سقف کاذب مشبک 60*60 ، شبکه ، تایل
 سقف کاذب مشبک 60*60 ، شبکه ، تایل
قف های کاذب مشبک، از شبکه سازه های سپری(T شکل) و تایل های سقفی تشکیل می شوند. شبکه مذکور به وسیله آویزهای قابل تنظیم، به سقف اصلی متصل گردیده و تایل ها به صورت وزنی درون این شبکه قرار می گیرند. فضای خالی پشت سقف کاذب، امکان استفاده از لایه عایق را فراهم نموده و بدین ترتیب می توان به مشخصات عملکردی ن