بازدید امروز :
آگهی های امروز :

گواهينامهiso اخذiso صدورiso مراحل دريافتISO

راهنماي دريافتISO چگونگي دريافتISO اخذگواهينامهISO

آموزش مباحثISO برگزاري دوره هاي آموزشي صدورISO

گواهينامهHSE صدورHSE مشاورهHSE PLAN

گواهينامهISO10006 صدورISO10006 اخذISO10006

CEچيست گواهينامهCE اخذCE

مشاورهISO دريافتISO گواهينامهISO

روشهاي اخذCE گواهينامهCE دريافتCE

گواهينامهGOST صدورGOST اخذGOST

صدور گواهینامه ISO9001 چگونگی اخذ ISO9001

صدور گواهینامه ISO10002 چگونگی اخذ ISO10002

صدور گواهینامه ISO10004 چگونگی اخذ ISO10004

صدور گواهینامه ISO10006 چگونگی اخذ ISO10006

صدور گواهینامه ISO10015 چگونگی اخذ ISO10015

صدور گواهینامه ISO14001 چگونگی اخذ ISO14001

صدور گواهینامه ISO17025 چگونگی اخذ ISO17025

صدورگواهینامهOHSAS18001 چگونگی اخذ OHSAS18001

صدور گواهینامه ISO22000 چگونگی اخذ ISO22000

راهنمای دریافت ISO50001 صدور گواهینامه ISO50001

صدور گواهینامه HACCP چگونگی اخذ HACCP

مراحل اخذگواهینامهHSE صدورگواهینامهHSE مشاورهHSE

چگونگی اخذIMS راهنمای دریافتIMS سيستمIMSچيست

فرآیندصدورگواهینامهGOST Rروسیه

گواهینامهGOST Rروسیه چیست

مجوزصدورگواهینامهGOST Rروسیه

صدورگواهینامهGOST Rاجباری

صدورگواهینامهgost rبرای صادرات محصول

صدورگواهینامهCEوGOST Rروسیه

شرکت KCCPروسیه صادرکننده گواهینامهGOST R

لزوم دریافت گواهینامهGOST Rروسیه

استانداردGOST Rروسیه

صادرات به اروپاوروسیه باصدورگواهینامهGOST R

صدورگواهینامه کیفیت کالاGOST Rروسیه

برگه استحکام بنا و برگه نظارت و محاسبات

دکتر لادن فتی

021٢٢٦٠٩٣٨٩
خیابان دکتر شریعتی، روبروی خیابان دولت، خیابان امامزاده، پلاک ٣، طبقه ٣


مركز مشاوره سگال
۹۳دی۱۳
 مركز مشاوره سگال
مركز مشاوره و خدمات روان‌شناختي سگال تحت نظر سازمان بهزيستي استان تهران از بهمن‌ماه سال 1383 كار خود را آغاز نموده است. اين مركز در پنج حوزه درمان، ارزیابی روانشناختی، آموزشهای عمومی، پژوهش، و تألیف و ترجمه مختلف فعاليت مي‌كند. 1) درمان: درمان شناختي- رفتاري اختلالات رواني حوزه اصلي فعاليت بالين...