شرکت سرمایه گذاری آراد
 شرکت سرمایه گذاری آراد
رمایه گذاری با خرید ، سهام شرکتها . . شرکت سرمایه گذاری آراد ، آماده ارائه خدمات به: . * خانواده های محترم ، باکارشناسان ارشد ، زبده ، امین و صادق ، جهت خرید" سهام شرکتها " ، برای شماخانواده گرامی بمنظور سرمایه گذاری مطمئن و دقیق ، تا هزینه های زندگیتان را در آینده حسابرسی فرمایید(سبد سهام از شرکته
کفی مغناطیسی
 کفی مغناطیسی
فی مغناطیسی داخل کفش ، *ماساژدهنده کف پا ، بر اساس تحقیقات و مطالعات انجام شده رابطه ویژه ای بین کف پا و اعضا مختلف بدن وجود دارد که با ایجاد فشار و جذب انرژی صحیح در نقاط خاص می توان بر اعضای مرتبط تاثیر بسزای ایجاد کرد . در این راستا استفاده از کفی کفش ماساژ دهنده مغناطیسی پا به پا ، با توجه به بر