فرهاد مختاری

09192220696


آموزش خواندن فارسی کودکان قبل از 3 سالگی
 آموزش خواندن فارسی کودکان قبل از 3 سالگی
ک باما با استفاده از تکنولوژی تصویر ذهنی میتواند کودکان 5 ماهه تا 5 ساله را آموزش دهد . . مراحل سنی باما . . 1- مرحله درک کلمات (قبل از 1 سالگی) . . 2- مرحله تلفظ کلمات ( 1 تا 2 سالگی) . . 3 - مرحله خواندن کلمات ( 2 تا 3 سالگی) . . کودکان در این مراحل می توانند تا قبل از ? سالگی خواندن کلمات فا
پک باما خواندن فارسی کودکان قبل از 3 سالگی
 پک باما خواندن فارسی کودکان قبل از 3 سالگی
ک باما با استفاده از تکنولوژی تصویر ذهنی میتواند کودکان 5 ماهه تا 5 ساله را آموزش دهد . . مراحل سنی باما . . 1- مرحله درک کلمات (قبل از 1 سالگی) . . 2- مرحله تلفظ کلمات ( 1 تا 2 سالگی) . . 3 - مرحله خواندن کلمات ( 2 تا 3 سالگی) . . کودکان در این مراحل می توانند تا قبل از ? سالگی خواندن کلم
آموزش خواندن فارسی کودکان قبل از 3 سالگی
 آموزش خواندن فارسی کودکان قبل از 3 سالگی
ک باما با استفاده از تکنولوژی تصویر ذهنی میتواند کودکان 5 ماهه تا 5 ساله را آموزش دهد . . مراحل سنی باما . . 1- مرحله درک کلمات (قبل از 1 سالگی) . . 2- مرحله تلفظ کلمات ( 1 تا 2 سالگی) . . 3 - مرحله خواندن کلمات ( 2 تا 3 سالگی) . . کودکان در این مراحل می توانند تا قبل از ? سالگی خواندن کلم