اکبر عبدلی

0912 - 3717916


دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
صفیه آب 6 مرحله ای سی سی کا (CCK) . . این دستگاه مطابق با تکنولوژی RO ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است. . این دستگاه علاوه بر حذف ذرات معلق و گازهای شیمیایی موجود در آب ، ‌ قادر است که سنگینی (TDS) و سختی (TH) آ
دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
صفیه آب پنج مرحله ای سی سی کا (CCK) . . این دستگاه مطابق با تکنولوژی RO ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است. . این دستگاه علاوه بر حذف ذرات معلق و گازهای شیمیایی موجود در آب ، ‌ قادر است که سنگینی (TDS) و سختی (TH)
دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
دستگاه تصفیه آب خانگی . . تصفیه آب پنج مرحله ای واتر سیف (water safe) تکنولوژی کانادا، مونتاژ تایوان . . این دستگاه مطابق با تکنولوژی ro ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است. . این دستگاه علاوه بر حذف ذرات م
دستگاه تصفيه آب خانگی
 دستگاه تصفيه آب خانگی
ستگاه تصفیه آب خانگی هفت مرحله ای واترسیف . . دستگاه تصفیه آب خانگی . . تصفیه آب 7 مرحله ای واتر سیف (Water Safe) تکنولوژی کانادا ، مونتاژ تایوان . . این دستگاه مطابق با تکنولوژی RO ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده