الهه ریاضت

09127152571-66342106


مدرک کاردان و کارشناس جهت رتبه بندی
۹۳دی۱۲
 مدرک کاردان و کارشناس جهت رتبه بندی
استفاده از مدرک کاردان و کارشناس رشته های: . . عمران، معماری، معدن، برق، زمین شناسی، مکانیک،کشاورزی، مدیریت،حسابداری و ... با سابقه و بی سابقه جهت رتبه بندی. . با تسویه نقدی. . ...