اکبر عبدلی

تهران
0912 - 3717916

دستگاه تصفيه آب خانگی

تصفیه آب 6 مرحله ای سی سی کا (CCK) . . این دستگاه مطابق با تکنولوژی RO ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است. . این دستگاه علاوه بر حذف ذرات معلق و گازهای شیمیایی موجود در آب ، ‌ قادر است که سنگینی (TDS) و سختی (TH) ...

دستگاه تصفيه آب خانگی

تصفیه آب پنج مرحله ای سی سی کا (CCK) . . این دستگاه مطابق با تکنولوژی RO ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است. . این دستگاه علاوه بر حذف ذرات معلق و گازهای شیمیایی موجود در آب ، ‌ قادر است که سنگینی (TDS) و سختی (TH...

دستگاه تصفيه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی . . تصفیه آب پنج مرحله ای واتر سیف (water safe) تکنولوژی کانادا، مونتاژ تایوان . . این دستگاه مطابق با تکنولوژی ro ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شده است. . این دستگاه علاوه بر حذف ذرات ...

دستگاه تصفيه آب خانگی

دستگاه تصفیه آب خانگی هفت مرحله ای واترسیف . . دستگاه تصفیه آب خانگی . . تصفیه آب 7 مرحله ای واتر سیف (Water Safe) تکنولوژی کانادا ، مونتاژ تایوان . . این دستگاه مطابق با تکنولوژی RO ( اسمز معکوس یا آب شیرین کن ) برای محل هایی که آب ورودی دارای مقادیر بیش از حد نرمال جامدات محلول می باشد طراحی شد...