتوکد AutoCAD – مکانیکال Mechanical Desktop – سالیدورک-( Solid Works) کتیا(( Catia) تمامی ورژن ها-آموزش PDMS.SAP . . . . تبدیل ( نقشه های کاغذی – عکس – اسکن – شماتی...

انجام کلیه پروژه های نقشه کشی صنعتی و نقشه کشی عمو

. . انجام کلیه پروژه های نقشه کشی صنعتی و نقشه کشی عمومی-طراحی و تحلیل. . انجام کلیه پروژه های دانشجویی. . آموزش: . . ) اتوکد AutoCAD – مکانیکال Mechanical Desktop – سالیدورک-( Solid Works) کتیا(( Catia) تمامی ورژن ها-آموزش PDMS.SAP . . . . تبدیل ( نقشه های کاغذی – عکس – اسکن – شماتیک دستی –...