ابوذرعلویفروش جوجه یک روزه
۹۵اسفند۲
 فروش جوجه یک روزه
نخستین ومعتبرترین ارائه کننده بی واسطه جوجه و تخم نطفه دار انواع ماکیان و پرندگان درتمام استانهای کشور . . باسابقه 10ساله . . فروش تخم نطفه دار مرغ بومی ومحلی ، مرغ لاری، شاخدار . . قرقاول وسایر پرندگان . . ازقبیل تخم نطفه داربلدرچین ژاپنی . . کبک چوکار، بوقلمون بومی، وپرندگان زینتی . . به همر...
سی دی اموزشی شترمرغ قرقاول
۹۵اسفند۲
 سی دی اموزشی شترمرغ قرقاول
نخستین ومعتبرترین ارائه کننده بی واسطه جوجه و تخم نطفه دار انواع ماکیان و پرندگان درتمام استانهای کشور . . باسابقه 10ساله . . فروش تخم نطفه دار مرغ بومی ومحلی ، مرغ لاری، شاخدار . . قرقاول وسایر پرندگان . . ازقبیل تخم نطفه داربلدرچین ژاپنی . . کبک چوکار، بوقلمون بومی، وپرندگان زینتی . . به همر...
فروش تخم بلدرچین
۹۵اسفند۲
 فروش تخم بلدرچین
نخستین و معتبرترین ارائه کننده بی واسطه جوجه و تخم نطفه دار انواع ماکیان وپرندگان درتمام استانهای کشور . . باسابقه 10ساله . . فروش تخم نطفه دار مرغ بومی و محلی ، مرغ لاری، شاخدار . . قرقاول وسایر پرندگان . . ازقبیل تخم نطفه دار بلدرچین ژاپنی . . کبک چوکار، بوقلمون بومی، وپرندگان زینتی . . به ه...
خرید تخم نطفه دار
۹۵اسفند۲
 خرید تخم نطفه دار
خرید و فروش تخم نطفه دار بوقلمون محلی ،جوجه بوقلمون، خرید و فروش تخم نطفه دار مرغ بومی ،مرغ لاری،شاخدار . . قرقاول،خریدوفروش تخم نطفه داروجوجه یک روزه بلدرچین،کبک وسایرپرندگان . . خرید و فروش دستگاه جوجه کشی و لوازم مرغداری،شانه ،ظرف بسته بندی تخم . . فروش سی دی اموزشی تمام ماکیان مشاوره رایگان ...
ابخوری بلدرچین
۹۵اسفند۲
 ابخوری بلدرچین
نخستین ومعتبرترین ارائه کننده بی واسطه جوجه وتخم نطفه دارانواع ماکیان وپرندگان درتمام استانهای کشور . . باسابقه 10ساله . . فروش جوجه یک روزه، تخم نطفه دار مرغ بومی ومحلی ،مرغ لاری،شاخدار . . قرقاول وسایر پرندگان . . ازقبیل تخم نطفه داربلدرچین ژاپنی . . کبک چوکار،بوقلمون بومی،وپرندگان زینتی . ....
فروش تخم نطفه دار
۹۵اسفند۲
 فروش تخم نطفه دار
نخستین و معتبرترین ارائه کننده بی واسطه جوجه وتخم نطفه دارانواع ماکیان وپرندگان درتمام استانهای کشور . . باسابقه 10ساله . . فروش جوجه یک روزه، تخم نطفه دار مرغ بومی و محلی ،مرغ لاری،شاخدار . . قرقاول و سایر پرندگان . . ازقبیل تخم نطفه دار بلدرچین ژاپنی . . کبک چوکار،بوقلمون بومی،وپرندگان زینتی ...